Oznámenie č. 111/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách

(v znení č. 426/2011 Z. z.)

Čiastka 38/1995
Platnosť od 08.06.1995
Účinnosť od 26.11.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 28. januára 1995, na základe článku 24.

111

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 28. januára 1995, na základe článku 24.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu o zriadení leteckých služieb medzi územiami svojich štátov a mimo ich území,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Na účely tejto dohody sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

a) „Dohovor“ – Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňajúci každý Dodatok prijatý na základe článku 90 Dohovoru, ako aj každú zmenu Dodatkov alebo Dohovoru, ak tieto Dodatky a úpravy prijali obidve zmluvné strany,

b) „vládne orgány civilného letectva“ – v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, v prípade Ukrajiny Ministerstvo dopravy Ukrajiny alebo v oboch prípadoch ľubovoľná osoba, prípadne orgán splnomocnený vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené orgány štátnej správy,

c) „určená letecká spoločnosť“ – letecká spoločnosť, ktorá bola vymenovaná a splnomocnená v súlade s ustanoveniami článku 4 tejto dohody,

d) „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“, „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru,

e) „tarifa“ – cena účtovaná za prevoz cestujúcich a nákladu a podmienky použitia týchto cien vrátane cien a podmienok za sprostredkovateľské a iné doplnkové služby, s výnimkou úhrad a podmienok za prevoz pošty,

f) „osvedčenie leteckého prevádzkovateľa“ – dokument vydaný leteckej spoločnosti, ktorý potvrdzuje, že daná letecká spoločnosť má zodpovedajúcu štruktúru a spôsobilosť vykonávať leteckú činnosť uvedenú v osvedčení, zabezpečujúc pritom potrebnú úroveň bezpečnej prevádzky lietadiel;

g) „členský štát Európskej únie“ – štát, ktorý je zmluvnou stranou Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

h) „štandard“ – akékoľvek požiadavky na fyzikálne charakteristiky, konfiguráciu, materiálovú časť, technické charakteristiky, personál alebo pravidlá, ktorých rovnaké používanie sa považuje za nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti alebo regulárnosti medzinárodnej leteckej navigácie, a ktoré zmluvné strany dodržiavajú v súlade s Dohovorom; v prípade, že nemožno dodržiavať štandard, zmluvná strana je povinná zaslať Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ďalej len „ICAO“) oznámenie podľa článku 38 Dohovoru;

i) „efektívna regulačná kontrola“
na základe uvedeného, neobmedzujúc sa len tým, znamená že: letecká spoločnosť má platnú licenciu na vykonávanie prepráv vydanú vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvnej strany a spĺňa kritériá stanovené týmito orgánmi, pokiaľ ide o vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb, ktoré sa týkajú preukázania finančných možností vo vzťahu k spôsobilosti, v prípade potreby plniť požiadavky súvisiace s ochranou verejných záujmov, dodržiavaním záväzkov týkajúcich sa garantovania služieb a podobne a zároveň má a zavádza programy na kontrolu bezpečnosti leteckej prevádzky a bezpečnostnej ochrany v súlade s normami stanovenými ICAO;

j) „kapacita lietadla“ – komerčné využitie lietadla na určenej trase alebo časti tejto trasy;

k) „kapacita dohodnutých služieb“ – kapacita lietadla, ktoré sa využíva na takéto služby vynásobená frekvenciou letov uskutočňovaných týmto lietadlom počas určitého obdobia na určenej trase alebo na časti tejto trasy.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha.

Článok 2

Každá zmluvná strana zaručuje druhej zmluvnej strane práva špecifikované touto dohodou s cieľom zriadiť medzinárodné letecké dopravné služby na trasách uvedených v prílohe tejto dohody (ďalej len „určené linky“ a „určené trasy“).

Článok 3

1. Letecká spoločnosť určená každou zmluvnou stranou má pri prevádzkovaní určených liniek po určených trasách tieto práva:

a) uskutočňovať prelet nad územím štátu druhej zmluvnej strany bez medzipristátia,

b) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na účely, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou,

c) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch uvedených v prílohe tejto dohody s cieľom prijať na palubu alebo vyložiť cestujúcich, poštu a náklad.

2. Ustanovenia v odseku 1 tohto článku nemožno vykladať tak, že určená letecká spoločnosť má právo brať na palubu cestujúcich, poštu a náklad za poplatok alebo formou prenajatia s cieľom prepraviť ich medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Trasy letov lietadiel na určených linkách a body preletu štátnej hranice určuje každá zmluvná strana na území svojho štátu.

