173

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 28. júla 1995

o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa upravujú podrobnosti na zabezpečovanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v mieri aj za brannej pohotovosti štátu.

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Územie postihnuté mimoriadnou udalosťou1) je charakterizované

a) väčším počtom postihnutých osôb, ktoré sú bez prístrešia, základných životných potrieb, šokované, zranené alebo usmrtené,

b) zničením a rozrušením obytných a hospodárskych budov, priemyselných objektov, dopravných prostriedkov a zariadení,

c) poškodením rozvodných sietí2) a ich zariadení,

d) zaplavením rozsiahleho územia, naplaveninami bahna, dreva a iného materiálu,

e) vznietením horľavých predmetov a látok s možnosťou vzniku veľkých požiarov a výbuchov,

f) rádioaktívnym alebo chemickým kontaminovaním osôb, ovzdušia, terénu, budov, potravín a vody,

g) vznikom rozsiahlych infekčných ochorení ohrozujúcich život osôb alebo domácich zvierat,

h) zničením alebo rozrušením poľnohospodárskych a lesných porastov a pôdy,

i) zavalením ulíc a pozemných komunikácií,

j) celkovým narušením chodu života a výroby.

(2) Klasifikácia jednotlivých mimoriadnych udalostí a rozsah záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(3) Analýzu územia okresu3) z hľadiska možných účinkov mimoriadnych udalostí vypracúva okresný úrad v spolupráci s vybranými vedúcimi objektov.

(4) Analýzu územia kraja z hľadiska možných účinkov mimoriadnych udalostí vypracúva krajský úrad3a) v súčinnosti s okresnými úradmi.

§ 3

Etapy záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

(1) Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce sa uskutočňujú po etapách. Etapa je vymedzený úsek činností účelne členených podľa ich postupného vykonávania, pričom

a) etapa záchranných prác zahŕňa súbor činností, ktorých cieľom je najmä vyslobodenie postihnutých osôb, poskytnutie prvej pomoci, záchrana života, zdravia a majetku, ich odsun mimo priestoru postihnutého mimoriadnou udalosťou,

b) etapa lokalizačných prác zahŕňa súbor činností, ktorých cieľom je zamedziť pôsobeniu a šíreniu následkov mimoriadnej udalosti,

c) etapa likvidačných prác zahŕňa súbor činností potrebných na optimálne odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

(2) Súbory činností jednotlivých etáp záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sú uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky. Rozsah záchranných, lokalizačných a likvidačných prác pri vzniku ozbrojených konfliktov je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.

§ 4

Sily a prostriedky na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

(1) Sily a prostriedky na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác (ďalej len „sily a prostriedky“) tvoria

a) vojenské záchranné útvary,3b)

b) sily a prostriedky štátnych orgánov,

c) riadiace orgány (ďalej len „štáby“) a odborné jednotky civilnej ochrany (ďalej len „odborné jednotky“) objektov a obcí,4)

d) technické, poruchové a obnovovacie jednotky objektov,

e) odborné skupiny v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva,

f) verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním,5) právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce záchranárske služby.

(2) O použití vojenských záchranných útvarov rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

(3) Silami a prostriedkami štátnych orgánov sú

a) Zbor požiarnej ochrany,

b) Policajný zbor,

c) Železničná polícia,

d) Zbor ozbrojenej ochrany letísk,

e) Armáda Slovenskej republiky,

f) Železničné vojsko,

g) Záchranná a dopravná zdravotnícka služba.

(4) Sily a prostriedky štátnych orgánov uvedené v odseku 3 vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce a iné činnosti v súlade s osobitnými predpismi.7)

(5) Štáby a odborné jednotky objektov a obcí vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce podľa § 5 a 6.

(6) Obec môže na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác použiť so súhlasom okresného úradu aj odborné jednotky pre potrebu územia z objektov, ktoré sa nachádzajú na území obce.

(7) Technickými, poruchovými a obnovovacími jednotkami objektov sú odborné skupiny zamestnancov z objektov zabezpečujúce energetické, plynárenské, spojovacie, vodotechnické, kanalizačné, parovodné, produktovodné a iné technické činnosti využiteľné na komplexné zabezpečovanie a vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

(8) Odborné skupiny v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach7a) a zabezpečujú núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.7b) Na zabezpečovaní veterinárnej a asanačnej činnosti pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sa podieľajú právnické osoby a fyzické osoby podľa osobitných predpisov.7c)

(9) Verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním, právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce záchranárske služby alebo iné špeciálne činnosti sa podieľajú najmä na záchranných prácach spojených so záchranou životov a zdravia postihnutých osôb v súlade s príkazom osoby uvedenej v § 10 ods. 1. Môžu sa podieľať aj na riešení otázok materiálneho, technického a zdravotníckeho zabezpečenia.

