Redakčné oznámenie č. r1/c18/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 18/1994
Platnosť od 25.03.1994 do31.12.1999

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., ktorýn sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

1. V bode 30 úvodná veta má správne znieť:

„V § 10 ods. 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie.“.

2. V bode 58 § 21 vrátane nadpisu má správne znieť:

㤠21

Sadzba dane

Sadzba dane je 40 % zo základu dane zníženého o položky podaľa § 20 ods. 4 a 6 a podľa § 34.“.

3. V bode 63 poznámka pod čiarou k odkazu 18a) má správne znieť:

18a) § 5 ods. 5 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

4. V bode 100 má v § 36 ods. 2 písm. a) bod 3 správne znieť:

3. z podielov na likvidačnom zostatku pri likvidácii obchodnej spoločnosti vrátane akciovej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom je štát, alebo družstvá.“.

Redakcia