Vyhláška č. 163/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18/1993 Z. z.

Čiastka 54/1995
Platnosť od 04.08.1995 do31.12.2005
Účinnosť od 04.08.1995 do31.12.2005
Zrušený 543/2005 Z. z.

OBSAH

163

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. júla 1995,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18/1993 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 391 a § 391a ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 45 ods. 1 v prvej vete sa za slová „(mestského) súdu“ vkladajú slová „a Vyššieho vojenského súdu“. Štvrtá veta znie: „Mená týchto sudcov oznámia predsedovia krajských súdov, Mestského súdu v Bratislave a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, riaditeľovi Vojenského obranného spravodajstva a riaditeľovi Vojenskej spravodajskej služby.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 14) znie:

14) Napr. § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z.,
§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.,
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.

3. V § 45 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov pre vojenské spravodajstvo dáva určený sudca Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne. Súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov pre Policajný zbor a Slovenskú informačnú službu dáva určený sudca krajského (mestského) súdu s výnimkou súhlasu vo vzťahu k vojenskému objektu alebo vojenskému zariadeniu, k vojakom v činnej službe a k občianskym zamestnancom vojenskej správy, keď súhlas dáva určený sudca Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne.“.

Doterajšie odseky 2, 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 3, 4, 5 a 6.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Liščák v. r.