(10) Postupnosť činnosti síl a prostriedkov je závislá najmä od druhu, rozsahu a času vzniku mimoriadnej udalosti a určuje sa príkazom osoby uvedenej v § 10 ods. 1 s cieľom vykonať predovšetkým záchranné práce.

(11) Pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je potrebné postupovať tak, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a chránených záujmov vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti a aby nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

Činnosť štábov a odborných jednotiek objektov a obcí a ostatných síl a prostriedkov

§ 5

Štáb8) plní najmä tieto úlohy:

a) sleduje, zhromažďuje a vyhodnocuje správy o vzniknutej mimoriadnej situácii,

b) zabezpečuje varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb pri zmene situácie počas vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

c) uskutočňuje opatrenia plánu ochrany obyvateľstva,8a)

d) pripravuje návrhy a spracúva príkazy na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

e) organizuje a riadi činnosť odborných jednotiek,

f) organizuje súčinnosť odborných jednotiek s ostatnými silami a prostriedkami,

g) organizuje a riadi materiálne, technické a zdravotnícke zabezpečenie,

h) kontroluje plnenie určených úloh a poskytuje pomoc odborným jednotkám a ostatným silám a prostriedkom pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

i) spracúva a predkladá správy a hlásenia podľa § 14.

§ 6

Odborné jednotky8) vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce pri nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti alebo po vzniku mimoriadnej udalosti, pričom

a) prieskumné jednotky vykonávajú bezprostredne po vzniku mimoriadnej udalosti všeobecný pozemný a špeciálny prieskum. Sú vybavené technickými a ochrannými prostriedkami na prácu v kontaminovanom území. Plnia najmä tieto úlohy:

1. zisťujú čas vzniku, druh a rozsah mimoriadnej udalosti,

2. zisťujú úroveň kontaminácie vzduchu, terénu, vody, komunikácií a budov nebezpečnými látkami,

3. zisťujú prízemnú meteorologickú situáciu,

4. vyznačujú hranice oblasti ohrozenia následkami mimoriadnej udalosti,

5. určujú miesta na sústredenie väčšieho počtu postihnutých osôb,

6. zisťujú stav pozemných komunikácií a ich použiteľnosť na presuny,

7. určujú charakter a rozsah požiarov,

8. určujú charakter a rozsah rozrušenia budov, rozvodných sietí a cestných stavieb,

b) požiarne jednotky lokalizujú a likvidujú vzniknuté požiare a vytvárajú predpoklady na činnosť ďalších síl a prostriedkov v priestore vzniku mimoriadnej udalosti. V súčinnosti s vyslobodzovacími a ostatnými odbornými jednotkami plnia najmä tieto úlohy:

1. vyhľadávajú postihnuté osoby, poskytujú im prvú pomoc a zabezpečujú ich odsun,

2. vytvárajú vodné ulice, clony a steny na zabezpečenie podmienok na vynášanie alebo vyvádzanie postihnutých osôb z miesta požiaru alebo kontaminovaného priestoru,

3. vytvárajú podmienky na použitie síl a prostriedkov v priestoroch ohrozených požiarmi, ako aj zabezpečujú prístup technickým, poruchovým a obnovovacím jednotkám objektov do miest úniku nebezpečných látok na vykonanie potrebných technických opatrení,

4. vyslobodzujú a zachraňujú postihnuté osoby, domáce zvieratá a majetok pri povodniach,

c) vyslobodzovacie jednotky sa nasadzujú spravidla s požiarnymi jednotkami do miest, kde je sústredených najviac postihnutých osôb. Plnia najmä tieto úlohy:

1. vyhľadávajú zavalené osoby, vytvárajú k nim priechody, vyslobodzujú ich a vykonávajú bezpečnostné opatrenia tak, aby sa situácia postihnutých nezhoršovala,

2. zabezpečujú postihnutým prívod vzduchu, prípadne dodávku vody a potravín,

3. vytvárajú spoločne s technickými, poruchovými a obnovovacími jednotkami priechody a prejazdy pre činnosť nasadzovaných síl a prostriedkov i pre odsun postihnutých osôb,

4. vykonávajú technické opatrenia na zamedzenie vzniku následných škôd, ako napríklad strhávanie alebo spevňovanie častí budov, ktoré ohrozujú nasadené jednotky aj postihnuté osoby,

