Oznámenie č. 170/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní

Čiastka 56/1995
Platnosť od 11.08.1995 do31.07.2003
Zrušený 260/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

170

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 2. augusta 1995 č. 65/351/1995, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/1994 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení termín predkladania konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní za kalendárny rok 1994 a za ďalšie kalendárne roky.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.