Článok 4

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť alebo viac leteckých spoločností na účely poskytovania dohodnutých služieb na určených trasách, ako aj zrušiť alebo zmeniť takéto určenia. Oznámenie o určení leteckej spoločnosti sa vykoná v písomnej forme a doručí diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

2. Po prijatí oznámenia o určení leteckej spoločnosti a žiadosti predloženej určenou leteckou spoločnosťou druhá zmluvná strana s minimálnym zdržaním udelí určenej leteckej spoločnosti príslušné povolenia na prevádzkovanie dohodnutých služieb a vykonávanie letov, ak

a) letecká spoločnosť určená Ukrajinou

i) je založená na území Ukrajiny a má platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú v súlade s jej platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

ii) Ukrajina priebežne vykonáva efektívnu regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti; a

iii) leteckú spoločnosť alebo kontrolný balík jej akcií vlastní a efektívne riadi Ukrajina a (alebo) štátni občania Ukrajiny;

b) letecká spoločnosť určená Slovenskou republikou

i) je založená na území Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a má platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú podľa právnych predpisov Európskej únie;

ii) efektívnu regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti priebežne vykonáva členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a v určení sú uvedené príslušné vládne orgány civilného letectva; a

iii) leteckú spoločnosť úplne alebo kontrolný balík jej akcií vlastnia a efektívne riadia členské štáty Európskej únie a (alebo) štátni občania členských štátov Európskej únie a (alebo) iné štáty, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto dohode, a (alebo) štátni občania týchto iných štátov;

c) určená letecká spoločnosť dodržiava platné zákony a iné právne predpisy pri vykonávaní medzinárodnej leteckej dopravy, ktorými sa riadi zmluvná strana, ktorá prijala oznámenie o určení leteckej spoločnosti.

3. Určená letecká spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie letov, môže začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že dodržiava ustanovenia tejto dohody.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana môže odmietnuť vydať, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť povolenie na poskytovanie dohodnutých služieb alebo na vykonávanie letov leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou alebo pozastaviť využívanie práv uvedených v článku 3 tejto dohody, alebo požadovať splnenie takých podmienok, aké považuje za nevyhnutné na využívanie týchto práv, ak

a) letecká spoločnosť určená Ukrajinou

i) nie je založená na území Ukrajiny alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú v súlade s jej platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

ii) Ukrajina priebežne nevykonáva efektívnu regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti; alebo

iii) leteckú spoločnosť alebo kontrolný balík jej akcií nevlastní alebo efektívne neriadi Ukrajina a (alebo) štátni občania Ukrajiny;

b) letecká spoločnosť určená Slovenskou republikou

i) nie je založená na území Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú podľa právnych predpisov Európskej únie;

ii) efektívnu regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti priebežne nevykonáva členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo v určení nie sú uvedené príslušné vládne orgány civilného letectva; alebo

iii) leteckú spoločnosť nevlastnia úplne alebo kontrolný balík jej akcií a efektívne neriadia členské štáty Európskej únie a (alebo) štátni občania členských štátov Európskej únie a (alebo) iné štáty, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto dohode, a (alebo) štátni občania týchto iných štátov;

c) určená letecká spoločnosť nedodržiava platné zákony a iné právne predpisy pri vykonávaní medzinárodnej leteckej dopravy, ktorými sa riadi zmluvná strana, ktorá prijala oznámenie o určení leteckej spoločnosti;

d) určená letecká spoločnosť nie je schopná vykonávať prepravu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode; alebo

e) druhá zmluvná strana neprijíma opatrenia zamerané na zvýšenie úrovne bezpečnosti letov v súlade s odsekom 2 článku 16 bis tejto dohody.

2. Ak okamžité zrušenie, pozastavenie alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku nie sú nevyhnutné z hľadiska predchádzania ďalším narušeniam zákonov a iných právnych predpisov, využije sa právo uvedené v odseku 1 iba po konzultácii s druhou zmluvnou stranou. Konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva štátov oboch zmluvných strán sa musia uskutočniť v lehote 60 dní od doručenia žiadosti.

Článok 6

1. Osvedčenia o letovej spôsobilosti lietadla, preukazy spôsobilosti a osvedčenia vydané alebo uznané za platné jednou zmluvnou stranou uzná počas ich platnosti aj druhá zmluvná strana za predpokladu, že podmienky, za ktorých takéto osvedčenia a preukazy boli vydané alebo uznané za platné, zodpovedajú minimálnym normám alebo presahujú minimálne normy, ktoré sú určené alebo sa môžu z času na čas určiť v súlade s Dohovorom.

