Vyhláška č. 167/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o strediskách služieb škole

Čiastka 56/1995
Platnosť od 11.08.1995 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.1995 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

167

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 20. júla 1995

o strediskách služieb škole

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, činnosti a prevádzke strediska služieb škole (ďalej len „stredisko“).

(2) Stredisko je školské účelové zariadenie;1) poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky.

§ 2

(1) Zriaďovateľ navrhne zaradenie strediska do siete školských zariadení.2)

(2) Zriaďovateľ môže zriadiť stredisko aj ako právnickú osobu.3)

(3) Návrh zriaďovateľa na zaradenie strediska do siete školských zariadení obsahuje

a) názov a adresu strediska,

b) názov alebo meno a priezvisko zriaďovateľa, jeho sídlo alebo trvalý pobyt,

c) dátum zriadenia strediska,

d) vymedzenie účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti strediska,

e) meno a priezvisko osoby poverenej riadením strediska a overené doklady o jeho odbornej spôsobilosti,

f) zoznam pracovníkov strediska a overené doklady a osvedčenia o ich odbornej spôsobilosti,

g) výpis z registra trestov, nie starší ako šesť mesiacov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,

h) určenie doby, na ktorú sa stredisko zriaďuje,

i) stanovisko obce k zaradeniu strediska do siete školských zariadení, ak obec nie je jeho zriaďovateľom,

j) doklad o finančnom a materiálno-technickom zabezpečení strediska,

k) potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva a orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce o tom, že priestory strediska vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom,

l) stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve.

(4) Ak stredisko zriaďuje orgán štátnej správy v školstve, predkladá len údaje uvedené v odseku 3 písm. a) až k) a vyjadrenie územnej školskej rady k zriadeniu strediska.4)

(5) Návrh na vyradenie strediska zo siete školských zariadení obsahuje

a) dôvod zrušenia strediska,

b) stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve,

c) stanovisko obce k vyradeniu strediska zo siete školských zariadení.

(6) Návrh na zaradenie strediska do siete školských zariadení alebo vyradenie z nej predloží zriaďovateľ Ministerstvu školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 30. júna príslušného kalendárneho roku.

(7) Ministerstvo môže stredisko zriadené iným zriaďovateľom ako orgánom štátnej správy v školstve vyradiť zo siete školských zariadení pre opakované zistenia nedostatkov v činnosti, nedostatočnú úroveň technického a materiálneho vybavenia strediska a nekvalifikované personálne zabezpečenie.

§ 3

(1) Stredisko zabezpečuje podľa požiadaviek škôl a školských zariadení

a) objednávanie, nákup a distribúciu školských tlačív, školských potrieb a učebníc,

b) nákup materiálnych didaktických prostriedkov,

c) nákup spotrebného materiálu potrebného na chod škôl a školských zariadení.

(2) V poskytovaní služieb stredisko vykonáva najmä

a) posudzovanie stavu a servis materiálnych didaktických prostriedkov,

b) revízie a servis vyhradených technických zariadení (elektrických, tlakových, plynových atď.),

c) údržbu a servis vodoinštalácií a ústredného kúrenia,

d) dopravu,

e) rozmnožovanie, skladovanie, požičiavanie didaktických materiálov,

f) zaškoľovanie pracovníkov škôl a školských zariadení v obsluhe a používaní technických zariadení (obsluha strojov a zariadení, periodické školenia obsluhy kotolní a pod.),

g) zaškoľovanie v obsluhe a využívaní materiálnych didaktických prostriedkov,

h) zaškoľovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

i) spoluprácu s metodickými oddeleniami v odborno-technickej a materiálnej činnosti,

j) servis energetického hospodárstva (sledovanie a racionálne využívanie spotreby energií, revízie a servis protipožiarnej techniky),

k) starostlivosť o zeleň a jej údržbu, rekultiváciu školských pozemkov,

l) revízie športového náradia.

(3) Stredisko ďalej zabezpečuje najmä

a) zámočnícke a zváračské práce,

b) stolárske práce,

c) maliarske a natieračské práce,

d) murárske práce,

e) sklenárske práce.

§ 4

(1) Stredisko zriadené ako právnická osoba, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve, riadi riaditeľ strediska (ďalej len „riaditeľ“), ktorý je jeho štatutárnym orgánom. Riaditeľ zastupuje stredisko navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.

(2) Riaditeľ

a) organizuje, riadi a kontroluje činnosť strediska,

b) vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov v súlade s príslušnými pracovnoprávnymi predpismi,

c) rokuje v mene strediska a podpisuje zmluvy, dohody a listiny zásadného významu,

d) zodpovedá za činnosť a hospodárenie strediska,

e) so súhlasom zriaďovateľa vydáva štatút strediska a pracovný a organizačný poriadok strediska.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

2) § 2 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

3) § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

4) § 5 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.