183

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. marca 1995 bola v Paríži podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 18. júla 1995, na základe článku 14. Týmto dňom stratili platnosť predchádzajúce dohody o bilaterálnej spolupráci medzi stranami v kultúrnej, vedeckej, vzdelávacej a technickej oblasti.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky
o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Francúzskej republiky (ďalej len „strany“),

želajúc si podporovať spoluprácu medzi svojimi štátmi v oblasti kultúry, vzdelávania, vied a techniky,

súc presvedčené, že takáto dohoda prispeje k upevneniu mnohých kontaktov medzi oboma štátmi, a

želajúc si pokračovať v rozvíjaní priateľských vzťahov medzi Francúzskou republikou a Slovenskou republikou,

dohodli sa takto:

Článok 1

Každá strana bude rozvíjať a obzvlášť podporovať

- spoluprácu v oblasti kultúry, vzdelávania, vied a techniky,

- spoluprácu v oblasti knižníc, kníh a archívov,

- výmenu umelcov, univerzitných pracovníkov, vedcov, expertov a študentov,

- spoluprácu medzi kultúrnymi, univerzitnými, vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami oboch štátov.

Článok 2

Obe strany sú tiež pripravené rozvíjať spoluprácu v oblasti organizácie verejnej moci a chodu štátnej správy, organizácie justície a vypracúvania právnych textov, ako aj v oblastiach týkajúcich sa obnovy ekonomických štruktúr a modernizácie infraštruktúry.

V týchto oblastiach sa spolupráca bude realizovať prostredníctvom výmeny expertíz a vzdelávacích akcií.

Na realizáciu takejto spolupráce obidve strany vyvinú úsilie na zapísanie zodpovedajúcich projektov do rámca programov multilaterálnych inštitúcií, najmä do programov Európskej únie.

Článok 3

Obidve strany budú podporovať spoluprácu v oblasti vzdelávania prostredníctvom výmeny informácií, skúseností a expertíz. V rámci družby budú podporovať najmä výmenu a priame kontakty medzi školskými zariadeniami.

Článok 4

Každá strana podľa svojich rozpočtových možností poskytne štipendiá a zabezpečí študentom, expertom, výskumným pracovníkom a umelcom druhého štátu adekvátne podmienky na úspešné štúdium, výskum alebo vzdelávanie.

Článok 5

Každá strana bude podporovať štúdium a vyučovanie jazyka a literatúry druhej strany organizovaním študijných a vzdelávacích pobytov pre učiteľov a študentov, bude podporovať výmeny stredoškolských a vysokoškolských učiteľov a bude rozvíjať výmenu informácií a vedeckých a pedagogických publikácií v oblasti vyučovania jazykov oboch štátov.

Článok 6

Každá strana sa bude snažiť stimulovať priamu spoluprácu medzi univerzitami a inými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami a organizáciami prostredníctvom zvláštnych dohôd.

Článok 7

Každá strana bude podporovať všetky formy kultúrnej a umeleckej výmeny a bude prispievať k lepšiemu poznaniu a vzájomnému zblíženiu oboch štátov. Bude sa snažiť podporovať najmä

- organizovanie kultúrnych a umeleckých podujatí v rozličných oblastiach: v oblasti hudby, divadla, tanca, literatúry, výtvarného umenia, filmu, televízie, rozhlasu,

- organizovanie stretnutí, seminárov, spoločných dielní a festivalov v jednotlivých umeleckých disciplínach, rovnako pre amatérov, ako aj profesionálov,

- prekladanie a vydávanie literárnych a vedeckých diel, najmä z humánnych a sociálnych vied.

Článok 8

Každá strana bude podporovať spoluprácu v oblasti zachovania a poznania kultúrneho a prírodného bohatstva.

Článok 9

Obidve strany budú podporovať činnosť už existujúcich kultúrnych stredísk alebo tých, ktoré druhá strana otvorí, a prijmú v rámci svojej legislatívy všetky vhodné ustanovenia, ktoré uľahčia ich prevádzku. Štatút stredísk a jeho zamestnancov môže byť predmetom špecifickej dohody.

Článok 10

Obidve strany budú dbať najmä o zosúladenie programov kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma štátmi s programami realizovanými v európskom multilaterálnom rámci.

Článok 11

Obidve strany budú podporovať spoluprácu a výmenu v oblasti mládeže, telovýchovnej činnosti a športu, ktoré upresnia vo zvláštnych dohodách.

Článok 12

Obidvom stranám bude záležať na posilnení a rozšírení výmeny vo vedeckej a technologickej oblasti na základe vzájomného záujmu, pokiaľ ide o exaktné a aplikované vedy, ako aj o vedy sociálne a humánne. Spolupráca v rámci tejto dohody môže mať formu

- výmeny vedcov, výskumných pracovníkov, odborníkov, expertov a stážistov,

- spolupráce pri vedení dizertačných prác,

- organizovania kolokvií, seminárov, vedeckých a technických konferencií,

- spoločného výskumu na projektoch, ktoré zaujímajú obidve strany,

- výmeny vedeckej a technickej dokumentácie.

Táto spolupráca sa bude realizovať pri dodržiavaní národnej legislatívy a medzinárodných záväzkov oboch strán v oblasti duševného a priemyselného vlastníctva.

Článok 13

Na uplatňovanie tejto dohody bude zostavená Zmiešaná kultúrna, vzdelávacia, vedecká a technická komisia, ktorá sa bude schádzať najmenej raz za tri roky striedavo vo Francúzsku a na Slovensku.

Komisii budú spolupredsedať vedúci oboch delegácií.

Komisia vypracuje trojročný program spolupráce, ktorý bude obsahovať všeobecné zásady a zvláštne ustanovenia tejto spolupráce, v prípade potreby bude predpokladať špecifické pracovné skupiny alebo stretnutia.

Článok 14

Pri nadobudnutí platnosti tejto dohody bude každá strana notifikovať druhej strane splnenie postupu požadovaného jej ústavou. Dohoda nadobudne platnosť dňom poslednej notifikácie.

Článok 15

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie 5 rokov. Po jeho uplynutí sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie 5 rokov, ak ju žiadna strana písomne diplomatickou cestou nevypovie najmenej 6 mesiacov pred uplynutím daného obdobia.

Táto dohoda ruší a nahrádza predchádzajúce dohody o bilaterálnej spolupráci medzi stranami v kultúrnej, vedeckej, vzdelávacej a technickej oblasti.

Dané v Paríži 21. marca 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Juraj Schenk v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky:

Alain Lamassoure v. r.