Vyhláška č. 120/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu

Čiastka 40/1995
Platnosť od 16.06.1995 do31.12.2008
Účinnosť od 16.06.1995 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

120

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 15. mája 1995

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia maliara a grafika Mikuláša Galandu sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g a priemer 34 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 % a v priemere 0,1 mm.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa medzi dvoma diagonálnymi čiarami je zobrazená sediaca matka s dieťaťom v náručí z diela Mikuláša Galandu „Matka“ (ďalej len „sediaca matka“). Vedľa sediacej matky vľavo hore je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch rozdelených riadkoch umiestnený zľava doprava rovnobežne s dolnou a hornou diagonálnou čiarou. Letopočet razby „1995“ je umiestnený vpravo vedľa sediacej matky. Vpravo dole pri spodnom okraji mince sú iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“.

(2) Na rube dvestokorunáka je medzi dvoma diagonálnymi čiarami zobrazený trojštvrťový profil Mikuláša Galandu. Letopočty narodenia a úmrtia Mikuláša Galandu „1895–1938“ sú umiestnené zľava doprava nad hornou diagonálnou čiarou a priezvisko „Galanda“ je ako faksimile podpisu umiestnené zľava doprava pod spodnou diagonálnou čiarou. Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch vpravo dole pri okraji mince. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami je umiestnená pri spodnom okraji mince.

(3) Na hrane mince je nápis „MIKULÁŠ GALANDA – MALIAR A GRAFIK“. Začiatok nápisu je označený značkou maliarskej palety.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v.r.


Obrázek 01

Obrázek 02