Vyhláška č. 140/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí

Čiastka 47/1995
Platnosť od 11.07.1995 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.1995 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

OBSAH

140

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 27. júna 1995,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v klube detí zriadenom orgánom štátnej správy v školstve, cirkvou, náboženskou spoločnosťou a obcou je najmenej 20 Sk a najviac 50 Sk mesačne na jedného žiaka, a to v závislosti od neinvestičných výdavkov (nákladov) bez mzdových výdavkov (nákladov).

(2) Výška príspevku na úhradu za pobyt žiaka v klube detí zriadenom inou osobou než podľa odseku 1 je najmenej 25 % z celkových neinvestičných výdavkov (nákladov) na prevádzku.“.

2. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Príspevok na úhradu za pobyt žiaka sa neplatí za pobyt žiaka v klube detí zriadený orgánom štátnej správy v školstve zdravotníckych zariadení.“.

Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eva Slavkovská v. r.