Oznámenie č. 114/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. mája 1994 č. 65/259/1994 ustanovujúce termín predkladania konsolidovanej účtovnej závierky podnikateľov

Čiastka 38/1995
Platnosť od 08.06.1995 do30.11.2003
Zrušený 460/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

114

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 10. mája 1995 č. 65/206/1995, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. mája 1994 č. 65/259/1994 ustanovujúce termín predkladania konsolidovanej účtovnej závierky podnikateľov.

Týmto opatrením sa mení termín predloženia konsolidovanej účtovnej závierky podnikateľov určený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. mája 1994 č. 65/259/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993 ustanovujúce zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 141/1994 Z. z.).

Opatrenie sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré sú povinné postupovať v účtovníctve podľa opatrenia Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992 v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.