Oznámenie č. 123/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, prekurzormi a organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 41/1995
Platnosť od 21.06.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 24. mája 1995, na základe článku 14 ods. 1.

123

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. septembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, prekurzormi a organizovanej trestnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 24. mája 1995, na základe článku 14 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, prekurzormi a organizovanej trestnej činnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Slovinsko (ďalej len „zmluvné strany“) v snahe

prispieť k rozvoju dvojstranných vzťahov,

spolupracovať v oblasti potláčania trestnej činnosti, najmä nedovoleného obchodovania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi, a jej úspešného predchádzania,

zvýšiť spoločné úsilie v boji proti terorizmu,

zladiť svoje postupy proti medzinárodne organizovanej trestnej činnosti

a v duchu medzinárodných zmlúv upravujúcich tieto oblasti

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany v súlade s právnym poriadkom svojho štátu budú spolupracovať pri predchádzaní terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi a organizovanej trestnej činnosti, ako aj pri odhaľovaní týchto trestných činov a ďalších foriem trestnej činnosti.

(2) Zmluvné strany budú spolupracovať najmä v prípadoch, ak sa trestné činy alebo ich príprava uskutočnia na území štátu jednej zmluvnej strany a ak údaje o nich sa budú vzťahovať na územie štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Príslušné orgány zmluvných strán v zmysle článku 1 budú

a) vzájomne sa informovať o osobách zapojených do organizovanej trestnej činnosti, o spôsoboch ich spojenia, o organizáciách a skupinách páchateľov trestných činov a o typickom správaní páchateľov a skupín; v týchto informáciách sa zamerajú najmä na údaje o čase, mieste a spôsobe páchania trestných činov, o objektoch útoku, osobitných okolnostiach, ustanoveniach zákonov, ktoré sa porušili, a o realizovaných opatreniach,

b) vykonávať policajné úkony na požiadanie v súlade s právnym poriadkom štátu dožiadanej zmluvnej strany,

c) vymieňať si informácie o metódach a nových formách používaných páchateľmi medzinárodnej trestnej činnosti,

d) vymieňať si poznatky o kriminalistických a kriminologických metódach, o skúsenostiach získaných vyšetrovaním trestných činov, ako aj o spôsoboch a prostriedkoch používaných pri práci s cieľom ďalej ich rozvíjať,

e) vymieňať si na požiadanie informácie alebo vzorky predmetov súvisiacich s trestnou činnosťou a predmetov používaných na spáchanie trestných činov,

f) vymieňať si expertov za účelom zvyšovania ich odbornosti prostredníctvom vzájomných školení ako súčasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a za účelom získavania vyššieho stupňa ich odborných vedomostí, vzájomného oboznamovania sa s prostriedkami a metódami boja proti trestnej činnosti a najnovšími poznatkami kriminalistickej techniky,

g) organizovať podľa potreby pracovné stretnutia spojené s prípravou a realizáciou potrebných opatrení v konkrétnych prípadoch.

Článok 3

Na predchádzanie nedovolenému pestovaniu, výrobe, nadobúdaniu, vývozu, dovozu a prevozu omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov, ako aj nedovolenému obchodovaniu s takýmito látkami v súlade s platným právnym poriadkom štátov zmluvných strán si príslušné orgány zmluvných strán budú

a) poskytovať informácie o osobách zapojených do nadobúdania omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov a do obchodovania s takýmito látkami, o ich úkrytoch, prostriedkoch prevozu a spôsoboch páchania trestnej činnosti, o miestach pôvodu a o miestach určenia takýchto látok, ako aj o osobitných znakoch určitých trestných činov pre potreby kriminálnej prevencie,

b) vymieňať údaje a informácie o zvyčajných alebo nových spôsoboch nedovoleného medzinárodného obchodovania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi,

c) vymieňať výsledky kriminalistických a kriminologických výskumov o obchodovaní s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi a o ich zneužívaní,

d) vymieňať vzorky nových omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov prírodného a syntetického pôvodu,

e) vymieňať skúsenosti z kontroly legálneho obchodovania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi s prihliadnutím na možnosti nedovoleného obchodovania s takýmito látkami,

f) poskytovať pomoc pri vykonávaní zákonom povolených policajných opatrení na predchádzanie nedovolenému nadobúdaniu omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov.

