Oznámenie č. 11/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o obchode a platbách

Čiastka 5/1995
Platnosť od 17.01.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 28. novembra 1994 na základe článku 9.

11

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júla 1994 bola v Hanoji podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o obchode a platbách.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 28. novembra 1994 na základe článku 9.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky
o obchode a platbách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) v snahe upevniť a rozvíjať ekonomicko-obchodné vzťahy medzi oboma štátmi na zásadách rovnoprávnosti a obojstranných výhod sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú aktívne podporovať dlhodobý a stabilný rozvoj ekonomicko-obchodných vzťahov medzi oboma štátmi.

Článok 2

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú doložku najvyšších výhod v oblasti obchodu a dopravy. Táto doložka sa nevzťahuje na

a) výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným štátom pre obchod v pohraničných oblastiach,

b) výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne v súvislosti so svojím členstvom v colnej únii alebo v pásme voľného obchodu.

Článok 3

Nákup a predaj tovaru a poskytovanie služieb a platieb sa uskutočňujú na základe kontraktov podpísaných fyzickými a právnickými osobami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť, na základe svetových cien a vo voľne zameniteľnej mene zúčtovanej prostredníctvom obchodných bánk pre zahraničnoobchodnú činnosť v súlade s medzinárodnými zvyklosťami v obchode a so zákonmi zmluvných strán.

Článok 4

Pohľadávky vzniknuté do 31. decembra 1992 medzi právnymi predchodcami Slovenskej republiky, a to Československou socialistickou republikou, Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, a Vietnamskou socialistickou republikou sa budú riešiť osobitnou dohodou.

Článok 5

Zmluvné strany si vzájomne utvárajú priaznivé podmienky pri tranzitnej preprave tovaru zo štátu druhej zmluvnej strany cez územie svojej krajiny v súlade so zákonmi štátov zmluvných strán.

Článok 6

Zmluvné strany si vzájomne pomáhajú pri organizovaní veľtrhov, výstav a iných činností zameraných na rozširovanie obchodných vzťahov medzi oboma krajinami.

Článok 7

Na dosiahnutie cieľov tejto dohody, určujúc spôsoby podporovania a rozširovania spolupráce v obchodných vzťahoch, zriaďujú zmluvné strany Zmiešanú komisiu pre obchod zloženú z predstaviteľov zmluvných strán (ďalej len „komisia“).

Komisia bude najmä

a) posudzovať realizáciu tejto dohody a navrhovať odporúčania na uskutočňovanie jej zámerov,

b) hľadať možnosti na rozšírenie a zmnohotvárnenie vzájomných obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami,

c) zabezpečovať výmenu informácií o zmenách právnych predpisov v štátoch zmluvných strán z oblasti ekonomiky a obchodu,

d) študovať a predkladať návrhy opatrení, ktoré by mohli byť prijaté zmluvnými stranami na podporu a rozvoj obchodných vzťahov.

Komisia sa bude schádzať pravidelne, striedavo v každom z oboch štátov zmluvných strán.

Článok 8

Spory, ktoré sa týkajú výkladu a vykonávania ustanovení tejto dohody, budú riešené vzájomným rokovaním, ak nedôjde k dohode, prostriedkami uznávanými medzinárodným právom.

Článok 9

Dohoda nadobúda platnosť dňom výmeny nót, ktorými si zmluvné strany oznámia, že boli splnené podmienky na nadobudnutie jej platnosti podľa vnútroštátneho právneho poriadku.

Dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje automaticky o jeden rok, ak jedna zo zmluvných strán dohodu písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Ustanovenia tejto dohody zostávajú platné aj po skončení platnosti dohody vo vzťahu ku kontraktom uzavretým, a ešte nerealizovaným v čase jej platnosti.

Dané v Hanoji 9. júla 1994 v dvoch vyhotoveniach v slovenskom a vietnamskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za vládu

Vietnamskej socialistickej republiky:

Le Van Trietom v. r.