5. podieľajú sa na záchrane postihnutých a ohrozených osôb pri povodniach a vykonávajú v súčinnosti s požiarnymi jednotkami, jednotkami vojenských záchranných útvarov, vyčlenenými jednotkami Armády Slovenskej republiky aj s ostatnými silami a prostriedkami technické opatrenia na usmernenie vodného toku, na rýchly odvod vody zo zaplaveného územia a podobne,

d) záchranné jednotky vykonávajú všetky činnosti spojené so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami v objektoch, v ktorých nie sú vytvorené iné odborné jednotky,

e) jednotky na dekontamináciu terénu vykonávajú špeciálnu očistu a dezaktiváciu prístupových a odsunových komunikácií, pracovných plôch pre zariadenia civilnej ochrany, terénu a budov s dôrazom na priestory dôležité na uskutočnenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, priestory sústredenia osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou a priestory významné pre normalizáciu života obyvateľstva aj chodu ekonomiky štátu,

f) zdravotnícke jednotky plnia najmä tieto úlohy:

1. vyhľadávajú zasiahnuté osoby v súčinnosti s vyslobodzovacími jednotkami a požiarnymi jednotkami a poskytujú im prvú predlekársku pomoc,

2. sústreďujú zasiahnuté osoby a zabezpečujú ich odsun do určeného zdravotníckeho zariadenia alebo na pracoviská rozvinutého oddielu lekárskej pomoci s cieľom poskytnúť lekársku pomoc,

3. pri mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych látok vykonávajú činnosť tak, aby u nasadených osôb nebol prekročený prípustný limit ožiarenia zdrojmi ionizujúceho žiarenia,8b)

g) poriadkové jednotky udržiavajú verejný poriadok a bezpečnosť a zabezpečujú nerušený priebeh záchranných, lokalizačných a likvidačných prác. Plnia najmä tieto úlohy:

1. zabraňujú vstupu nepovolaných osôb do priestoru vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác alebo do priestoru, z ktorého bola vykonaná evakuácia,

2. zabraňujú odchodu osôb z priestoru, v ktorom bol vyhlásený zvláštny režim života, napríklad karanténa a podobne,

3. riadia dopravu,

4. regulujú odsun osôb do určených priestorov,

5. zabezpečujú hliadkovou činnosťou verejný poriadok a bezpečnosť osôb a majetku na postihnutom území aj v evakuovanom priestore,

6. vykonávajú v súčinnosti s Policajným zborom identifikáciu usmrtených osôb,

7. zabezpečujú plynulý vstup síl a prostriedkov do priestorov ohrozených mimoriadnou udalosťou, ako aj do priestorov, kde pôsobia účinky mimoriadnej udalosti,

h) zásobovacie jednotky zabezpečujú potrebný materiál pre nasadené sily a prostriedky aj pre postihnuté obyvateľstvo. Plnia najmä tieto úlohy:

1. zabezpečujú prípravu stravy vo vývarovniach a jej výdaj v miestach výdaja stravy v blízkosti činnosti nasadených síl a prostriedkov,

2. zásobujú pohonnými látkami a náhradnými dielcami podľa požiadaviek, spravidla dovozom k agregátu, pracovnému alebo dopravnému prostriedku,

3. zabezpečujú v súčinnosti s humanitnými organizáciami dočasné minimálne stravovanie, minimálnu dávku pitnej vody a poskytovanie základných potrieb postihnutým osobám v medziach podmienok na prežitie,

4. zásobujú osobnými ochrannými prostriedkami a odevmi nevyhnutnými na pracovné výkony v ohrození,

i) jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany plnia najmä tieto úlohy:

1. v mieste civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty zabezpečujú odstránenie alebo zníženie úrovne kontaminácie povrchu tela osôb, zvierat, materiálu a techniky rádioaktívnymi látkami tak, aby neboli prekročené limity ožiarenia,8b) a odstránenie nebezpečných látok, pričom vykonávajú činnosť v kontrolnom a roztrieďovacom stanovišti, na ploche na hygienickú očistu, ploche na dekontamináciu odevov, ploche na dekontamináciu vozidiel, ploche na dekontamináciu drobnej techniky a náradia, ploche na odloženie kontaminovaného materiálu a v zhromaždisku,

2. v stanici civilnej ochrany na dekontamináciu odevov zabezpečujú odstránenie nebezpečných látok z odevov a z obuvi osôb z kontaminovaných oblastí,

3. v stanici civilnej ochrany na dekontamináciu dopravných prostriedkov zabezpečujú odstránenie nebezpečných látok z dopravných prostriedkov, techniky a z prevážaného materiálu po vykonaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ako aj z dopravných prostriedkov, techniky a z materiálu odsunovaných z kontaminovaných priestorov,

4. v chemickom laboratóriu civilnej ochrany uskutočňujú laboratórnu kontrolu vzoriek najmä kontaminovanej zeminy, vody, porastov, potravín, krmív a iného materiálu; vyhodnocujú výsledky laboratórnej kontroly vzoriek a pripravujú návrhy na vykonanie hygienickej očisty osôb, špeciálnej očisty a dezaktivácie materiálu, techniky, terénu, komunikácií a budov,

5. v stanici civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty zabezpečujú očistu osôb kontaminovaných nebezpečnými látkami v stacionárnych zariadeniach objektov.