2. Každá zmluvná strana si však v prípade preletu nad územím vlastného štátu ponecháva právo odmietnuť uznať za platné preukazy a osvedčenia, ktoré vlastným občanom vydala alebo uznala za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

Článok 7

1. Zákony a iné právne predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú príletu, pobytu a odletu lietadiel leteckých spoločností prevádzkujúcich medzinárodné lety z územia jej štátu alebo ktoré sa týkajú prevádzky a navigácie lietadiel počas preletu nad územím jej štátu, budú platiť aj pre lietadlá leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou.

2. Zákony a iné právne predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú príletu, pobytu a odletu cestujúcich, posádok, nákladu a pošty z územia jej štátu z hľadiska pasových, colných, valutových a hygienických opatrení, sa vzťahujú na cestujúcich, posádky, náklad a poštu lietadiel leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou počas ich pobytu na tomto území.

3. Na žiadosť jednej zmluvnej strany druhá zmluvná strana povolí leteckým spoločnostiam, ktoré využívajú práva na leteckú prepravu v obidvoch krajinách, podnikať také opatrenia, aby sa zabezpečila preprava iba cestujúcich s cestovnými dokladmi, ktoré sa vyžadujú pri vstupe alebo tranzite cez krajinu, ktorá podáva žiadosť.

4. Každá zmluvná strana prijme na vyšetrenie osobu, ktorá bola vrátená z miesta príletu, keď sa zistilo, že je tam nežiaduca, ak sa taká osoba nachádzala na území jej štátu pred nastúpením do lietadla okrem priameho tranzitu. Týmto opatrením sa úrady nezbavujú povinnosti pokračovať v ďalšom vyšetrovaní vrátenej nežiaducej osoby, aby sa rozhodlo o jej možnom prijatí v danom štáte alebo o zabezpečení jej transferu, odvoze či o deportácii do štátu, ktorého je príslušníkom, alebo kde je inak žiaduca.

Ak osoba, o ktorej sa zistilo, že je nežiaduca, stratila alebo má zničené cestovné doklady, zmluvná strana prijme namiesto nich doklady o nastúpení do lietadla a o pristátí vydané zodpovednými orgánmi zmluvnej strany, v ktorej je daná osoba vyhlásená za nežiaducu.

Článok 8

Všetky poplatky, ktoré sa vyberajú za použitie letísk vrátane ich zariadení, technických a iných prostriedkov a služieb, ako aj všetky poplatky za používanie leteckých navigačných prostriedkov, spojovacích prostriedkov a služieb sa budú účtovať v súlade s tarifami určenými každou zmluvnou stranou za podmienky, že takéto poplatky nebudú vyššie ako analogické poplatky vyberané za lietadlá určených leteckých spoločností tretích krajín.

Článok 9

Cestujúci, batožina a náklad, ktorí sú v priamom tranzite na území štátu jednej zmluvnej strany a neopúšťajú priestory letiska na to určené, sa podrobia zjednodušenej kontrole okrem prípadov, keď bude potrebné na základe bezpečnostných opatrení proti násilným činom, vzdušnému pirátstvu a na boj s narkotikami postupovať inak.

Článok 10

1. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán budú mať spravodlivé a rovnaké podmienky na poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách.

2. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán určia kapacitu dohodnutých služieb vychádzajúc z prevádzkových podmienok uvedených v prílohe k tejto dohode. Vládne orgány civilného letectva jednej zo zmluvných strán nebudú jednostranne obmedzovať frekvenciu prepráv, kapacitu alebo typ lietadiel používaných určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany okrem prípadov, keď to stanovujú colné, technické, prevádzkové požiadavky alebo požiadavky na ochranu životného prostredia v súlade s jednotnými podmienkami obsiahnutými v článku 15 Dohovoru.

3. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany predloží na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany letový poriadok dohodnutých služieb najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred predpokladaným dátumom začiatku vykonávania dopravy. V osobitných prípadoch možno túto lehotu po dohode s uvedenými orgánmi skrátiť.

