Vyhláška č. 139/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o Štátnom stenografickom ústave

Čiastka 47/1995
Platnosť od 11.07.1995 do31.08.2008
Účinnosť od 01.08.1995 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

139

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 19. júna 1995

o Štátnom stenografickom ústave

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, činnosti a prevádzke Štátneho stenografického ústavu (ďalej len „ústav“) a o organizácii štúdia na ňom.

(2) Sídlom ústavu je Bratislava.

§ 2

(1) Ústav riadi riaditeľ, ktorý s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa vymenúva svojho zástupcu a poveruje ho vykonávaním činností v rozsahu jeho práv, povinností a zodpovednosti.

(2) Na ústave vyučujú pedagogickí pracovníci, ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborov v pôsobnosti ústavu1) určenú osobitným predpisom.2)

(3) Ak o zriadenie kurzov riaditeľa ústavu požiada cirkev, náboženská spoločnosť, obec alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, vecné a prevádzkové náklady na kurzy si tieto subjekty uhrádzajú z vlastných prostriedkov.

(4) Zriaďovateľ môže zriadiť pracoviská ústavu aj mimo sídla ústavu alebo ako súčasť strednej školy.3)

§ 3

Ústav najmä

a) zabezpečuje teoretické a praktické záujmové vzdelávanie v odboroch v pôsobnosti ústavu,1)

b) usmerňuje odborne a metodicky príslušné stredné školy v odboroch v pôsobnosti ústavu1) a vypracúva návrhy na inováciu ich obsahu, foriem a metód vyučovania,

c) zabezpečuje v spolupráci s vysokými školami praktickú prípravu učiteľov a kandidátov na učiteľov výučby stenografie, hospodárskej korešpondencie, písania na stroji a práce s počítačom,

d) rieši rezortné výskumné úlohy na zdokonaľovanie jednotnej sústavy slovenskej stenografie a zabezpečuje jej prepis do cudzích jazykov,

e) spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vypracúvaní noriem na úpravu písomností,

f) zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo svojho členstva v Medzinárodnej federácii pre stenografiu a písanie na stroji INTERSTENO,

g) spolupracuje so zahraničnými ústavmi a inštitúciami pri výmene vedeckovýskumných informácií a pri inovácii odborných a metodických činností,

h) vykonáva v rámci podnikateľskej činnosti prednáškovú, skúšobnú a praktickú stenografickú a strojopisnú činnosť,

ch) spravuje odbornú knižnicu, sústreďuje materiál pre stenografické a strojopisné múzeum a podieľa sa na tvorbe, recenzii a vydávaní učebníc a učebných pomôcok, časopisu Slovenský stenograf, metodických a výskumných publikácií.

§ 4

(1) Ústav môže zriadiť v odboroch v pôsobnosti ústavu1) tieto kurzy:

a) pre začiatočníkov na osvojenie si základných vedomostí a zručností,

b) pre pokročilých na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí a zručností s prípravou na vykonanie štátnej skúšky,

c) iné kurzy, ktorých obsah a rozsah schvaľuje zriaďovateľ.

(2) Uchádzači o štúdium v ústave sa do jednotlivých kurzov písomne prihlasujú v termíne určenom riaditeľom ústavu. Na prijatie neplnoletých žiakov sa vyžaduje súhlas ich zákonného zástupcu.

(3) Kurz sa zriaďuje pri počte najmenej 15 a najviac 25 uchádzačov o štúdium; ak klesne počet študujúcich pod 10, kurz sa zruší. Iný kurz možno zriadiť aj pri nižšom počte uchádzačov o štúdium.

(4) Kurzy sú jednoročné v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne. Počet vyučovacích hodín v týždni v kurzoch určí riaditeľ ústavu.

(5) Forma štúdia v kurzoch je denná, večerná alebo diaľková. Ústav môže zriadiť aj krátkodobé kurzy.

(6) Kurzy možno zriadiť aj mimo sídla ústavu.

(7) Organizáciu štúdia, povinností a práva študujúcich určuje organizačný a študijný poriadok ústavu vydaný riaditeľom ústavu.

§ 5

(1) Študujúci v kurzoch získavajú vedomosti a praktické zručnosti v odboroch, ktoré sa vyučujú na ústave, s cieľom zdokonaliť si špecifické schopnosti podľa požiadaviek praxe.

(2) Študijné výsledky študujúcich sa hodnotia a klasifikujú podľa platného klasifikačného poriadku pre stredné školy. O úspešnom absolvovaní kurzu vydá ústav študujúcim osvedčenie s uvedením prospechu.

(3) Podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnotení štátnej skúšky určuje skúšobný poriadok schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a vydaný riaditeľom ústavu.

§ 6

(1) Za štúdium v kurzoch sa platí zápisné a školné; výšku zápisného a školného určí riaditeľ ústavu podľa osobitného predpisu o cenách.4)

(2) Ak uchádzač o štúdium z vážnych dôvodov do kurzu nenastúpi, ústav je povinný vrátiť mu školné na základe písomnej žiadosti. Ústav vráti polovicu školného študujúcemu, ktorý sa písomne odhlási z kurzu pred začatím druhého polroka. Zápisné sa uchádzačovi nevracia.

(3) Poplatok za štátnu skúšku je

a) 150 Sk za štátnu skúšku z kancelárskej stenografie a z kancelárskeho písania na stroji,

b) 200 Sk za štátnu skúšku z novinárskej stenografie, z majstrovského písania na stroji, zo stenotypistiky a z hospodárskej korešpondencie, z cudzojazyčnej stenografie a z cudzojazyčného písania na stroji,

c) 300 Sk za štátnu skúšku z komornej stenografie a za štátnu skúšku zo sekretárskych prác.

§ 7

(1) Ústav obsahovo a organizačne zabezpečuje domáce a medzinárodné súťaže žiakov stredných odborných škôl a praktikov v písaní na stroji, v písaní na počítači, v spracúvaní textu na počítači, v stenografii a v stenotypistike.

(2) Obsahovo a organizačne zabezpečuje účasť súťažiacich zo Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach a na majstrovstvách sveta organizovaných v rámci Medzinárodnej federácie pre stenografiu a písanie na stroji INTERSTENO. Na všetky druhy súťaží pripravuje súťažiacich v jednotlivých disciplínach.

(3) Pracovníci ústavu sú členmi ústrednej komisie na súťaži žiakov stredných odborných škôl v písaní na stroji, v písaní na počítači, v stenografii a v stenotypistike. Na medzinárodných súťažiach a na majstrovstvách sveta juniorov a praktikov sú členmi medzinárodnej poroty.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 29 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

2) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

3) § 45 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.