Zákon č. 166/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 4/1997 Z. z., 351/1997 Z. z.)

Čiastka 56/1995
Platnosť od 11.08.1995 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do30.06.2002
Zrušený 321/2002 Z. z.

166

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 13. júla 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Zriaďuje sa Armáda Slovenskej republiky (ďalej len „armáda“).

(2) Na označenie armády sa používa skratka Armáda SR.

(3) Armáda je rozhodujúcou súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky.

(4) Armádu riadi a jej výstavbu zabezpečuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).

(5) Armádu tvoria jednotlivé druhy vojsk, vojenské zariadenia, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo, vojenské správy, vojaci z povolania vyčlenení na plnenie úloh podľa osobitného predpisu1a) a vojaci z povolania vyčlenení na plnenie úloh na ministerstve obrany, jeho úradoch a zariadeniach a na vojenských súdoch a vojenských prokuratúrach.

(6) Hlavné druhy vojsk armády sú pozemné vojsko, letectvo a protivzdušná obrana.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) § 30 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie č. 361/1992 Zb.).“.

2. V § 2 ods. 3 sa vypúšťa slovo „vysoké“.

3. V § 2a ods. 2 znie:

(2) O zložení jednotlivých druhov vojsk armády a ich početnom stave rozhoduje Rada obrany štátu na návrh ministra obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).“.

4. V § 2a sa vypúšťa odsek 3.

5. § 2b znie:

㤠2b

(1) Armáda sa organizačne člení na Generálny štáb Armády Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“), na vojenské zväzy, vojenské zväzky, vojenské útvary, vojenské jednotky, vojenské zariadenia, Vojenskú políciu, Vojenské spravodajstvo a na vojenské správy.

(2) Postavenie a úlohy Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva upravujú osobitné zákony.1b)

(3) Podrobnosti o organizačnom členení armády podľa odseku 1 upraví ministerstvo obrany vykonávacími predpismi.

(4) Generálny štáb je hlavným orgánom velenia armády.

(5) Koordináciu činnosti a úloh jednotlivých druhov vojsk armády, vojenských správ a vojenských zariadení zabezpečuje generálny štáb.

(6) Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý velí vojskám armády. Je podriadený ministrovi, ktorému zodpovedá za výkon svojej funkcie.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b) znie:

1b) Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.

6. § 4 znie:

㤠4

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa obrany a armády1) používa názov Česká a Slovenská Federatívna Republika, Federálne zhromaždenie, prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Federálne ministerstvo zahraničných vecí, Federálne ministerstvo obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Československá armáda, minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, rozumie sa tým Slovenská republika, Národná rada Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Armáda Slovenskej republiky, minister obrany Slovenskej republiky a minister vnútra Slovenskej republiky.“.


Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.