Zákon č. 142/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/1995
Platnosť od 14.07.1995 do30.06.1998
Účinnosť od 14.07.1995 do30.06.1998
Zrušený 280/1997 Z. z.

142

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. júna 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. b) znie:

b) uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“.

2. V § 2 ods. 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1) znie:

(3) Zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe zdravotného poistenia podľa tohto zákona v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,1) ak tento zákon neustanovuje inak.

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku.“.

3. V § 2 ods. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 374/1994 Z. z.“.

4. V § 4 ods. 2 a 3 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2a), 2b) a 2c) znejú:

(2) Poisťovňa je povinná poistiť

a) zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, útvarom Policajného zboru, Akadémii Policajného zboru, útvarom vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej službe, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a k poisťovni,

b) poberateľov starobných, invalidných a čiastočných invalidných dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a zo sociálneho zabezpečenia vojakov z povolania v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

ak o to požiadajú.

(3) Poisťovňa môže poistiť aj iné osoby, najmä

a) osoby blízke2a) poistencom uvedeným v tomto odseku a v odsekoch 1 a 2,

b) zamestnancov štátnych orgánov,

c) manželky (manželov) a nezaopatrené deti2b) osôb uvedených v odseku 1 okrem vojakov základnej a náhradnej služby vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

d) poberateľov príspevku za službu2c) [§ 4 ods. 2 písm. a)],

e) príslušníkov Zboru požiarnej ochrany a pracovníkov mestských požiarnych zborov,

ak o to požiadajú.

2a) § 116 Občianskeho zákonníka.

2b) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.

2c) Napríklad § 119 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.“.

5. V § 5 ods. 1 sa za slová „služobného pomeru“ vkladá čiarka a slová „ak ide o vojakov základnej alebo náhradnej služby vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, dňom ich skutočného nástupu;“.

6. V § 5 ods. 2 znie:

(2) Poistencovi uvedenému v § 4 ods. 1 zaniká poistenie posledným kalendárnym dňom mesiaca, v ktorom sa skončil jeho služobný pomer, alebo ukončením základnej alebo náhradnej služby u vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak však poistenec po skončení služobného pomeru požiada o ďalšie trvanie poistenia, poisťovňa je povinná uzatvoriť s ním zmluvu o poistení. U poistenca uvedeného v § 4 ods. 2 a 3 zaniká poistenie za podmienok uvedených v poistnej zmluve.“.

7. V § 5 ods. 3 poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 92/1994 Z. z. o Vojenskej zdravotnej poisťovni, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1994 Z. z. o zdravotnom poistení železničiarov a o Železničiarskej zdravotnej poisťovni.“.

8. Za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Pripoistenie

Na základe zmluvy o pripoistení poskytne poisťovňa v rozsahu určenom touto zmluvou úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorú by mal poistenec uhradiť celkove alebo čiastočne sám.“.

9. V § 6 ods. 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5) znie:

(2) Pri poskytovaní úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.“.

10. V § 9 ods. 4 a 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6) znejú:

(4) Členovia samosprávnych orgánov majú nárok, aby im poisťovňa uhradila náklady spojené s činnosťou v tomto orgáne. Za výkon funkcie v samosprávnom orgáne možno členovi samosprávneho orgánu priznať odmenu, ktorej výšku určí zbor zástupcov.

(5) Výkon funkcie v samosprávnom orgáne sa považuje za prekážku v práci z dôvodov všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi voľno s náhradou mzdy podľa osobitných predpisov.6)

6) Napríklad § 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.“.

11. V § 10 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „štatút poisťovne“.

12. V § 10 ods. 1 písm. b) znie:

b) schvaľuje výročnú správu poisťovne, mzdový poriadok poisťovne, rozpočet a účtovnú závierku predloženú správnou radou po prerokovaní v dozornej rade,“.

13. V § 10 ods. 1 písm. e) znie:

e) volí členov správnej rady a dozornej rady najmä z odborníkov z oblasti zdravotníctva, ekonomiky a práva a odvoláva ich,“.

