Oznámenie č. 124/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o preberaní osôb na štátnych hraniciach

Čiastka 41/1995
Platnosť od 21.06.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 24. mája 1995, na základe článku 12.

124

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. septembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o preberaní osôb na štátnych hraniciach.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 24. mája 1995, na základe článku 12.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko
o preberaní osôb na štátnych hraniciach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Slovinsko (ďalej len „zmluvné strany“),

sledujúc cieľ obmedziť protiprávnu migráciu osôb, v súlade s vlastnými záujmami upraviť preberanie vlastných štátnych občanov a podmienky preberania a policajného prevozu občanov tretích štátov a osôb bez štátnej príslušnosti,

vychádzajúc zo zásady vzájomnosti,

uznávajúc, že riešenie protiprávnej migrácie osôb je súčasťou celkového úsilia o európsku spoluprácu,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán prevezmú na požiadanie bez osobitných formalít občana vlastného štátu, ktorý sa protiprávne zdržuje na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Prevzatie občana podľa odseku 1 tohto článku sa uskutoční aj vtedy, ak tento občan nevlastní cestovný doklad alebo doklad totožnosti, ale možno predpokladať, že má občianstvo štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 2

(1) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán si do tridsiatich dní po podpise tejto dohody vymenia vzory dokladov, ktorými sa potvrdzuje občianstvo štátu zmluvnej strany. Pri ich zmene si príslušné orgány zmluvných strán vymenia bezodkladne vzory dokladov.

(2) Dôkazom občianstva štátu zmluvnej strany sú

a) doklady podľa odseku 1,

b) iné doklady vydané orgánmi štátu druhej zmluvnej strany,

c) výpoveď tretej osoby,

d) vlastná výpoveď občana,

e) iné dôkazy, ktoré v konkrétnom prípade uznajú príslušné orgány dožiadanej zmluvnej strany.

(3) Zastupiteľské orgány štátov zmluvných strán vydajú bezodkladne náhradné cestovné doklady občanovi štátu zmluvnej strany, ktorý bude odovzdaný.

(4) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán prijmú bez osobitných formalít späť osobu, o ktorej sa dodatočne zistí, že nebola v čase odovzdania občanom štátu dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 3

(1) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán prevezmú občana tretieho štátu alebo osobu bez štátnej príslušnosti, ktorí sa na území štátu druhej zmluvnej strany zdržiavajú protiprávne, ak mali pred vstupom platné vízum alebo oprávnený pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Povinnosť prevzatia neplatí, ak osoba podľa odseku 1 môže pokračovať v ceste, najmä vtedy, ak sa medzitým zdržiavala v treťom štáte.

(3) Povinnosť prevzatia neplatí ani vtedy, ak osoba podľa odseku 1 mala pri vstupe na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany ňou udelené platné vízum alebo povolený pobyt alebo ak jej bolo po vstupe udelené vízum alebo jej bol povolený pobyt.

Článok 4

(1) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán prevezmú na policajný prevoz občana tretieho štátu alebo osobu bez štátneho občianstva, ak o to požiadajú príslušné orgány druhej zmluvnej strany a zabezpečia ich prevzatie v cieľovom štáte, prípadne v ďalších tranzitných štátoch.

(2) Žiadosť o policajný prevoz obsahuje osobné údaje prevážanej osoby, vyhlásenie o tom, že je zabezpečené prevzatie cieľovým alebo tranzitným štátom, miesto a čas prevzatia.

(3) Policajný prevoz možno odmietnuť, ak v cieľovom alebo v tranzitnom štáte občanovi tretieho štátu alebo osobe bez štátneho občianstva hrozí

a) nebezpečenstvo neľudského zaobchádzania alebo trest smrti, prípadne bude ohrozený ich život alebo sloboda z rasových, náboženských alebo národnostných dôvodov, pre ich príslušnosť k určitej sociálnej skupine alebo pre ich politické názory,

b) trestné stíhanie.

Článok 5

(1) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán vykonajú policajný prevoz podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(2) Osobu prijatú na policajný prevoz možno vrátiť späť, ak nie sú splnené podmienky podľa článku 4 tejto dohody.

Článok 6

(1) Žiadosť o policajný prevoz podávajú a prerokúvajú príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán.

(2) Žiadosť o policajný prevoz obsahuje okrem údajov podľa článku 4 ods. 2 aj vyhlásenie, že nie sú známe okolnosti, ktoré ho neumožňujú podľa článku 4 ods. 3.

(3) Príslušné orgány štátu dožiadanej zmluvnej strany po prijatí žiadosti vykonajú v dohodnutom termíne policajný prevoz, ak nie sú známe okolnosti na jeho odmietnutie.

(4) Ak príslušné orgány štátu dožiadanej zmluvnej strany odmietnu žiadosť pre nedostatok potrebných podmienok, bezodkladne to oznámia s uvedením dôvodov odmietnutia príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

(1) Pri odovzdávaní osoby, ktorá vyžaduje osobitnú starostlivosť so zreteľom na zlý zdravotný stav alebo pre iné závažné dôvody, sú príslušné orgány štátu žiadajúcej zmluvnej strany povinné na tieto skutočnosti upozorniť.

(2) Odpoveď na žiadosť o mieste a čase prevzatia takejto osoby musí byť zaslaná bezodkladne, najneskôr do siedmich dní od doručenia žiadosti.

Článok 8

(1) Náklady spojené s prevzatím osoby po hranice štátu dožiadanej zmluvnej strany v súlade s článkami 1 a 3 vrátane nákladov prípadného opätovného vrátenia osoby podľa článku 2 ods. 4 znáša žiadajúca zmluvná strana.

(2) Náklady spojené s policajným prevozom osoby v súlade s článkami 4 a 5 spolu s prípadným opätovným vrátením osoby znáša žiadajúca zmluvná strana.

Článok 9

Zmluvné strany zastúpené na slovenskej strane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a na slovinskej strane Ministerstvom vnútra Republiky Slovinsko určia v protokole k tejto dohode

a) príslušné orgány a spôsob vykonávania tejto dohody,

b) hraničné priechody, na ktorých sa bude prevzatie uskutočňovať,

c) doklady potrebné na prevzatie osoby,

d) spôsob úhrady nákladov podľa článku 8 tejto dohody.

Článok 10

Každá zmluvná strana môže pozastaviť vykonávanie tejto dohody celkom alebo sčasti s výnimkou článku 1, ak to vyžaduje ochrana bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo zdravia osôb. Prijatie alebo odvolanie takého opatrenia si zmluvné strany bezodkladne oznámia diplomatickou cestou.

Článok 11

Ustanoveniami tejto dohody nie sú dotknuté iné dvojstranné ani mnohostranné medzinárodné dohody, ktoré uzatvorili zmluvné strany.

Článok 12

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany oznámia, že boli splnené podmienky na jej schválenie podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov od prijatia diplomatickej nóty o vypovedaní dohody druhou zmluvnou stranou.

Dané v Bratislave 14. septembra 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a slovinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ladislav Pittner v. r.

Za vládu

Republiky Slovinsko:

Andrej Šter v. r.