Oznámenie č. 99/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok

Čiastka 28/1994
Platnosť od 28.04.1994 do31.08.2009
Účinnosť do 31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1994. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 334/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. augusta 2005.

99

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z. z.

výnos z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok.

Týmto výnosom sa ustanovujú jednotné podmienky na výkon práva poľovníctva pre všetkých členov poľovníckych organizácií, poľovníkov a lesníkov z povolania, žiakov lesníckych škôl alebo škôl vychovávajúcich absolventov s poľovníckou kvalifikáciou, ako aj disciplinárne opatrenia ukladané za porušenie povinností spätých s výkonom práva poľovníctva.

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1994.

Výnos je uverejnený v čiastke 5/1994 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky, odbore štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.