Oznámenie č. 186/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov

Čiastka 62/1995
Platnosť od 31.08.1995 do29.01.2001
Zrušený 109/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 20. marca 1995 na základe článku 9.

186

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. marca 1995 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 174/1995 Z. z.).

Protokol nadobudol platnosť 20. marca 1995 na základe článku 9.

Nadobudnutím platnosti tohto protokolu stráca účinnosť Protokol medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 31. decembra 1993.

PROTOKOL

medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov

Týmto protokolom sa predlžuje platnosť a upravujú zmeny Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov (ďalej len „správna dohoda“).

Článok 1 sa mení takto:

Právne predpisy Slovenskej republiky sa dopĺňajú bodom 6, ktorý znie:

6. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania;“.

V právnych predpisoch Českej republiky bod 4 znie:

4. zákon Českej národnej rady č. 589/1992 Zb. o poistnom na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.

V právnych predpisoch Českej republiky bod 5 sa vypúšťa.

Článok 2 sa mení takto:

Prvý odsek znie:

„Registráciou sa rozumie zahlasovanie údajov uvedených v prílohe č. 1 zamestnávateľom príslušnému úradu práce najneskôr v deň nástupu občana štátu jednej zmluvnej strany do zamestnania na území štátu druhej zmluvnej strany. V súlade s predpismi o zamestnanosti sa registrujú aj občania štátu jednej zmluvnej strany s trvalým bydliskom na území štátu druhej zmluvnej strany pri zamestnávaní na území štátu, ktorého sú občanmi. V prípade krátkodobých brigád skupín občanov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany sa registrácia uskutočňuje formou registračnej karty pre krátkodobé brigády (príloha č. 3).“.

Posledný odsek znie:

„Archivácia údajov uvedených v prílohách č. 1, 2 a 3 sa uskutočňuje po dobu piatich rokov od ukončenia uvedeného zamestnania.“.

Článok 4 znie:

„Občania štátov zmluvných strán majú pri vzájomnom zamestnávaní právo na pobyt po dobu zamestnania. Povolenie na pobyt udeľuje na základe potvrdenia úradu práce o registrácii príslušný orgán ministerstva vnútra.“.

Článok 5 sa mení takto:

Prvý odsek znie:

„Zamestnávateľom na účely článku 5 ods. 1 zmluvy sa rozumie zamestnávateľ na území štátu druhej zmluvnej strany, u ktorého bol naposledy zamestnaný občan – uchádzač o zamestnanie, ak zamestnanie na území štátu druhej zmluvnej strany trvalo pred podaním žiadosti nepretržite aspoň šesť mesiacov.“.

Posledný odsek znie:

„Vyúčtovanie spravovaných prostriedkov sa vykonáva medzi príslušnými úradmi práce priebežne.“.

Článok 8 znie:

„Táto správna dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú; jej prípadnú zmenu dohodnú obidve zmluvné strany vždy do 31. októbra kalendárneho roka.“.

Článok 9 znie:

„Oznámenie o vydaní správnej dohody a o jej zmenách uverejnia zmluvné strany v Zbierke zákonov a pre všeobecnú informovanosť zabezpečia publikovanie v dennej tlači; súčasne zabezpečia, aby bola voľne prístupná na všetkých úradoch práce.

Tento protokol nadobúda platnosť dňom podpisu a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 29. októbra 1992 a Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 8. januára 1993.

Nadobudnutím platnosti tohto protokolu stráca účinnosť Protokol medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 31. decembra 1993.“.

Za prílohu č. 2 správnej dohody sa pripája príloha č. 3, ktorá je prílohou tohto protokolu.

Dané v Bratislave 20. marca 1995

Za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky:

Oľga Keltošová v. r.

Za Ministerstvo práce a sociálnych vecí

Českej republiky:

Jindřich Vodička v. r.

Příloha 01

Príloha protokolu

Príloha č. 3 Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov

Příloha 01