§ 7

Technické, poruchové a obnovovacie jednotky objektov plnia úlohy v súčinnosti s ostatnými silami a prostriedkami, najmä

a) zabraňujú vzniku druhotných účinkov a zaisťujú bezpečnosť nasadených síl a prostriedkov odstavením prevádzky a následnou obnovou rozvodných sietí,

b) zabezpečujú núdzové zásobovanie vodou a energiou na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

c) vykonávajú s podporou požiarnych jednotiek technické opatrenia na poškodených technologických, prepravných a skladovacích zariadeniach zabraňujúce ďalšiemu unikaniu nebezpečných látok, ako je utesnenie poškodených obalov, nádrží, výmena, prípadne oprava poškodených uzáverov, prečerpanie nebezpečných látok do nepoškodených obalov, odstránenie poškodených obalov, nádrží alebo cisterien z obývaných častí a podobne.

§ 8

Odborné skupiny v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva plnia najmä tieto úlohy:

a) zabezpečujú ochranu vody, potravín, krmív, pôdy a lesov,

b) poskytujú veterinárnu pomoc postihnutým zvieratám, najmä plemenným zvieratám; podľa možností ich vyvážajú z územia postihnutého alebo ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

c) vyhľadávajú zranené alebo inak postihnuté zvieratá, ktoré usmrcujú na určených miestach,

d) vyhľadávajú a likvidujú postihnuté a uhynuté domáce a divé zvieratá na mieste alebo vo veterinárnom asanačnom zariadení.

§ 9

Verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním, právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce záchranárske služby plnia najmä tieto úlohy:

a) poskytujú odbornú pomoc pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach v horách, v jaskyniach, vo vode a pod vodou, v lavínach a podobne s použitím špeciálnej techniky a materiálu,

b) poskytujú podľa svojich možností zdravotnú a sociálnu starostlivosť, potrebnú materiálnu, duchovnú, finančnú a inú pomoc postihnutým osobám.

Riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

§ 10

(1) Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce pri mimoriadnej udalosti riadi

a) právnická osoba a fyzická osoba vo svojom objekte,

b) starosta obce na území obce, ak účinky mimoriadnej udalosti presiahnu pôsobnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby,

c) prednosta okresného úradu,9) ak účinky mimoriadnej udalosti presiahnu územie obce alebo ak osoby uvedené v písmenách a) a b) nie sú schopné zvládnuť rozsah mimoriadnej udalosti,

d) prednosta krajského úradu,9a) ak účinky mimoriadnej udalosti presiahnu územie okresu alebo ak osoba uvedená v písmene c) nie je schopná zvládnuť riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

(2) Právnická osoba a fyzická osoba, starosta obce, prednosta okresného úradu, prednosta krajského úradu prostredníctvom vytvoreného štábu,10) komisie,11) iného orgánu určeného na riadenie činnosti alebo aj osobne riadi, organizuje, zabezpečuje záchranné, lokalizačné a likvidačné práce a kontroluje správnosť a úplnosť ich vykonávania.

(3) Minister vnútra sa podieľa na riadení a vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ak účinky mimoriadnej udalosti presiahnu územie kraja, najmä vyžaduje a koordinuje poskytovanie pomoci ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,5) krajskými úradmi v krajoch nepostihnutých mimoriadnou udalosťou, ako aj poskytovanie pomoci zo zahraničia podľa medzinárodných zmlúv.

(4) Osoba uvedená v odseku 1 ukladá úlohy a vydáva ústne alebo písomné príkazy na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác vedúcim štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb, zamestnancom aj jednotlivým občanom a kontroluje ich plnenie.

Príkazy vydáva aj na zabezpečenie činností, ktoré súvisia so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami, najmä na

a) uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,

b) rozvinutie miesta riadenia,

c) určenie komunikácií na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,

d) uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti,

e) zabezpečenie postihnutého obyvateľstva,

f) ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou,

g) odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

(5) Pred vydaním príkazu na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác osoba uvedená v odseku 1 zhodnotí situáciu po vzniku mimoriadnej udalosti, najmä posúdi jej rozsah a následky na zdravie a životy osôb, rozsah materiálnych a finančných škôd a celkové narušenie života na postihnutom území. Od členov štábu, komisie alebo iného orgánu môže prijímať informácie, prepočty a podklady potrebné na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

(6) Starosta obce, prednosta okresného úradu, prednosta krajského úradu a minister vnútra si môžu na poskytovanie informácií vo svojej pôsobnosti prizvať v čase prípravy a riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác vopred určených, odborne spôsobilých zamestnancov určených právnických osôb a fyzických osôb.12)

