Oznámenie č. 112/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/1995
Platnosť od 08.06.1995 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 111/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 23. apríla 1997.

112

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 59 ods. 3 a § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb.

výnos z 22. mája 1995 č. 5307/M–95, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky a ustanovujú sa ním podmienky nároku na naturálne náležitosti a nároku na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré policajtovi vzniknú pri plnení služobných povinností, výška týchto nárokov, výplatné termíny a ďalšie podrobnosti.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos bol uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/1995.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Riaditeľstve Železničnej polície Slovenskej republiky.