Opatrenie č. 16/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 6/1995
Platnosť od 19.01.1995 do30.06.2002