4. Akákoľvek zmena schváleného letového poriadku určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zo zmluvných strán sa predkladá na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 11

1. Tarify za prepravu na ktorejkoľvek z dohodnutých služieb musia určené letecké spoločnosti stanoviť na primeranej úrovni tak, aby zohľadňovali všetky príslušné faktory vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk, charakteristiku prepráv. Vládne orgány civilného letectva zmluvných strán budú považovať za neakceptovateľné tarify, ktoré sú diskriminačné, neúmerne vysoké alebo obmedzujúce z dôvodu zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo umelo nízke v dôsledku priamej alebo nepriamej podpory alebo subvencií, alebo sú ekonomicky neodôvodnené.

2. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany môžu vyžadovať, aby im určené letecké spoločnosti, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich medzi bodmi na území Slovenskej republiky a bodmi na území Ukrajiny v súlade s touto dohodou, zasielali informácie o stanovení alebo zverejnení taríf na takéto prepravy. To sa netýka taríf pre nákladnú leteckú dopravu alebo taríf, ktoré stanovuje určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany na prepravu medzi územím štátu druhej zmluvnej strany a tretím štátom.

3. Neobmedzujúc použitie právnych predpisov z oblasti ochrany hospodárskej súťaže a právnych predpisov štátu každej zmluvnej strany z oblasti ochrany práv spotrebiteľov zasahovanie vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán sa obmedzuje na

a) upozornenie na stanovenie neoprávnene nízkych alebo diskriminačných taríf;

b) ochranu spotrebiteľov pred použitím neoprávnene vysokých taríf alebo neoprávnene obmedzujúcich taríf z dôvodu zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dojednania sa leteckých spoločností; alebo

c) ochranu leteckých spoločností pred stanovením taríf, ktoré sú umelo nízke z dôvodu priamej alebo nepriamej vládnej podpory alebo subvencie.

4. Ak sa vládne orgány civilného letectva jednej zo zmluvných strán domnievajú, že predložená tarifa nie je zlučiteľná s ustanoveniami odseku 1 tohto článku, zašlú tejto určenej leteckej spoločnosti príslušné upozornenie. Zasielajúc také upozornenie môžu vládne orgány civilného letectva požiadať o uskutočnenie konzultácií s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany. Také konzultácie sa musia začať najneskôr štrnásť (14) dní odo dňa prijatia príslušnej žiadosti. Ak nemožno dospieť k dohode, bude mať prednosť rozhodnutie vládnych orgánov civilného letectva zmluvnej strany, na ktorej území štátu sa preprava začína.

5. Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku tarify na prepravy, ktoré sú úplne vykonávané len v rámci Európskej únie, stanovia určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.

Článok 12

1. Lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, ktoré zabezpečujú dohodnuté služby, ako aj ich inventár, zásoby pohonných hmôt a mazív, palubné zásoby lietadla (vrátane jedla, nápojov a tabakových výrobkov), ktoré sa nachádzajú na palube lietadla, budú pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od cla alebo od iných poplatkov pod podmienkou, že tento majetok, materiály a zásoby zostanú na palube lietadla.

2. Od cla a poplatkov okrem poplatkov za prevádzku a opravy budú oslobodené

a) zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany, ktoré nepresahujú limity určené orgánmi štátu uvedenej zmluvnej strany a sú určené na spotrebu na palube lietadla zabezpečujúceho dohodnuté služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany,

b) náhradné dielce a zariadenia dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na účely údržby alebo opravy lietadla zabezpečujúceho dohodnuté služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany,

c) pohonné hmoty a mazivá určené na zásobovanie lietadla zabezpečujúceho dohodnuté služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, aj keď sa tieto zásoby použijú na časti trasy ponad územím štátu druhej zmluvnej strany, na ktorom boli naložené.

3. Materiál uvedený v odseku 2 tohto článku môže byť na žiadosť jednej zo zmluvných strán colne prehliadnutý alebo môže byť naň uvalený colný dohľad.

4. Inventár, materiály, zásoby a náhradné dielce, ktoré sa nachádzajú na palube lietadla zabezpečujúceho dohodnuté služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, môžu sa vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tejto zmluvnej strany. V takom prípade uvedené orgány môžu uvaliť na ne colný dohľad, až kým nebudú opätovne vyvezené alebo sa s nimi nenaloží inak v súlade s colnými predpismi.

5. Batožina a náklad nachádzajúce sa v priamom tranzite sa oslobodia od cla a od iných poplatkov.

6. Nevyhnutné dokumenty určenej leteckej spoločnosti vrátane leteniek a ďalších prepravných dokumentov, ako aj reklamné materiály budú na území štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od cla a od ostatných poplatkov.

7. Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni každej zmluvnej strane ukladať na nediskriminačnom základe dane, poplatky, clo alebo iné platby za pohonné látky, ktoré sa dovážajú na územie jej štátu na použitie lietadlami

a) určenej leteckej spoločnosti Ukrajiny, ktoré vykonávajú prepravu z jedného bodu na území Slovenskej republiky do druhého bodu na jej území alebo na území druhého členského štátu Európskej únie;

b) určenej leteckej spoločnosti Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú prepravu z jedného bodu na území Ukrajiny do druhého bodu na jej území.

Článok 13

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany bude na základe reciprocity voľne ponúkať svoje letecké služby na území štátu druhej zmluvnej strany za miestnu menu alebo za akúkoľvek voľne zameniteľnú menu jednak priamo a jednak prostredníctvom agentúr v súlade s príslušnými povoleniami a nariadeniami tejto druhej zmluvnej strany.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo voľného prevodu prebytku príjmov nad výdavkami, ktoré daná letecká spoločnosť získala za dohodnuté služby.

3. Prevod sa musí uskutočniť v súlade s ustanoveniami dohody o finančných vzťahoch medzi zmluvnými stranami. Ak taká dohoda neexistuje alebo v nej nie sú príslušné ustanovenia, musí sa prevod uskutočniť vo voľne zameniteľnej mene na základe oficiálneho valutového kurzu v súlade s pravidlami výmeny valút, ktoré platia na území štátu danej zmluvnej strany.

Článok 14

Príjmy získané určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany za dohodnuté služby oslobodí druhá zmluvná strana od všetkých daní a poplatkov, ktoré by sa mali alebo mohli vyrubiť v súlade s právnymi predpismi tejto zmluvnej strany.

Článok 15

1. Na zabezpečenie poskytovania dohodnutých služieb má určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany právo utvoriť na území štátu druhej zmluvnej strany svoje obchodné kancelárie s nevyhnutným administratívnym, obchodným a technickým personálom.

Článok 16

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany týmto opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zaistenie bezpečnosti civilného letectva proti nezákonným činom predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia využívať svoje práva a záväzky podľa medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadiel, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988, s ustanoveniami platných dvojstranných dohôd medzi zmluvnými stranami, ako aj tých dohôd, ktoré sa v budúcnosti podpíšu.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie nezákonnému zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a zariadení na leteckú navigáciu a proti akýmkoľvek iným útokom na civilné letectvo.

3. Zmluvné strany budú konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva a s technickými požiadavkami, ktoré prijala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo a boli podpísané ako Dodatok k Dohovoru do takej miery, do akej sú tieto ustanovenia a požiadavky prijateľné pre obe zmluvné strany. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby sa u nich registrovaná obsluha lietadla a obsluha medzinárodných letísk na území ich štátov konala v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že druhá zmluvná strana môže vyžadovať od obsluhy lietadiel dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti civilného letectva, uvedených v odseku 3 tohto článku, ktoré požaduje druhá zmluvná strana na vstup, odchod a pobyt na území jej štátu. Každá zmluvná strana bude zabezpečovať primerané opatrenia na území jej štátu z dôvodov ochrany lietadiel a previerky cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a palubných zásob pred nastupovaním a počas neho, resp. počas nakladania. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety každej žiadosti druhej zmluvnej strany o prijatie špeciálnych bezpečnostných opatrení v prípade výskytu konkrétnej hrozby. Pri odlete z územia Slovenskej republiky alebo počas pobytu na jej území určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán musia dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti leteckej prevádzky, ktoré sú stanovené právnymi predpismi Európskej únie. Pri odlete z územia Ukrajiny alebo počas pobytu na jej území určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán musia dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti leteckej prevádzky, ktoré sú stanovené jej platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných postupov proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú vzájomne pomáhať uľahčením komunikácie a inými opatreniami určenými na rýchle a bezpečné ukončenie takého prípadu alebo na odstránenie hrozby.

Článok 16 bis

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek zaslať druhej zmluvnej strane žiadosť o uskutočnenie konzultácií k normám ohľadom bezpečnosti leteckej prevádzky, posádky, lietadla alebo jeho prevádzky, ktoré sú uplatňované druhou zmluvnou stranou. Konzultácie sa začnú v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia žiadosti.

