Nariadenie vlády č. 127/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o štátnych zárukách

Čiastka 43/1995
Platnosť od 26.06.1995 do30.03.1996
Účinnosť od 26.06.1995 do30.03.1996
Zrušený 91/1996 Z. z.

127

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. mája 1995

o štátnych zárukách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. (ďalej len „zákon") nariaďuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje

a) postup, podmienky a rozsah prevzatia štátnych záruk za dlhopisy vydávané podnikateľmi (ďalej len „záruka za dlhopisy") a štátnych záruk za bankové úvery poskytnuté podnikateľom (ďalej len „záruka za úver),

b) postup a podmienky vrátenia realizovaných záruk za dlhopisy a záruk za úver do štátneho rozpočtu.

Rozsah a podmienky prevzatia záruk

§ 2

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") môže prevziať záruku za dlhopisy a záruku za úver

a) štátneho podniku,1)

b) akciovej spoločnosti s aspoň 34 % majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „Fond"),

c) akciovej spoločnosti, ktorej akcie sú podľa osobitného predpisu verejne obchodovateľné,2)

d) inej právnickej osoby, ak to umožní zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok.

§ 3

Vláda môže prevziať záruku za dlhopisy a záruku za úver subjektu podľa § 2 (ďalej len „žiadateľ"), len ak finančné prostriedky získané emisiou dlhopisov alebo úverom sú určené na financovanie projektu zahrnutého v rozvojovom programe schválenom uznesením vlády.

§ 4

(1) Záruku za dlhopisy možno prevziať až do výšky celkovej sumy emisie dlhopisov a výnosov z týchto dlhopisov.

(2) Záruku za úver možno prevziať až do výšky 100 % istiny a úrokov, ak úver poskytuje zahraničná banka, a najviac do výšky 80 % istiny bez ručenia za úroky, ak úver poskytuje tuzemská banka.

§ 5

Záruku za dlhopisy a záruku za úver akciovej spoločnosti, v ktorej má Fond trvalú majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34 %, môže vláda prevziať, len ak sa Fond pred prerokovaním žiadosti o prevzatie záruky za dlhopisy alebo záruky za úver vo vláde písomne zaviaže splniť všetky záväzky namiesto štátu vyplývajúce z tejto záruky.

Postup pri prevzatí záruk

§ 6

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť o záruku za dlhopisy alebo záruku za úver ústrednému orgánu štátnej správy3) zodpovedajúcemu za rozvojový program, ktorého sa týka projekt financovaný z prostriedkov získaných bankovým úverom alebo emisiou dlhopisov (ďalej len „predkladateľ"). Žiadosť obsahuje najmä

a) obchodné meno a charakteristiku žiadateľa,

b) názov rozvojového programu a názov projektu zahrnutého v tomto rozvojovom programe financovanom prostriedkami získanými emisiou dlhopisov alebo úverom, za ktoré sa požaduje prevzatie záruky za dlhopisy alebo záruky za úver, a odkaz na uznesenie vlády, ktorým bol schválený tento rozvojový program,

c) názov a sídlo právnickej osoby zabezpečujúcej emisiu dlhopisov a ďalšie podklady v rozsahu prospektu emitenta4) pri záruke za dlhopisy,

d) názov a sídlo banky a stav rokovania o úvere pri záruke za úver.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 prikladá žiadateľ najmä tieto prílohy:

a) podnikateľský zámer týkajúci sa realizácie projektu, na ktorého financovanie žiadateľ požaduje záruku za úver alebo záruku za dlhopisy, najmä charakteristiku hlavných cieľov projektu, špecifikáciu zdrojov financovania projektu, marketingovú štúdiu, očakávané výsledky hospodárenia, lehoty splatnosti istiny a úrokov úveru vo vzťahu na toky finančných prostriedkov,

b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

c) účtovnú závierku za predchádzajúci rok overenú audítorom,

d) stanovisko správcu daní k plneniu daňových povinností žiadateľa,

e) pri záruke za dlhopisy

1. žiadosť o povolenie emisie dlhopisov podľa osobitného predpisu,4)

2. návrh ručiteľskej zmluvy,

3. povolenie na emisiu dlhopisov verejne obchodovateľných na zahraničných kapitálových trhoch,5)

f) pri záruke za úver

1. návrh úverovej zmluvy doložený prísľubom alebo iným akceptačným dokladom banky,

2. návrh ručiteľskej zmluvy,

3. povolenie na prevzatie úveru zo zahraničia podľa osobitného predpisu,5)

g) písomný záväzok Fondu podľa § 5.