(7) Odbornou spôsobilosťou zamestnancov určených právnických osôb a fyzických osôb podľa odseku 5 sa na účely tejto vyhlášky rozumie osobná pripravenosť a schopnosť navrhovať opatrenia, riešiť, zabezpečovať a plniť úlohy pri príprave a riadení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

§ 11

(1) Príkaz na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác spravidla obsahuje

a) stručnú charakteristiku vzniknutej mimoriadnej udalosti, jej následky a predpokladaný vývoj,

b) hlavné úlohy pri záchranných prácach, lokalizácii a likvidácii následkov mimoriadnej udalosti,

c) úlohy síl a použitie prostriedkov určených na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác a úlohy na zabezpečenie ich súčinnosti najmä v spôsobe plnenia úloh v konkrétnej situácii, v určení poradia prác a postupu činnosti, vo vymedzení časového a priestorového plnenia spoločných úloh,

d) termíny splnenia hlavných úloh,

e) úlohy na materiálne, technické a finančné zabezpečenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

f) spôsob spojenia a odovzdávania správ, hlásení a informácií,

g) určenie a miesto zodpovedného orgánu na riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

(2) Osoba uvedená v § 10 ods. 1 rozhoduje a riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce na základe skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja graficky vyjadrených spravidla na mape, na pláne, na mapových podkladoch počítača alebo, ak to situácia umožňuje, priamo v teréne v blízkosti priestoru vzniku mimoriadnej udalosti.

§ 12

(1) Na riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác osoba uvedená v § 10 ods. 1 zriaďuje hlavné miesto riadenia a záložné miesto riadenia.

(2) Ako hlavné miesto riadenia sa využíva vhodný priestor pracoviska upravený na umiestnenie a činnosť osoby uvedenej v § 10 ods. 1 a ňou zriadeného štábu, komisie alebo iného orgánu určeného na riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác dovtedy, kým to dovolí vývoj mimoriadnej udalosti.

(3) Ak vývoj mimoriadnej udalosti neumožňuje riadiť záchranné, lokalizačné a likvidačné práce z hlavného miesta riadenia, na základe príkazu osoby uvedenej v § 10 ods. 1 sa zaujme záložné miesto riadenia. Ako záložné miesto riadenia sa spravidla využíva chránené pracovisko civilnej ochrany alebo iný vhodný priestor.

(4) Štáby zriadené pre potrebu územia13) na základe analýzy možnosti vzniku mimoriadnej udalosti na území okresu organizujú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce z priestorov alebo miest, v ktorých sú na to vhodné podmienky.

§ 13

(1) Na zabezpečenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sa spracúva a vedie dokumentácia. Dokumentácia sa vedie písomne, graficky na mapách alebo plánoch alebo sa zaznamenáva na záznamové nosiče. Člení sa na

a) dokumenty riadenia,

b) výkazové a informačné dokumenty,

c) pomocné dokumenty.

(2) Dokumenty riadenia sú spracované úlohy a príkazy, mapy, plány, schémy a podobne.

(3) Výkazové a informačné dokumenty sú správy, hlásenia, výkazy, denník záznamov správ a hlásení a podobne.

(4) Pomocné dokumenty sú záznamy výpočtov, prehľady, tabuľky, záznamové a evidenčné pomôcky, tlačivá a podobne.

(5) Osoba uvedená v § 10 ods. 1 zabezpečuje evidenciu a uloženie spracovaných dokumentov riadenia, výkazových a informačných dokumentov. Po skončení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác robí výber dokumentácie na jej uloženie do archívu.

(6) Každá osoba uvedená v § 10 ods. 1 pri riadení a zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác vedie ako súčasť dokumentácie denník záznamov správ a hlásení. Do denníka záznamov správ a hlásení sa postupne zapisujú úlohy a príkazy, opatrenia a informácie riadiacich, spolupracujúcich a kontrolných orgánov týkajúce sa najmä usmerňovania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ich priebehu a výsledku.

§ 14

Správy a hlásenia

(1) Správy a hlásenia slúžia ako podklady na spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií potrebných na rýchle a kvalitné rozhodovanie a riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

(2) Správy o stave a priebehu záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sa spracúvajú denne podľa stavu k 6.00 hod. a k 18.00 hod., pričom ich predkladá

a) obec a objekt okresnému úradu do 6.30 hod. a do 18.30 hod.,

b) okresný úrad krajskému úradu do 7.00 hod. a do 19.00 hod.,

c) krajský úrad ministerstvu vnútra do 8.00 hod. a do 20.00 hod.

(3) Hlásenia o záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach sa členia na

a) terminované hlásenia, ktoré sa predkladajú v čase a obsahu určených v príkaze osoby uvedenej v § 10 ods. 1,

b) mimoriadne hlásenia, ktoré sa predkladajú ihneď bez ohľadu na ich predchádzajúce vyžiadanie ako prvotná informácia o zistení vzniku mimoriadnej udalosti, o spresnení rozsahu, o následkoch a vývoji mimoriadnej udalosti, o začatí alebo skončení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác a o okolnostiach narušujúcich ich priebeh.

