Redakčné oznámenie č. r1/c93/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z.

Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994 do30.06.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, úhrade za služby a o vreckovom

V § 8 ods. 6 v tretej a štvrtej vete majú byť namiesto slov „podľa odseku 3“ správne uvedené slová „podľa odseku 4“.

Redakcia