Zákon č. 143/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.

Čiastka 48/1995
Platnosť od 14.07.1995 do31.12.1999
Účinnosť od 14.07.1995 do31.12.1999
Zrušený 264/1999 Z. z.

143

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. júna 1995,

ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. sa mení takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva.

(2) Úrad vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva.

(3) Predsedu Úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.“.

2. V § 4 ods. 3 sa slová „vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie (ďalej len „Vestník“)“ nahrádzajú slovami „vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Vestník“)“.

3. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Používanie skratky STN

Označenie „slovenská technická norma“ možno používať v písmenovej skratke „STN“, a to aj v grafickej úprave.“.

4. Ak sa v tomto zákone používa názov „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, rozumie sa tým „Slovenská republika“; tam, kde sa používa názov „česko-slovenské technické normy“ vrátane nadpisu, rozumejú sa tým „slovenské technické normy“; ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Úrad pre normalizáciu a meranie“, rozumie sa tým „Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky“ a ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „česko-slovenská technická norma (ČSN)“, rozumie sa tým „slovenská technická norma (STN)“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 632/1992 Zb. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.