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán podľa právneho poriadku svojho štátu a v súlade s touto dohodou si na zabránenie teroristickým činom budú vymieňať poznatky a údaje o

a) plánovaných alebo uskutočnených teroristických činoch, zúčastnených osobách, spôsoboch páchania a technických prostriedkoch používaných pri týchto činoch,

b) teroristických skupinách a ich členoch, ktorí plánujú, vykonávajú alebo vykonávali túto činnosť na území štátu jednej zmluvnej strany na jej škodu a proti jej záujmom,

ako aj informácie potrebné na zabránenie terorizmu alebo na predchádzanie ďalším formám trestnej činnosti.

Článok 5

Spolupráca medzi zmluvnými stranami obsahuje aj výmenu informácií o

a) právnych predpisoch týkajúcich sa postihu trestnej činnosti, ktorá je predmetom tejto dohody,

b) prospechu, ktorý niekto získal trestnou činnosťou,

c) právnych predpisoch týkajúcich sa cudzincov, ako aj o skúsenostiach z protiprávnej migrácii osôb,

d) dôležitých skutočnostiach pre jednu zo zmluvných strán v boji proti prevádzaniu osôb a nedovolenému obchodovaniu s pracovnou silou.

Článok 6

(1) Príslušné orgány zmluvných strán,

– za Slovenskú republiku ministerstvo vnútra, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií,

– za Republiku Slovinsko ministerstvo vnútra, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií a ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí,

budú spolupracovať v oblasti svojej pôsobnosti pri vykonávaní tejto dohody. Konkrétny obsah činnosti a formy spolupráce určia v zápisniciach z rokovaní.

(2) Zmluvné strany utvoria zmiešanú komisiu pre napomáhanie a hodnotenie spolupráce podľa tejto dohody. O členoch komisie sa budú informovať písomne diplomatickou cestou.

(3) Zmiešaná komisia bude zasadať najmenej raz za rok. Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť podľa potreby jej ďalšie zasadania. Komisia bude zasadať striedavo v Slovenskej republike a v Republike Slovinsko.

Článok 7

Výmena osobných údajov podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi zákonmi zmluvných strán o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom si príslušné orgány zmluvných strán vymenia texty zákonov diplomatickou cestou.

Článok 8

(1) Príslušné orgány zmluvných strán zaručia utajenie údajov, ktoré pri odovzdaní označili ako tajné.

(2) Zaslané materiály, údaje a technické prostriedky možno poskytnúť tretiemu štátu len s písomným súhlasom príslušných orgánov zmluvnej strany, ktorá ich vydala.

Článok 9

Každá zmluvná strana môže čiastočne alebo úplne odmietnuť spoluprácu, ak požiadavka ohrozuje suverenitu, bezpečnosť alebo iné záujmy jej štátu alebo ak je uskutočnenie spolupráce v rozpore s právnymi predpismi jej štátu. O odmietnutí spolupráce sú zmluvné strany povinné sa bezodkladne písomne informovať.

Článok 10

Zmluvné strany splnomocňujú svojich ministrov vnútra na vymenovanie osoby, ktorá bude udržiavať kontakty s príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Ustanoveniami tejto dohody nie sú dotknuté iné dvojstranné alebo mnohostranné medzinárodné zmluvy, ktoré zmluvné strany uzavreli.

Článok 12

Konkrétnu realizáciu tejto dohody zabezpečujú príslušné orgány zmluvných strán; formu a spôsob spolupráce môžu určiť v protokoloch.

Článok 13

Náklady spojené s realizáciou spolupráce podľa tejto dohody si uhrádza každá zmluvná strana sama, ak sa nedohodnú inak.

Článok 14

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany oznámia, že boli splnené podmienky na jej schválenie podľa vnútroštátnych predpisov.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa prijatia nóty o vypovedaní dohody druhou zmluvnou stranou.

Dané v Bratislave 14. septembra 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a slovinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ladislav Pittner v. r.

Za vládu

Republiky Slovinsko:

Andrej Šter v. r.