Zákon č. 148/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb. a zákona č. 539/1992 Zb.

Čiastka 50/1995
Platnosť od 20.07.1995 do31.12.1999
Účinnosť od 20.07.1995 do31.12.1999
Zrušený 264/1999 Z. z.

OBSAH

148

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. júna 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb. a zákona č. 539/1992 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb. a zákona č. 539/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 24c sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:

(3) Výrobky určené na povinnú certifikáciu podľa § 24a ods. 1, na ktoré nebol vydaný certifikát, sa nesmú uvádzať do obehu.“.

2. V § 29 ods. 1, 3, 5 a 7 sa slovo „veľkoobchodnej“ nahrádza slovom „predajnej“.

3. V § 29 ods. 2 znie:

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo uloží tomu, kto uvedie do obehu neschválené výrobky podľa § 22 ods. 6 alebo necertifikované výrobky podľa § 24c ods. 3, pokutu vo výške 10 % predajnej ceny všetkých výrobkov neprávom uvedených do obehu, avšak minimálne 100 000 Sk.“.

4. V § 29 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak sa do obehu uvedú výrobky neoznačené slovenskou certifikačnou značkou alebo označené v rozpore so spôsobom určeným štátnou skúšobňou a táto povinnosť bola štátnou skúšobňou určená, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo uloží tomu, kto takéto výrobky uviedol do obehu, pokutu vo výške 10 % predajnej ceny všetkých takto uvedených výrobkov do obehu, avšak minimálne 100 000 Sk.“.

Doterajšie odseky 3, 4, 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 4, 5, 6, 7 a 8.

5. Ak sa v zákone č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov používa názov Česká a Slovenská Federatívna Republika, rozumie sa Slovenská republika, a ak sa používa názov Federálny úrad pre normalizáciu a meranie, rozumie sa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.