Oznámenie č. 156/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu vo vzťahu k Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Bieloruskej republike, Gruzínskej republike, Kazašskej republike, Moldavskej republike, Tadžickej republike, Turkménskej republike a Uzbeckej republike

Čiastka 52/1995
Platnosť od 26.07.1995
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa končí 26. septembra 1995 v súlade s článkom 12.

156

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 2. augusta 1994 č. 763 vypovedala vo vzťahu k Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Bieloruskej republike, Gruzínskej republike, Kazašskej republike, Moldavskej republike, Tadžickej republike, Turkménskej republike a Uzbeckej republike Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu podpísanú v Prahe 26. septembra 1980 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 148/1980 Zb.). Príslušné nóty o vypovedaní dohody boli odovzdané diplomatickým misiám uvedených štátov 27. decembra 1994.

Platnosť dohody sa končí 26. septembra 1995 v súlade s článkom 12.