(3) Predkladateľ posúdi žiadosť z hľadiska súladu s rozvojovým programom vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z hľadiska ekonomickej návratnosti projektu a rizika vplyvu na štátny rozpočet. Predkladateľ predloží vláde návrh na prevzatie štátnej záruky so svojím odporúčaním a návrhom zmluvy o podmienkach ručenia medzi predkladateľom a žiadateľom podľa § 7.

§ 7

Zmluva o podmienkach ručenia medzi predkladateľom a žiadateľom obsahuje najmä

a) označenie zmluvných strán a ich identifikačné údaje,

b) odkaz na úverovú zmluvu a na návrh ručiteľskej zmluvy,

c) záväzok žiadateľa, že prostriedky získané z emisie dlhopisov so zárukou za dlhopisy alebo z úveru so zárukou za úver použije len na financovanie schváleného projektu a v súlade s dohodnutými podmienkami,

d) záväzok žiadateľa, že bude dvakrát ročne, najneskôr k 28. februáru a najneskôr k 31. augustu príslušného roka, informovať predkladateľa a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") o svojej finančnej a celkovej ekonomickej situácii vrátane prehľadu splácania istiny a úrokov úveru alebo splátok istiny a výnosu dlhopisov,

e) záväzok žiadateľa, že v prípade ohrozenia splácania istiny a úrokov úveru alebo splátky istiny a výnosu dlhopisov oznámi túto skutočnosť najneskôr 30 dní pred dňom splatnosti ministerstvu a predkladateľovi vrátane opatrení na zabezpečenie ich splácania,

f) záväzok žiadateľa, že na vyžiadanie predkladateľa alebo ministerstva v potrebnom rozsahu poskytne dokumentáciu potrebnú na výkon kontroly plnenia podmienok úverovej zmluvy, emisie dlhopisov, ručiteľskej zmluvy a tejto zmluvy a umožní predkladateľovi výkon kontroly u žiadateľa,

g) záväzok žiadateľa bez zbytočného odkladu písomne oznámiť ministerstvu a predkladateľovi, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na nútené vyrovnanie,6) alebo bolo vydané rozhodnutie o jeho likvidácii,7)

h) záväzok žiadateľa uzatvoriť s ministerstvom zmluvu o návratnej finančnej výpomoci obsahujúcu aj podmienku zriadenia záložného práva na majetok dlžníka, ak štát bude plniť záväzky voči veriteľovi za žiadateľa,

i) zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok tejto zmluvy,

j) záväzok žiadateľa, že umožní, aby zástupca predkladateľa bol členom jeho dozornej rady počas trvania záväzkov žiadateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

§ 8

(1) Ak vláda rozhodne o prevzatí záruky za dlhopisy alebo záruky za úver, ministerstvo na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 7 uzatvorí ručiteľskú zmluvu.

(2) Ak v lehote do šiestich mesiacov od rozhodnutia vlády o prevzatí záruky za dlhopisy alebo záruky za úver ministerstvo nepodpíše ručiteľskú zmluvu z dôvodov na strane žiadateľa, predkladateľ najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí šiestich mesiacov od rozhodnutia vlády o prevzatí záruky za dlhopisy alebo záruky za úver predloží vláde návrh na zrušenie jej rozhodnutia o prevzatí záruky za dlhopisy alebo záruky za úver.

§ 9

(1) Ministerstvo podľa § 14 ods. 3 zákona plní za žiadateľa záväzky vyplývajúce z ručiteľskej zmluvy.

(2) V prípade plnenia záväzkov z ručiteľskej zmluvy podľa odseku 1 uzatvorí ministerstvo so žiadateľom zmluvu o návratnej finančnej výpomoci.

(3) Nepodpísanie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci alebo neplnenie jej podmienok je porušením rozpočtovej disciplíny.8)

§ 10

(1) Písomné doklady v súvislosti s prevzatím záruky za dlhopisy alebo záruky za úver sa predkladajú v origináli, doložené overenými prekladmi do slovenského jazyka.

(2) Predkladateľ vykoná najmenej raz ročne kontrolu realizácie projektu so štátnou zárukou a plnenia opatrení prijatých na splácanie záväzkov žiadateľa. O výsledku kontroly informuje ministerstvo.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruk za dlhopisy a zo záruk za úvery prevzatých pred účinnosťou tohto nariadenia ostávajú v platnosti podľa uzatvorených zmluvných vzťahov platných v čase ich uzatvárania s výnimkou práv a povinností vyplývajúcich z plnenia záväzkov voči veriteľovi za žiadateľa, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 9.

§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

2) § 71 a nasl. zákona č. 600/l992 Zb. o cenných papieroch.

3) Zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb.

5) Zákon č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

8) § 12 ods. 1 a § 14 ods. 3 zákona.