Nariadenie vlády č. 157/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby

Čiastka 53/1995
Platnosť od 28.07.1995 do31.03.2002
Účinnosť od 01.08.1995 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.

157

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júla 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 a 23 ods. 1 písm. a), b),d) a e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a § 267 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 1a) znie:

㤠1

Rozsah platnosti

Toto nariadenie upravuje platové pomery zamestnancov, ktorých miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy je v zahraničí (ďalej len „zamestnanec“) a ktorí sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu1a).

1a) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.

2. § 4 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa bodom 18, ktorý znie: „18. policajný atašé“.

3. V § 5 ods. 1 znie:

(1) Pre platové triedy platia tieto platové tarify:

Platová trieda Platová tarifa v Sk mesačne
1 3850
2 4240
3 4660
4 5 130
5 5620
6 6200
7 6830
8 7510
9 8260
10 9090
11 10000
12 11000".

4. V § 5 ods. 4 sa slová „35 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.

5. V § 6 ods. 1 znie:

(1) Vedúcemu zamestnancovi3) zamestnávateľa patrí príplatok za riadenie vo funkcii v Sk mesačne takto:

Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
vedúci misie Slovenskej republiky v zahraničí4) do 3 500
vedúci zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom misie Slovenskej republiky v zahraničí do 1 800".

6. V § 9 ods. 4 znie:

(4) Priznaný plat podľa § 5, 6 a § 7 ods. 1 sa rozdelí v pomere 57:43, časť platu prislúchajúca vo výške 57 % sa poskytuje v slovenských korunách.“.

7. V § 9 ods. 5 sa slová „75 %“ nahrádzajú slovami „43 %“.

8. § 12 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7a) znie:

㤠12

Peňažné plnenie podľa § 7, 8, 10, 14, 15 a 19 zákona a podľa § 7 ods. 2 tohto nariadenia a náhrada platu pri prekážkach v práci7a) sa zamestnancovi vypláca v slovenských korunách.

7a) § 124 a nasl. Zákonníka práce.“.

9. V § 14 sa doterajšie znenie textu označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9) znie:

(2) Náhrada platu za dovolenku9) sa vo výške 57 % poskytuje v slovenských korunách a vo výške 43 % v inej než slovenskej mene.

9) § 110b Zákonníka práce.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.


Vladimír Mečiar v. r.