Oznámenie č. 107/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

Čiastka 36/1995
Platnosť od 02.06.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 14. decembra 1994, na základe článku 18.

107

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 14. decembra 1994, na základe článku 18.

Týmto dňom stratila platnosť vo vzťahu k Slovenskej republike Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením podpísaná vo Varšave 24. septembra 1974 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 80/1975 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

– berúc na vedomie potrebu rozvíjať a zavádzať do praxe podnety zahrnuté v dokumentoch prijatých na Konferencii Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992,

– potvrdzujúc právo človeka na život v zdravom prostredí a zohľadňujúc záujmy budúcich generácií, ktoré budú obývať územia svojich štátov,

– prikladajúc zásadný význam preventívnym činnostiam v presvedčení, že boj proti znečisťovaniu musí byť vedený pri jeho zdrojoch a vykonávaný všetkými dostupnými prostriedkami vrátane ekonomických, technických, organizačných a právnych, ktoré vytvára dvojstranná a mnohostranná medzinárodná spolupráca v súlade s pravidlom, že znečisťovateľ nesie plnú zodpovednosť za škodu,

– rozhodnuté plniť v dobrej viere svoje dvojstranné povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj tie, ktoré vyplývajú z mnohostranných zmlúv,

– presvedčené, že úzka spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia, a predovšetkým na pohraničných územiach, je obojstranne výhodná a prispieva k upevňovaniu dobrých susedských vzťahov,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú rozvíjať a upevňovať spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia, riešenia environmentálnych problémov a racionálneho využívania prírodného bohatstva v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja pri zohľadnení záujmov oboch štátov. Budú podporovať a vytvárať podmienky na zlepšenie a udržanie dobrej kvality životného prostredia, predovšetkým vôd, ovzdušia, pôdy, lesov, ochrany fauny a flóry, najmä na pohraničných územiach.

2. Zmluvné strany budú nadväzovať všestrannú hospodársku, organizačnú, vedeckú, technickú a inú spoluprácu za účelom zlepšenia kvality životného prostredia na pohraničných územiach a jeho udržania na dohodnutej úrovni na princípoch rovnosti, vzájomnosti a obojstrannej výhodnosti.

Článok 2

1. Za mimoriadne dôležité oblasti spolupráce, najmä na pohraničných územiach, sa pokladá

a) ochrana prírody, najmä ochrana zriedkavých a ohrozených druhov fauny a flóry,

b) ochrana ovzdušia,

c) ochrana vôd,

d) ochrana pôdy,

e) ochrana lesov,

f) ochrana pred chemickým znečistením, hlukom, vibráciami, ako aj ionizujúcim a neionizujúcim žiarením,

g) integrované monitorovanie životného prostredia,

h) súčinnosť a výmena skúseností kontrolných služieb ochrany životného prostredia,

i) zdokonaľovanie ekologicky vhodného využívania odpadov, kontroly ich pohybu cez hranice štátov a predchádzania nelegálnemu obchodovaniu s nebezpečnými odpadmi,

j) spoločné hodnotenie vplyvu plánovaných zámerov, ktoré potenciálne môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie druhého štátu,

k) vypracovanie systémov vzájomného informovania sa o možnosti výskytu cezhraničného znečistenia životného prostredia a ich uvedenie do prevádzky, ako aj za vzájomne dohodnutých podmienok poskytovanie pomoci v oblasti predchádzania ekologického ohrozenia a likvidácie jeho následkov,

l) široko chápaná ekologická výchova,

m) fungovanie spoločných slovensko-poľských rezervácií biosféry,

n) ochrana životného prostredia na lokálnej a medzinárodnej úrovni,

o) spolupráca v oblasti geológie.

2. Oblasti spolupráce uvedené v odseku 1 sa môžu meniť a dopĺňať na základe podpísania osobitných čiastkových dohôd.

3. Na realizáciu úloh uvedených v odseku 1 sa budú organizovať stretnutia expertov, spoločný výskum a vedecké práce, výmeny vedcov a expertov, vedecké aktivity, výstavy, školenia a iné.

4. Na realizáciu úloh uvedených v odsekoch 1 a 3 zmluvné strany alebo ich kompetentné orgány odsúhlasia programy spoločnej činnosti.

5. Náklady súvisiace s výmenou expertov hradí vysielajúca strana, ak sa v konkrétnom prípade neprijme iné riešenie.

6. Každá zo zmluvných strán môže so súhlasom druhej zmluvnej strany poskytnúť výsledky realizácie tejto dohody tretej strane.