2. Ak v dôsledku uskutočnenia takých konzultácií jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana nedodržiava a náležite neuplatňuje minimálne štandardy stanovené v tom čase podľa Dohovoru, tak táto zmluvná strana upozorní druhú zmluvnú stranu na zistené nedostatky a na opatrenia, ktoré treba prijať s cieľom dosiahnuť súlad s uvedenými štandardmi. Druhá zmluvná strana musí zistené nedostatky odstrániť. Ak druhá zmluvná strana nemôže nedostatky odstrániť v lehote pätnástich (15) dní alebo v inej dohodnutej lehote, bude to dôvodom na použitie článku 5 tejto dohody.

3. V súlade s článkom 16 Dohovoru lietadlá používané leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany na vykonávanie leteckej dopravy na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany môžu byť počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany predmetom kontroly oprávnenými zástupcami vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany (ďalej len – „inšpekcia na ploche“) za predpokladu, že to nespôsobí neodôvodnené meškanie letu. Uznávajúc platnosť dokumentov týkajúcich sa lietadla, osvedčení členov posádky v súlade s článkom 33 Dohovoru počas vykonávania inšpekcie na ploche možno overovať uvedené dokumenty a osvedčenia, stav lietadla a jeho zariadení, či zodpovedajú bezpečnostným normám stanoveným v čase vykonania inšpekcie podľa Dohovoru.

4. Ak pri inšpekcii alebo sérii inšpekcií na ploche vzniknú vážne dôvody domnievať sa, že

a) lietadlo alebo jeho prevádzka nezodpovedá minimálnym štandardom stanoveným v tom čase podľa Dohovoru; alebo

b) sa efektívne nepoužívajú a nedodržiavajú štandardy pre bezpečnosť leteckej prevádzky stanovené v tom čase podľa Dohovoru;

môže zmluvná strana, ktorá uskutočnila inšpekciu na ploche, podľa článku 33 Dohovoru skonštatovať, že požiadavky, podľa ktorých boli vydané alebo uznané za platné dokumenty alebo osvedčenia týkajúce sa lietadla alebo jeho posádky, alebo požiadavky týkajúce sa prevádzky lietadla, nezodpovedajú minimálnym štandardom stanoveným podľa Dohovoru.

5. V prípade, že zástupca leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany nepovolí vykonať inšpekciu na ploche podľa odseku 3 tohto článku, môže si druhá zmluvná strana urobiť závery uvedené v odseku 4 tohto článku.

6. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo pozastaviť platnosť prevádzkového povolenia leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany alebo zmeniť jeho podmienky, ak na základe výsledkov inšpekcie alebo série inšpekcií na ploche, po zamietnutí uskutočnenia takejto inšpekcie na ploche, po uskutočnení konzultácií alebo v iných prípadoch rozhodne, že takéto opatrenia sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky.

7. Akékoľvek opatrenia jednej zmluvnej strany vo vzťahu k leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany podľa odseku 2 alebo 6 tohto článku budú odvolané, len čo sa odstráni dôvod ich prijatia.

8. Ak sa s ohľadom na opatrenia uvedené v odseku 2 tohto článku skonštatuje, že jedna zmluvná strana pokračuje v nedodržiavaní štandardov ICAO po skončení dohodnutého obdobia, druhá zmluvná strana o tom zašle príslušné oznámenie generálnemu tajomníkovi ICAO a následne oznámenie o prijatí opatrení prvou zmluvnou stranou zabezpečujúcich dodržiavanie štandardov ICAO.

9. V prípade, že Slovenská republika určila leteckú spoločnosť, nad ktorou priebežne vykonáva efektívnu regulačnú kontrolu iný členský štátu Európskej únie, práva poskytnuté Ukrajine podľa tohto článku sa ňou rovnako uplatňujú vo vzťahu k prijatiu, zavedeniu alebo dodržiavaniu štandardov pre bezpečnosť leteckej prevádzky týmto druhým členským štátom Európskej únie aj pokiaľ ide o prevádzkové povolenie tejto leteckej spoločnosti.

Článok 17

1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú uľahčiť situáciu a pomôcť lietadlu druhej zmluvnej strany a jeho cestujúcim a posádke v prípade nepredvídaných okolností alebo mimoriadnej udalosti na území jej štátu. Zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane takú pomoc takým istým spôsobom a v takej istej miere, v akej ju poskytuje svojmu vlastnému lietadlu, cestujúcim a posádke.