14. V § 11 ods. 3 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „pätnástich dní“.

15. V § 12 ods. 1 sa slová „dozerá na dodržiavanie“ nahrádzajú slovami „vykonáva kontrolu dodržiavania“.

16. V § 12 ods. 4 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „pätnástich dní“.

17. V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 2, 3 a 4.

18. V § 16 ods. 2 sa slová „zdravotného fondu“ nahrádzajú slovom „fondov“ a na konci sa pripája táto veta: „Prostriedky získané z pripoistenia je poisťovňa povinná viesť na osobitnom účte.“.

19. V § 16 ods. 5 znie:

(5) Peňažné prostriedky poisťovne musia byť uložené v peňažných ústavoch, v ktorých má štát rozhodujúci podiel a ktoré majú sídlo v Slovenskej republike.“.

20. § 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Zostatky fondov sa prevádzajú do nasledujúceho roka bez obmedzenia.“.

21. Za § 16 sa vkladajú nové § 16a, 16b, 16c, 16d a 16e, ktoré vrátane nadpisov a poznámky pod čiarou k odkazu 7) znejú:

㤠16a

Základný fond

(1) Základný fond sa tvorí z

a) poistného, prirážky k poistnému, poplatkov z omeškania, pokút a poplatkov za nesplnenie oznamovacej povinnosti,

b) príjmov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osôb voči poistencom,

c) ostatných príjmov a darov, ak darca neurčil spôsob využitia inak.

(2) Prostriedky základného fondu sa používajú na úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona.

§ 16b

Rezervný fond

(1) Rezervný fond sa tvorí

a) sumou 0,5 % z každej platby poistného,

b) zo zúčtovania zostatku pri ročnej účtovnej závierke,

c) z ostatných príjmov.

(2) Z prostriedkov rezervného fondu sa uhrádzajú mimoriadne výdavky, ktoré nepredpokladal poistný rozpočet, ak

a) tieto výdavky prekračujú základný fond,

b) došlo k výraznému výkyvu v plynulosti čerpania základného fondu.

(3) Objem prostriedkov rezervného fondu nesmie v kalendárnom roku presiahnuť jednu štvrtinu priemerných ročných výdavkov základného fondu vypočítaných z priemeru za predchádzajúce tri kalendárne roky.

§ 16c

Účelový fond

(1) Účelový fond sa tvorí

a) sumou 0,5 % z každej platby poistného,

b) z darov a štátnych účelových dotácií.

(2) Účelový fond je určený na úhradu zvýšených výdavkov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(3) O inom spôsobe použitia účelového fondu rozhoduje zbor zástupcov.

§ 16d

Správny fond

(1) Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3 % z príjmov poisťovne uvedených v § 17 ods. 1 s výnimkou darov.

(2) Správny fond je určený na krytie výdavkov spojených s činnosťou poisťovne a jej orgánov.

§ 16e

Náhrada vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

(1) Poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu nákladov vynaložených za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania voči poistencom poisťovne.

(2) Pri uplatňovaní práva na náhradu vynaložených nákladov poisťovňa postupuje podľa osobitného predpisu.7)

7) § 57 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.“.

22. V § 17 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7a) znejú:

g) príjmy plynúce z náhrad vynaložených nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osôb voči poistencom,

h) príjmy z prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu,7a)

7a) § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).“.

23. V § 17 ods. 2 písm. c) sa slová „určené v Liečebnom poriadku“ nahrádzajú slovami „v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom2)“.

24. V § 18 poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:

8) § 10 až 27 a § 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.“.

25. V § 21 ods. 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12) znie:

(4) Na rozsah kontrolnej činnosti, povinnosti a oprávnenia kontrolných orgánov sa vzťahuje osobitný predpis.12)

12) § 60 až 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.“.

26. § 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12a) znie:

(5) U poistencov uvedených v § 4 ods. 2 a 3, ktorí sú zúčastnení na nemocenskom poistení (zabezpečení) a dôchodkovom zabezpečení podľa osobitných predpisov, sa dočasná pracovná neschopnosť posudzuje, rozhoduje a kontroluje podľa osobitných predpisov.12a)

12a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.“.

27. V celom texte zákona sa slová „zdravotníckej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „zdravotnej starostlivosti“.


Čl. II

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 18/1994 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok Poisťovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.