Nariadenie vlády č. 153/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Čiastka 51/1995
Platnosť od 25.07.1995 do31.03.2002
Účinnosť od 25.07.1995 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

153

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. júna 1995,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 30 Zákonníka práce nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 13/1991 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 ods. 3 sa v poslednej vete bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a tiež v prípadoch uzatvárania pracovného pomeru na dobu jedného roka s absolventmi vysokých škôl na účel získania praktických skúseností na výkon požadovaných pracovných činností v ústredných orgánoch štátnej správy.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.