Článok 3

1. V súlade so zásadou racionálneho a spravodlivého využívania životného prostredia v oblastiach, ktoré pretínajú spoločné štátne hranice, budú zmluvné strany spolupracovať pri prevencii, znižovaní a eliminovaní cezhraničného znečistenia v takom rozsahu, aby nespôsobovalo škody na území druhej zo zmluvných strán. Tieto zásady spolupráce zmluvné strany dohodnú do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti dohody.

2. Pod cezhraničným znečistením, o ktorom sa hovorí v odseku 1, sa rozumie znečistenie, ktoré pochádza zo zdrojov nachádzajúcich sa na území štátov zmluvných strán a spôsobuje alebo môže spôsobovať zhoršenie stavu životného prostredia alebo vznik škôd na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Zmluvné strany alebo ich kompetentné orgány budú dohodnutým spôsobom realizovať spoločné programy, vymieňať si informácie o stave životného prostredia a o úrovni znečistenia, o programoch a ekologických plánoch, o právnych predpisoch, o výsledkoch vedeckých výskumov, o možnostiach aplikácie nových technických a technologických riešení zodpovedajúcich požiadavkám ochrany životného prostredia, najmä takých, ktoré sa týkajú obmedzenia cezhraničného znečistenia.

Článok 5

Na zvýšenie účinnosti ochrany alebo zlepšenia životného prostredia na pohraničných územiach zmluvné strany určia spoločné oblasti mimoriadneho prírodného a kultúrneho významu alebo také, ktoré sú obzvlášť ohrozené a pre ktoré sa prijmú špeciálne opatrenia vrátane limitov znečisťujúcich látok.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán bude na svojom území prijímať opatrenia na obmedzenie cezhraničného znečistenia v zmysle noriem pre imisie a kvalitu životného prostredia dohodnutých zmluvnými stranami.

Článok 7

1. Zmluvné strany samostatne alebo spoločne prijmú všetky vhodné a účinné opatrenia za účelom predchádzať, redukovať a kontrolovať významný škodlivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, ktorý je vyvolaný plánovanými činnosťami definovanými v Dohovore o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice z Espoo z 25. februára 1991.

2. V prípade plánovania činností uvedených v odseku 1 strana pôvodu oznámi s príslušným predstihom svoje plány druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany dohodnú konkrétne spôsoby vzájomného informovania sa a konzultovania, ktoré vyplývajú z dohovoru uvedeného v odseku 1, potom, keď tento dohovor bude záväzný pre obe zmluvné strany. Dovtedy sa obidve zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami tohto dohovoru v čo najväčšom možnom rozsahu v súlade so svojimi platnými vnútornými právnymi predpismi.

Článok 8

1. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia medzi územnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, inštitúciami a podnikmi, ako aj spoločenskými organizáciami.

2. Spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia môže byť organizovaná na základe čiastkových dohôd medzi zainteresovanými organizáciami uvedenými v odseku 1, ktoré ponesú materiálnu zodpovednosť za záväzky vyplývajúce z týchto dohôd.

Článok 9

Každá zo zmluvných strán zodpovedá za informovanie svojich miestnych orgánov, občanov a ich spoločenských organizácií o záležitostiach týkajúcich sa ochrany životného prostredia a vyplývajúcich z realizácie tejto dohody alebo z odstúpenia od nej.

Článok 10

1. Zmluvné strany sa budú neodkladne informovať o všetkých prípadoch znečistenia životného prostredia, ak je opodstatnená obava, že tieto môžu spôsobiť škody na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Na prevenciu proti mimoriadnemu znečisteniu životného prostredia alebo na obmedzenie jeho škodlivých následkov zmluvné strany dohodnú do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody spoločné programy činností a poskytnú si vzájomnú pomoc podľa zásad dohodnutých v týchto programoch.

Článok 11

Zmluvné strany budú dôsledne bojovať proti ilegálnemu vývozu a dovozu odpadov. O právnych predpisoch platných v tejto oblasti sa budú zmluvné strany navzájom informovať.

Článok 12

1. Zmluvné strany budú konzultovať svoje stanoviská v oblasti environmentálnej politiky pred ich prezentovaním na medzinárodnom fóre a vyvíjať spoločné aktivity v medzinárodných proekologicky orientovaných organizáciách.

