144

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. júla 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 9. marca 1995, na základe článku 13 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si rozvíjať hospodársku spoluprácu medzi obidvoma štátmi na základe vzájomnej výhodnosti,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podnecuje aktivitu v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody

1. pojem „investícia“ znamená akékoľvek majetkové hodnoty investované na základe hospodárskych aktivít investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom štátu druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) majetkové práva a iné vecné práva,

b) podiely, akcie alebo cenné papiere zhmotňujúce účasť na spoločnostiach,

c) nevyrovnané peňažné pohľadávky, ako aj akékoľvek iné práva súvisiace s investíciou, ktoré majú ekonomickú hodnotu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, obchodných známok, patentov, priemyselných vzorov, technologických postupov, know-how, obchodných mien a goodwill súvisiacich s investíciou,

e) práva uskutočňovať ekonomickú aktivitu v súlade s právnym poriadkom na základe zmluvy alebo rozhodnutia správneho orgánu alebo licencií vydaných kompetentnou verejnou inštitúciou predovšetkým na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.

Následná zmena formy, v ktorej sa investícia uskutočnila, nebude mať vplyv na podstatu investície za predpokladu, že takáto zmena nebude v rozpore s právnym poriadkom štátu príslušnej zmluvnej strany;

2. pojem „výnosy“ znamená zisky, dividendy, úroky a iné zákonné príjmy plynúce z investícií;

3. pojem „investor“ znamená

a) s ohľadom na každú zmluvnú stranu

- fyzickú osobu, ktorá je občanom štátu jednej zo zmluvných strán v súlade s jeho právnym poriadkom,

b) ak ide o Slovenskú republiku,

- právnickú osobu s právnou subjektivitou zaregistrovanú alebo zriadenú v súlade s jej právnym poriadkom,

c) ak ide o Bulharskú republiku,

- akúkoľvek spoločnosť, firmu, organizáciu alebo združenie s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity zaregistrované alebo zriadené so sídlom na jej území v súlade s jej právnym poriadkom;

4. pojem „územie“ znamená

a) ak ide o Slovenskú republiku,

- územie Slovenskej republiky, nad ktorým má Slovenská republika suverenitu a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom,

b) ak ide o Bulharskú republiku,

- územie Bulharskej republiky, nad ktorým má Bulharská republika suverenitu vrátane teritoriálneho mora, pobrežia, morského dna a osobitnej ekonomickej zóny, nad ktorými Bulharská republika vykonáva v súlade s medzinárodným právom suverénne práva a súdnu právomoc.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a ochraňovať na území svojho štátu investície investorov štátu druhej zmluvnej strany, také investície bude umožňovať v súlade s právnym poriadkom svojho štátu a poskytovať im spravodlivú a primeranú podporu a ochranu.

2. V prípade reinvestovania výnosov z investícií budú tieto reinvestície a výnosy z nich požívať rovnakú ochranu ako pôvodné investície.

3. Každá zmluvná strana bude brať do úvahy v súlade s právnym poriadkom svojho štátu otázky týkajúce sa vstupu, pobytu, práce a pohybu občanov štátu druhej zmluvnej strany na území svojho štátu, ktorí uskutočňujú aktivity týkajúce sa investícií, ako sa to definuje v tejto dohode, ako aj členov ich rodín, ktorí tvoria ich domácnosť.

Článok 3

Národné zaobchádzanie s investíciami a Doložka najvyšších výhod

1. Žiadna zmluvná strana nebude poskytovať investíciám investorov štátu druhej zmluvnej strany uskutočneným na území jej štátu menej výhodnú podporu, než poskytuje investíciám investorov svojho štátu alebo investíciám investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Žiadna zmluvná strana nebude poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany pri udržiavaní, použití a riadení ich investícií na svojom území menej výhodnú podporu, než poskytuje investorom svojho štátu alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, ak je výhodnejšia.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany výhody, aké poskytuje investorom tretieho štátu založené na

a) existujúcej alebo budúcej colnej únii alebo zóne voľného obchodu, na hospodárskom spoločenstve alebo na podobných medzinárodných inštitúciách,

b) dohodách o zamedzení dvojitého zdanenia.

4. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo uskutočniť v súlade s platným právnym poriadkom svojho štátu výnimky z národnej podpory investícií poskytnutej v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 4

Náhrada za straty

Ak investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany utrpia straty následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, vzbury, nepokojov alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne im táto druhá zmluvná strana podporu a ochranu, pokiaľ ide o reštitúciu, odškodnenie, náhradu alebo iné vyrovnanie, nemenej výhodné, než poskytne svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu. Výsledné platby budú bezodkladne kedykoľvek voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie

Investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani nebudú predmetom opatrenia, ktoré má podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie na území štátu druhej zmluvnej strany, okrem verejného záujmu v súlade so zákonným postupom, na nediskriminačnom základe a na základe okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície určenej tesne pred vyvlastnením, alebo ak sa rozhodnutie o vyvlastnení stalo verejne známym, bude bezodkladne prevoditeľná a bude zahŕňať úrok pri 12-mesačnej úrokovej miere LIBOR kótovanej pre menu, v ktorej sa investície uskutočnili, až do dňa uskutočnenia platby.

Článok 6

Prevody

1. Každá zmluvná strana umožní investorom druhej zmluvnej strany po splnení všetkých daňových povinností voľný prevod súm súvisiacich s investíciou, ako sú

a) kapitál a dodatočné sumy určené na udržiavanie alebo rozšírenie investície,

b) výnosy a investície,

c) výnosy z úplnej alebo čiastočnej likvidácie investície,

d) sumy požadované na platenie nákladov vzniknutých z nakladania s investíciami, ako sú splátky pôžičiek a platby za patenty alebo licenčné poplatky,

e) náhrady platené v súlade s článkom 5,

f) príjmy získané občanmi druhej zmluvnej strany za prácu alebo služby vykonané v súvislosti s investíciami uskutočnenými na jej území v súlade s jej právnym poriadkom.

2. Prevody vzťahujúce sa na predchádzajúci odsek sa uskutočnia bezodkladne v bežnom kurze v čase prevodu na území štátu zmluvnej strany, kde sa investícia uskutočnila.

3. V súlade s právnym poriadkom ktorejkoľvek zmluvnej strany sa bude so všetkými prevodmi uskutočnenými na základe tohto článku zaobchádzať rovnako ako s prevodmi súvisiacimi s investíciou uskutočnenou investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 7

Postúpenie práv

Ak zmluvná strana alebo ňou poverená inštitúcia uskutoční platbu svojmu vlastnému investorovi z dôvodov záruky, ktorú poskytla v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) prevod akéhokoľvek práva alebo nároku uskutočnený investorom zmluvnej strane alebo ňou poverenej inštitúcii vykonaný v súlade s právnymi predpismi v danej krajine, ako aj to,

b) že zmluvná strana alebo ňou poverená inštitúcia je oprávnená na základe postúpenia práv uplatňovať rozsah práv a nároky tohto investora a preberať záväzky vzťahujúce sa na investíciu.

Článok 8

Urovnanie sporov z investície medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1. Spory medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou týkajúce sa záväzkov druhej zmluvnej strany podľa tejto dohody vo vzťahu k investícii daného investora sa budú, ak to bude možné, riešiť priateľským spôsobom.

2. Ak takýto spor nebude možné vyriešiť do šiestich mesiacov od podania žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany o mierové urovnanie sporu, investor bude oprávnený predložiť spor kompetentnému súdu zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore.

3. V prípade sporu v súlade s článkami 4, 5, 6 a 7 tejto dohody budú investor a zmluvná strana oprávnení predložiť spor

a) rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Strany v spore môžu písomne súhlasiť s modifikáciou týchto pravidiel, alebo

b) Medzinárodnému stredisku na riešenie sporov z investícií (ICSID) v prípade, ak sa Bulharská republika stane signatárom Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov otvoreného na podpis vo Washingtone, D. C. 18. marca 1965.

Na ten účel každá zmluvná strana týmto vyjadruje svoj súhlas s uvedeným medzinárodným rozhodcovským konaním.

4. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude založené na právnom poriadku zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore, na ustanoveniach tejto dohody, ako aj na všeobecných princípoch medzinárodného práva.

5. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude konečné a záväzné pre strany v spore a zmluvné strany zabezpečia výkon rozhodnutia v súlade s ich vlastným právnym poriadkom.

6. Každá strana v spore uhradí výdavky svojho rozhodcu a za svoju účasť v rozhodcovskom konaní, výdavky predsedu a ostatné výdavky budú hradiť strany v spore rovnakým dielom.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo uplatnenia tejto dohody sa budú, ak to bude možné, riešiť rokovaniami medzi zmluvnými stranami.

2. Ak sa spor medzi zmluvnými stranami nemôže vyriešiť v lehote do šiestich mesiacov od začatia rokovania, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu.

3. Rozhodcovský súd sa ustanoví pre každý individuálny prípad takto: do troch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana určí jedného rozhodcu. Títo dvaja rozhodcovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán vymenovaný za predsedu súdu. Predseda súdu bude vymenovaný do dvoch mesiacov odo dňa vymenovania oboch rozhodcov.

4. Ak v niektorej z lehôt uvedených v odseku 3 tohto článku sa nevyhnutné vymenovania neuskutočnia, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora v Haagu o vykonanie nevyhnutných vymenovaní. Ak je predseda Medzinárodného súdneho dvora občanom niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže toto poverenie vykonať, o nevyhnutné vymenovania sa požiada podpredseda. Ak je aj podpredseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vykonanie nevyhnutných vymenovaní sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zmluvnej strany.

5. Súd určí svoj vlastný postup. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie na základe ustanovení tejto dohody, ako aj na základe všeobecne akceptovateľných zásad a pravidiel medzinárodného práva. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Také rozhodnutie bude konečné a záväzné pre obidve zmluvné strany.

6. Každá strana v spore uhradí výdavky svojho rozhodcu a za svoju účasť v rozhodcovskom konaní, výdavky predsedu a ostatné výdavky budú hradiť strany v spore rovnakým dielom.

Článok 10

Konzultácie

Ktorákoľvek zmluvná strana môže navrhnúť druhej zmluvnej strane konzultácie týkajúce sa všetkých otázok súvisiacich s použitím alebo výkladom tejto dohody. Druhá zmluvná strana urobí nevyhnutné opatrenia na uskutočnenie týchto konzultácií.

Článok 11

Uplatnenie iných predpisov a osobitných záväzkov

Ak právne predpisy zmluvných strán alebo súčasné či budúce medzinárodné dohody aplikované medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou, prípadne iné medzinárodné dohody, v ktorých sú obidve zmluvné strany stranami, obsahujú ustanovenia, či už všeobecné, alebo špeciálne oprávňujúce poskytovať investíciám investorov druhej zmluvnej strany podporu, ktorá je výhodnejšia ako podpora podľa tejto dohody, budú mať takéto ustanovenia prednosť pred touto dohodou v rozsahu, v akom sú výhodnejšie.

Článok 12

Uplatnenie dohody

1. Táto dohoda sa bude vzťahovať aj na investície uskutočnené investorom jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa nebude vzťahovať na investície uskutočnené na základe dohôd v rámci bývalej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ak takéto investície nie sú transformované v súlade so zákonmi o zahraničných investíciách zmluvných strán.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie platnosti dohody

1. Zmluvné strany si navzájom oznámia, že boli splnené vnútorné právne požiadavky na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie.

2. Táto dohoda zostane v platnosti po dobu pätnástich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať o ďalších päť rokov, ak do dvanástich mesiacov pred uplynutím pätnásťročného obdobia jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť dohody.

3. Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom ukončenia platnosti tejto dohody, ustanovenia článkov 1 až 12 zostanú účinné po dobu desiatich rokov od dátumu ukončenia platnosti dohody.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 21. júla 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, bulharskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúci anglický text.

Za

vládu Slovenskej republiky:

Jozef Moravčík v. r.

Za

vládu Bulharskej republiky:

Luben Berov v. r.