Oznámenie č. 18/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 8/1995
Platnosť od 26.01.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 9. júla 1994 na základe článku 6.

18

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júla 1994 bola v Hanoji podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Dohoda nadobudla platnosť 9. júla 1994 na základe článku 6.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Slovenskej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti zdravotníctva

a presvedčené, že táto spolupráca upevní a zlepší zdravie ľudu oboch krajín,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva na základe vzájomného záujmu a reciprocity. Spolupráca sa bude vykonávať prostredníctvom

a) výmen informácií o základných otázkach zdravotníctva,

b) priamych kontaktov medzi zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami,

c) účasti odborníkov na medzinárodných sympóziách a konferenciách, ktoré sa budú konať v niektorej zo zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce medzi svojimi inštitúciami zodpovednými za oblasť hygienickej kontroly a za dohľad nad faktormi životného prostredia, ktoré môžu mať vplyv na zdravie obyvateľstva.

Článok 3

Zmluvné strany si budú navzájom vymieňať odborníkov: lekárov, farmaceutov, stomatológov, vedeckých pracovníkov, prednášateľov a iných za účelom štúdia nimi stanovených problémov. Počet týchto odborníkov sa stanoví v plánoch spolupráce.

Článok 4

a) V prípadoch úrazov a akútnych ochorení zabezpečia zmluvné strany občanovi štátu druhej zmluvnej strany, ktorý sa prechodne zdržuje na jeho území, nevyhnutnú zdravotnícku starostlivosť v rozsahu umožňujúcom jeho návrat do vlasti bez toho, aby sa zhoršil jeho zdravotný stav.

b) Náklady spojené s poskytnutím zdravotníckej starostlivosti a transportu chorého do vlasti podľa tohto článku písm. a) bude hradiť inštitúcia zaoberajúca sa zdravotným poistením v štáte zmluvnej strany, v ktorej je občan poistený. V prípade, že občan pre tento účel poistený nie je, znáša náklady sám.

c) Zmluvné strany budú prijímať chorých na návrh jednej zo zmluvných strán na špeciálne liečenie za priamu úhradu vysielajúcou stranou.

Článok 5

Vykonávateľmi tejto dohody za obe zmluvné strany sú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Vietnamskej socialistickej republiky.

Za účelom plnenia tejto dohody budú príslušné ministerstvá každé tri roky uzatvárať plány spolupráce, v ktorých budú špecifikované oblasti spolupráce, ako aj všetky finančné podmienky.

Zo zástupcov ministerstiev zdravotníctva oboch zmluvných strán sa vytvorí spoločná komisia, ktorej členovia sa budú zúčastňovať na pracovných stretnutiach, kde sa dohodne znenie plánov spolupráce a vyhodnotí plnenie plánov. Pracovné stretnutia sa budú konať striedavo v Slovenskej republike a Vietnamskej socialistickej republike. Ak si to výnimočné okolnosti budú vyžadovať, môžu sa uskutočniť aj mimoriadne pracovné stretnutia.

Článok 6

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobudne platnosť dňom jej podpisu. Môže byť vypovedaná diplomatickou cestou každou zo zmluvných strán. V takom prípade sa skončí jej platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa vypovedania.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa končí vo vzťahu k zmluvným stranám platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísanej v Hanoji 30. decembra 1964.

Dané v Hanoji 9. júla 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, vietnamskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rôznosti výkladu slovenského a vietnamského znenia bude rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Dušan Rozbora v. r.

Za vládu

Vietnamskej socialistickej republiky:

Nguyen Trong Nhan v. r.