§ 15

Opatrenia na zabezpečenie činnosti

(1) Opatrenia na zabezpečenie činnosti síl a prostriedkov vykonávajúcich záchranné, lokalizačné a likvidačné práce vyžadujú najmä

a) zásobovanie pitnou vodou a potravinami,

b) dodávku elektrickej energie potrebnej na osvetlenie a činnosť pracovísk, pohon agregátov a podobne,

c) zásobovanie pohonnými látkami a náhradnými dielcami pre motorové vozidlá a ostatné agregáty,

d) dodávky všetkého potrebného materiálu na zabezpečenie činnosti jednotiek, ako aj vybraného materiálu a prostriedkov na prežitie postihnutých osôb,

e) finančné zabezpečenie.

(2) Opatrenia na zabezpečenie činnosti pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach riadi osoba uvedená v § 10 ods. 1 prostredníctvom vytvorených orgánov, štábov alebo komisií.

(3) V prípade vzniku mimoriadnej udalosti s obzvlášť rozsiahlymi následkami na životoch, zdraví a majetku s použitím nadmerného množstva materiálu, techniky a surovín na zabezpečenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác možno so súhlasom vlády Slovenskej republiky využiť aj časť štátnych hmotných rezerv.14)


§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.16)


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z.

KLASIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ A ROZSAH ZÁCHRANNÝCH, LOKALIZAČNÝCH A LIKVIDAČNÝCH PRÁC

A. Pri vzniku živelnej pohromy

1. Živelné pohromy sú najmä

1.1 povodne a záplavy,

1.2 prietrže mračien a krupobitia,

1.3 požiare,

1.4 víchrice,

1.5 zosuvy pôdy,

1.6 snehové kalamity a lavíny,

1.7 rozsiahle námrazy,

1.8 zemetrasenia.

2. Územie postihnuté účinkami živelnej pohromy je charakterizované

2.1 postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré sú bez prístrešia a základných životných potrieb, šokované, zranené alebo usmrtené,

2.2 zničením a narušením budov, priemyselných objektov, mostov, narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chránených prírodných útvarov,

2.3 miestnymi a plošnými závalmi ulíc, poškodením pozemných komunikácií,

2.4 poškodením rozvodných sietí a ich zariadení,

2.5 vznikom požiarov,

2.6 zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území,

2.7 postihnutím veľkého počtu zvierat, zničením a narušením porastov, lesov a pôdy,

2.8 vznikom infekčných ochorení,

2.9 celkovým narušením života, životného prostredia a obmedzením výroby.

3. Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce pri živelnej pohrome sa vykonávajú v danej oblasti s dôrazom

3.1 na varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb na ohrozenom území,

3.2 na prieskum pozemnej situácie a najmä na zistenie následkov a rozsahu živelnej pohromy, určenie miest na sústredenie väčšieho počtu postihnutých osôb, charakter a rozsah rozrušenia budov a rozvodných sietí,

3.3 na lokalizáciu a likvidáciu požiarov, ktoré ohrozujú postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

3.4 na odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené jednotky,

3.5 na vyslobodenie postihnutých z trosiek zničených a rozrušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, úkrytov a podobne,

3.6 na vyslobodenie postihnutých zo zatopených objektov, zaplavených priestorov a z horiacich budov,

3.7 na poskytnutie prvej pomoci a lekárskej pomoci vrátane odsunu ranených do zdravotníckych zariadení,

3.8 na evakuáciu osôb, domácich zvierat, prípadne vecí z postihnutého územia,

3.9 na uzatvorenie postihnutého územia,

3.10 na vyhľadávanie, identifikáciu, odsun a pochovávanie usmrtených osôb,

3.11 na likvidáciu postihnutých a uhynutých zvierat,

3.12 na všestranné materiálne a technické zabezpečenie nasadených síl a prostriedkov,

3.13 na núdzové ubytovanie a zásobovanie postihnutého obyvateľstva.

B. Pri vzniku havárie alebo katastrofy

1. Havárie sú najmä

1.1 výbuchy a požiare,

1.2 úniky chemických alebo rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných škodlivín s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne,

1.3 poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov.

2. Katastrofy sú najmä

2.1 veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok,

2.2 havárie jadrových zariadení,

2.3 rozrušenie vodohospodárskych diel a podobne.

3. Územie postihnuté účinkami havárie a katastrofy je charakterizované

3.1 postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,

3.2 vznikom infekčných ochorení,

3.3 celkovým narušením chodu života, výroby a životného prostredia.

