Oznámenie č. 110/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk

Čiastka 37/1995
Platnosť od 05.06.1995 do30.03.2000
Zrušený 97/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

110

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 21. apríla 1995 č. 4, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk.

Týmto opatrením sa mení tlačivo na hlásenie prehľadu skutočnej (zostatkovej) splatnosti aktív a pasív a pokyny na jeho vyplnenie, ktoré sú uvedené v prílohe opatrenia Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 29/1994 Z. z.).

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 9/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.