2. Zmluvné strany budú spolupracovať pri vypracúvaní právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a pri ich harmonizácii s európskymi a svetovými riešeniami v tejto oblasti.

Článok 13

Zmluvné strany prijmú opatrenia na dohodnutie zásad zodpovednosti za škody na životnom prostredí, ktoré vznikli v dôsledku cezhraničného znečistenia.

Článok 14

1. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo výkonu ustanovení tejto dohody a s ňou súvisiacich čiastkových dohôd sa budú riešiť cestou rokovaní medzi zmluvnými stranami.

2. Na určenie skutkového stavu v súvislosti so vzniknutým sporom sa môžu zmluvné strany po vzájomnej dohode obrátiť na tretiu stranu so žiadosťou o prešetrenie záležitosti a spísanie protokolu. Zmluvné strany sa môžu zúčastniť na prácach tretej strany, avšak protokol nemá pre ne záväzný charakter. Môže byť základom na ďalšie rokovania.

3. Ak zmluvné strany nevyriešia spor do dvanástich mesiacov odo dňa obdržania písomného oznámenia druhej zmluvnej strany o spore, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany bude spor predložený rozhodcovskému súdu, zloženému z troch členov súdu v súlade s odsekmi 4 až 6 tohto článku.

4. Rozhodcovský súd bude zriadený tak, že do dvoch mesiacov od obdržania návrhu na rozhodcovské konanie každá zmluvná strana vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja arbitri vymenujú predsedu súdu, ktorý musí byť občanom tretieho štátu. Predseda rozhodcovského súdu bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania prvých dvoch členov súdu.

5. Ak v lehote podľa odseku 4 tohto článku niektorá zo zmluvných strán nevymenuje svojho člena alebo sa nedosiahne zhoda pri vymenovaní predsedu rozhodcovského súdu, môže sa ktorákoľvek zmluvná strana obrátiť do dvoch mesiacov na predsedu Medzinárodného súdneho dvora v Haagu so žiadosťou o vymenovanie chýbajúceho člena (predsedu) rozhodcovského súdu.

6. Ak je predseda Medzinárodného súdneho dvora občanom niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať túto úlohu, požiada sa o vymenovanie chýbajúceho člena rozhodcovského súdu podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak aj podpredseda Medzinárodného súdneho dvora je občanom niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať túto úlohu, požiada sa o vymenovanie chýbajúceho člena rozhodcovského súdu člen Medzinárodného súdneho dvora s najvyššou funkciou, ktorý nie je občanom ani jednej zo zmluvných strán.

7. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, rozhodcovský súd určí vlastný spôsob konania.

8. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov.

9. Rozhodnutie rozhodcovského súdu o spore je konečné a záväzné pre obe zmluvné strany.

10. Každá zmluvná strana uhrádza náklady svojho člena rozhodcovského súdu a náklady svojej účasti na rozhodcovskom konaní. Náklady predsedu rozhodcovského súdu a ostatné náklady rozhodcovského konania uhrádzajú obe zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 15

1. Na realizáciu ustanovení tejto dohody zmluvné strany vytvoria Spoločnú slovensko-poľskú komisiu (ďalej len komisia).

2. Do dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody budú mená slovenského a poľského predsedu komisie a ich zástupcov oznámené diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

3. Komisia bude pracovať podľa stanov prijatých na jej prvom zasadnutí.

4. Komisia bude schvaľovať plány spolupráce, v ktorých budú konkretizované smery, termíny a formy spolupráce a určené orgány a inštitúcie zúčastňujúce sa na ich realizácii.

5. Podmienky financovania spolupráce uvedenej v odseku 4 bude určovať komisia.

Článok 16

Táto dohoda nie je v rozpore s právami a povinnosťami zmluvných strán vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd, ktoré uzatvorili už skôr.

Článok 17

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stratí platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením z 24. septembra 1974 vo vzťahu k Slovenskej republike a Poľskej republike.

Článok 18

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s právnym poriadkom každej zo zmluvných strán. O jej schválení sa budú zmluvné strany informovať cestou výmeny diplomatických nót. Dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať diplomatickou cestou, a to najmenej šesť mesiacov pred uplynutím kalendárneho roka. V takom prípade stratí platnosť koncom kalendárneho roka.

Dané vo Varšave 18. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Andrzej Olechowski v. r.