4. Na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce pri havárii alebo katastrofe sa používajú predovšetkým jednotky vybavené materiálnymi, technickými a technologickými prostriedkami, ktoré sú schopné plniť úlohy aj na kontaminovanom území.

5. Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce pri havárii alebo katastrofe sa vykonávajú v tomto rozsahu:

5.1 varovanie a odsun osôb z ohrozeného územia,

5.2 všeobecný a špeciálny prieskum s dôrazom na zistenie následkov mimoriadnej udalosti, úrovne radiácie, prítomnosti a koncentrácie nebezpečných škodlivých látok v ovzduší, vo vode, v pôde a zistenie meteosituácie,

5.3 technické opatrenia na zamedzenie ďalšieho unikania škodlivých látok,

5.4 vyhľadávanie postihnutých osôb v ohrozenom alebo kontaminovanom priestore, poskytovanie prvej pomoci, lekárskej pomoci vrátane podania rádioprotektívnych látok ožiareným osobám a ich odsun mimo ohrozeného alebo kontaminovaného územia,

5.5 uzatvorenie postihnutého územia po vykonanej evakuácii,

5.6 hygienická očista odsunovaných osôb,

5.7 dezaktivácia alebo odmorenie prísunových a odsunových ciest, pracovných plôch, techniky a v ďalšom poradí aj terénu a budov na kontaminovanom území,

5.8 vyhľadávanie, identifikácia a pochovávanie usmrtených osôb,

5.9 likvidácia uhynutých domácich zvierat,

5.10 všestranné materiálne a technické zabezpečenie nasadených síl a prostriedkov,

5.11 zabezpečenie núdzového zásobovania a ubytovania postihnutých osôb.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z.

SÚBORY ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ETÁP ZÁCHRANNÝCH, LOKALIZAČNÝCH A LIKVIDAČNÝCH PRÁC

1. Do súboru činností záchranných prác patrí najmä

1.1 včasné varovanie obyvateľstva ohrozených mimoriadnou udalosťou,

1.2 vykonanie prieskumu na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať postihnuté osoby, vyznačiť kontaminované a životunebezpečné úseky pre nasadené sily,

1.3 vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, úkrytov, zo zaplavených priestorov a z horiacich budov,

1.4 prívod vzduchu osobám v zavalených priestoroch a úkrytoch,

1.5 nasadenie prostriedkov individuálnej ochrany osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z tohto priestoru,

1.6 poskytnutie zdravotníckej pomoci vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení,

1.7 lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

1.8 kontrola kontaminovania územia, ovzdušia a budov, kontrola kontaminovania a ožiarenia osôb,

1.9 špeciálna očista postihnutých osôb,

1.10 dekontaminácia, dezaktivácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,

1.11 uzatvorenie postihnutého územia,

1.12 ochrana postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti,

1.13 odsun nezranených osôb z postihnutého územia,

1.14 núdzové zásobovanie a ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb,

1.15 poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným domácim zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty.

2. Do súboru činností lokalizačných prác patrí najmä

2.1 odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky alebo aj majetok,

2.2 vytváranie vodných clôn a vodných ulíc,

2.3 pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania,

2.4 lokalizovanie všetkých požiarov,

2.5 spevňovanie alebo strhávanie poškodených stavieb, budov a konštrukcií ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

2.6 uvoľňovanie zahataných vodných tokov a splavov,

2.7 uvoľňovanie určených cestných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie priechodov a prejazdov,

2.8 čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce,

2.9 zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách.

3. Do súboru činností likvidačných prác patrí najmä

3.1 likvidácia všetkých požiarov,

3.2 uvoľňovanie dôležitých pozemných komunikácií a železničných tratí vrátane spevňovania narušených mostov, vytvorenie brodov a obchádzok,

3.3 odstraňovanie porúch na rozvodných sieťach a zariadeniach,

3.4 identifikácia, odsun a pochovávanie usmrtených osôb,

3.5 ošetrovanie a usmrcovanie postihnutých zvierat a ekologická likvidácia postihnutých a uhynutých zvierat,

3.6 dekontaminácia, dezaktivácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia územia, budov, dopravných prostriedkov, techniky a odevov,

3.7 zneškodňovanie a odstraňovanie nevybuchnutých ničivých prostriedkov po ozbrojenom konflikte,

3.8 asanovanie alebo zabezpečovanie poškodených stavieb, budov a konštrukcií proti zrúteniu,

3.9 odstraňovanie naplavenín po záplavách a po rozrušení vodohospodárskych diel,

3.10 uskladňovanie, odsun a likvidácia kontaminovaného materiálu a asanácia zvyškov nebezpečných látok.

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z.

