Nariadenie vlády č. 165/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/1995
Platnosť od 09.08.1995 do31.12.1995
Účinnosť od 09.08.1995 do31.12.1995
Zrušený 300/1995 Z. z.

165

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. augusta 1995,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. g) colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 39/1995 Z. z., sa dopĺňa takto:

Za prílohu č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa pripája príloha č. 6, ktorá je prílohou tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky

č. 165/1995 Z. z.

Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenslej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colnej kvóty a colnej sadzby na dovoz cukru na rok 1995

Položka colného sadzobníka Dočasná colná kvóta Dočasná colná sadzba v % Platnosť do
1 701 15 000 t nulová 15. 9. 1995