2. V prípade mimoriadnej udalosti, nepredvídaných okolností, núdzového pristátia, poškodenia alebo zničenia lietadla jednej zmluvnej strany druhá zmluvná strana

a) bude postupovať v súlade s ustanoveniami Dodatku 13 Dohovoru,

b) bude poskytovať všestrannú pomoc uvedenému lietadlu,

c) okamžite prijme všetky možné opatrenia, aby sa poskytla pomoc cestujúcim a posádke, ktorí boli poškodení pri mimoriadnej udalosti,

d) bude okamžite informovať druhú zmluvnú stranu o mimoriadnej udalosti,

e) bude ochraňovať poštu, batožinu a tovar prevážaný na palube lietadla,

f) zabezpečí ochranu všetkých zachovaných trosiek a zápisov automatických zariadení zničeného lietadla, ako aj dokumentáciu, ktorá sa nachádzala na palube lietadla, a pomocnú dokumentáciu spojenú s letom.

3. Zmluvná strana, na území štátu ktorej došlo k leteckému nešťastiu, prijme nevyhnutné opatrenia na vyšetrenie okolností a príčin nešťastia a na žiadosť druhej zmluvnej strany povolí predstaviteľom druhej zmluvnej strany voľný vstup na územie svojho štátu, aby sa zúčastnili ako pozorovatelia pri vyšetrovaní nešťastia.

4. Zmluvná strana po skončení vyšetrovania oznámi jeho výsledky druhej zmluvnej strane, resp. prvá zmluvná strana na požiadanie vyhotoví kópie všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú mimoriadnej udalosti. Tieto kópie musia obsahovať všetky nevyhnutné dokumenty a údaje zodpovedajúce zákonom a nariadeniam o prevádzke medzinárodných letov na území štátu tej zmluvnej strany, ktorá uskutočnila vyšetrovanie.

Článok 18

V duchu tesnej spolupráce vo všetkých otázkach súvisiacich s plnením tejto dohody sa budú podľa potreby uskutočňovať konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva.

Článok 19

1. Vládne orgány civilného letectva štátu každej zmluvnej strany budú na požiadanie poskytovať orgánom štátu druhej zmluvnej strany periodické a iné štatistické údaje.

2. Štatistické údaje budú obsahovať všetky nevyhnutné informácie na určenie objemu prepravy na dohodnutých linkách, ako aj vo východiskových bodoch a v cieľových bodoch týchto služieb.

Článok 20

1. Ak vznikne akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami v otázke výkladu alebo používania tejto dohody, musia sa zmluvné strany predovšetkým snažiť riešiť ho priamymi rokovaniami.

2. Ak zmluvné strany neurovnajú spor priamymi rokovaniami, môžu ho postúpiť na prerokovanie inej osobe alebo organizácii, alebo na žiadosť jednej zo zmluvných strán možno spor postúpiť rozhodcovskému súdu. Rozhodcovský súd je zložený z troch členov, z ktorých po jednom určí každá zmluvná strana a tí dvaja sa dohodnú na treťom členovi. Každá zmluvná strana musí vymenovať člena do 60 dní odo dňa, keď jej bolo doručené diplomatickou cestou oznámenie druhej zmluvnej strany o úmysle predložiť spor rozhodcovskému súdu. Tretí člen musí byť vymenovaný do nasledujúcich 30 dní. Ak v stanovenej lehote niektorá zo zmluvných strán nevymenuje svojho člena alebo nebude určený tretí člen, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, aby vymenoval člena alebo členov rozhodcovského súdu tak, ako to vyžadujú okolnosti. Ak je prezident rady občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak existujú iné prekážky na splnenie tejto povinnosti, môže vymenovanie vykonať jeho poverený zástupca. Tretí člen rozhodcovského súdu musí byť občanom tretieho štátu a musí byť predsedom rozhodcovského súdu.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa prijme v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Článok 21

1. Ak jedna zo zmluvných strán pokladá za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenia tejto dohody a jej prílohy, vyžiada si konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva štátov oboch zmluvných strán vo veci navrhovanej zmeny. Konzultácie sa začnú do 60 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú inak. Zmeny odsúhlasené takýmto spôsobom nadobudnú platnosť ihneď po ich potvrdení prostredníctvom výmeny diplomatických nót. Zmeny sa musia zapracovať do prílohy po ich priamom schválení vládnymi orgánmi civilného letectva a začnú platiť po ich potvrdení prostredníctvom výmeny diplomatických nót.

2. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť mnohostranný dohovor o leteckej doprave, budú mať ustanovenia takého dohovoru vyššiu platnosť. Akékoľvek rozhovory o určení miery, do akej sa táto dohoda obmedzuje, nahrádza, mení alebo dopĺňa, sa budú konať v súlade s článkom 18 tejto dohody.

Článok 22

Táto dohoda a akákoľvek jej zmena podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 23

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek prostredníctvom diplomatických nót oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody. Také oznámenie sa musí súčasne zaslať aj Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Po doručení oznámenia prestáva dohoda platiť po 12 mesiacoch od dátumu prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak sa oznámenie na základe dohody obidvoch zmluvných strán neodvolá pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia, toto oznámenie sa bude považovať za prijaté po uplynutí 14 dní po prijatí kópie oznámenia v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 24

Dohoda nadobúda platnosť dňom, keď si zmluvné strany výmenou diplomatických nót navzájom potvrdia, že boli splnené ich príslušné vnútroštátne predpisy na nadobudnutie platnosti dohody.

Dané v Bratislave 23. mája 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, ukrajinskom a ruskom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rôznosti výkladu platí text v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Orest Klimpuš v. r.

Příloha 01

Príloha

časť I. Plán trás

Trasy prevádzkované určenými leteckými spoločnosťami Ukrajiny:

Body na území Ukrajiny Medziľahlé bodyBody na území
Slovenskej republiky
Body za
Akékoľvek bodyVoľný výber bodov Akékoľvek bodyVoľný výber bodov

Poznámka: V medziľahlom bode nemožno vziať na palubu lietadla cestujúcich a náklad s cieľom ich prepravy na územie Slovenskej republiky alebo ich nemožno vziať na palubu lietadla na území Slovenskej republiky s cieľom ich prepravy do bodu za, a naopak, s výnimkou prípadov, v ktorých to určia vládne orgány civilného letectva zmluvných strán.

Trasy prevádzkované určenými leteckými spoločnosťami Slovenskej republiky:

Body na území Slovenskej republikyMedziľahlé bodyBody na území
Ukrajiny
Body za
Akékoľvek bodyVoľný výber bodov Akékoľvek bodyVoľný výber bodov

Poznámka: V medziľahlom bode nemožno vziať na palubu lietadla cestujúcich a náklad s cieľom ich prepravy na územie Ukrajiny alebo ich nemožno vziať na palubu lietadla na území Ukrajiny s cieľom ich prepravy do bodu za, a naopak, s výnimkou prípadov, v ktorých to určia vládne orgány civilného letectva zmluvných strán.

časť II. Prevádzkové podmienky

1. Frekvencia letov

Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany môžu vykonávať leteckú dopravu na určených trasách s maximálnou frekvenciou, ktorú odsúhlasia vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.

2. Medziľahlé body a (alebo) body za

Medziľahlý bod a (alebo) bod za môže určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany využívať v akejkoľvek kombinácii, ako aj v akomkoľvek poradí (čo môže zahŕňať obsluhu medziľahlých bodov ako bodov za a bodov za ako medziľahlých bodov).

3. Spoločné využívanie kódov

Pri vykonávaní alebo navrhovaní leteckej dopravy na určených trasách môže ktorákoľvek určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany uzavrieť dohodu o poskytnutí bloku sedadiel alebo o spoločnom využívaní kódov s určenou leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany. Dohody určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany o poskytnutí bloku sedadiel alebo o spoločnom využívaní kódov s leteckou spoločnosťou tretej strany podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.

Každá letecká spoločnosť, ktorá uzavrela dohodu o spoločnom využívaní kódov na základe tohto odseku, musí pri predaji letenky informovať kupujúceho o leteckej spoločnosti, ktorá bude bezprostredne vykonávať prepravu na každom z úsekov a s ktorou leteckou spoločnosťou bude mať kupujúci zmluvný vzťah.

časť III. Zoznam iných štátov, na ktoré sa odvolávajú článok 4 a článok 5 tejto dohody:

a) Islandská republika (v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore);

b) Lichtenštajnské kniežatstvo (v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore);

c) Nórske kráľovstvo (v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore);

d) Švajčiarska konfederácia (v súlade so Zmluvou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).

Poznámky pod čiarou

*) Právo určenej leteckej spoločnosti Ukrajiny poskytovať služby pri preprave cestujúcich, tovaru a pošty z bodov Slovenskej republiky do tretích štátov bude predmetom osobitnej dohody medzi vládnymi orgánmi civilného letectva štátov oboch zmluvných strán.