ROZSAH ZÁCHRANNÝCH, LOKALIZAČNÝCH A LIKVIDAČNÝCH PRÁC PRI VZNIKU OZBROJENÝCH KONFLIKTOV

1. Úlohy spojené s organizovaním, riadením a vykonávaním záchranných, lokalizačných a likvidačných prác1) plní civilná ochrana aj počas vyhlásenia brannej pohotovosti štátu.2)

2. Priestor napadnutia pri ozbrojených konfliktoch (ďalej len „priestor napadnutia“) je územie charakterizované obývanými miestami, priemyselnými, hospodárskymi, vojenskými a inými objektmi, postihnuté účinkami rôznych druhov zbraní a prostriedkov ničenia.

3. V závislosti od druhu použitej zbrane alebo prostriedku môže vzniknúť priestor napadnutia

3.1 konvenčnými zbraňami,

3.2 chemickými zbraňami,

3.3 biologickými zbraňami,

3.4 jadrovými zbraňami,

3.5 neutrónovými zbraňami.

4. Priestor napadnutia je charakterizovaný

4.1 hromadným zasiahnutím osôb (ranení, šokovaní, bez prístrešia, mŕtvi),

4.2 hromadným zasiahnutím domácich zvierat (ranené, uhynuté),

4.3 rozrušením obytných budov, hospodárskych, priemyselných a vojenských objektov,

4.4 rozrušením, poškodením a zavalením chránených pracovísk a úkrytov civilnej ochrany,

4.5 závalmi ulíc, poškodením komunikácií a celkovým narušením dopravy,

4.6 požiarmi všetkého druhu,

4.7 poškodením rozvodných sietí,

4.8 kontaminovaním terénu, pozemných komunikácií, stavieb, potravín, zdrojov vody a ovzdušia,

4.9 rozšírením infekčných chorôb,

4.10 rádioaktívnym kontaminovaním osôb, zvierat, techniky a podobne,

4.11 celkovým narušením života, výroby a životného prostredia.

5. Vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore napadnutia vyžaduje nasadenie všetkých použiteľných síl a prostriedkov a využitie hospodárskeho aj zásobovacieho potenciálu územia.

6. Poradie a spôsob nasadenia jednotiek do priestoru napadnutia sú ovplyvňované druhom priestoru napadnutia a charakterom ničivých účinkov použitej zbrane. Činnosť síl a prostriedkov je obdobná ako pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v mieri pri vzniku mimoriadnej udalosti.

7. Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce v priestore napadnutia sú zamerané najmä

7.1 na včasné varovanie obyvateľstva ohrozených účinkami použitých zbraní a prostriedkov ničenia,

7.2 na prieskum v priestore napadnutia s cieľom vyhľadať postihnuté osoby, vyznačiť kontaminované a ohrozené úseky,

7.3 na vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov a ochranných stavieb civilnej ochrany,

7.4 na vyslobodzovanie postihnutých osôb zo zatopených objektov, zaplavených priestorov a z horiacich budov,

7.5 na poskytnutie prvej pomoci, lekárskej pomoci vrátane podania rádioprotektívnych látok ožiareným osobám a na odsun ranených do zdravotníckych zariadení,

7.6 na lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

7.7 na kontrolu ožiarenia a kontaminovania osôb, územia, ovzdušia a budov,

7.8 na špeciálnu očistu postihnutých osôb,

7.9 na dekontamináciu, dezaktiváciu, dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu územia a priestorov, dopravných prostriedkov a pozemných komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,

7.10 na uzatvorenie priestoru napadnutia,

7.11 na odsun osôb z priestoru napadnutia,

7.12 na práce a opatrenia na zamedzenie zrútenia poškodených budov ohrozujúcich život obyvateľov a nasadených síl a prostriedkov,

7.13 na núdzové ubytovanie a zásobovanie postihnutého obyvateľstva,

7.14 na vyhľadávanie, zhromažďovanie, identifikáciu a pochovávanie usmrtených osôb,

7.15 na veterinárnu pomoc zasiahnutým domácim a hospodárskym zvieratám a na veterinárnu očistu,

7.16 na likvidáciu uhynutých zvierat.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).

2) § 32 až 37 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

3) § 14 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3a) § 13 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3b) § 10 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

4) § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.

5) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. a § 1 ods. 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.

7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami, § 2 ods. 1 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon, § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

7a) § 13 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami.

7b) § 26 ods. 1 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

7c) § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Z. z. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky.

8) § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. a príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.

8a) § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

8b) Napríklad príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

9) § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9a) § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

10) § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.

11) § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

12) § 16 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

13) § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.

14) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

16) Týmto dňom stráca platnosť predpis Činnosť štábu Civilnej obrany ČSSR a štábov CO republík na miestach velenia (CO-2-2) vydaný Ministerstvom národnej obrany ČSSR v roku 1984 a predpis Činnosť štábov Civilnej obrany na miestach velenia (kraj, okres CO-2-6) vydaný Ministerstvom národnej obrany ČSSR v roku 1986.

1) § 6 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

2) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.