Zákon č. 91/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 26/1994
Platnosť od 20.04.1994 do31.12.1999
Účinnosť od 20.04.1994 do31.12.1999
Zrušený 385/1999 Z. z.

91

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. marca 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 2 znie:

(2) Povolenie podľa odseku 1 udeľuje na žiadosť zakladateľov Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.

2. V § 8 ods. 3 písm. e) znie:

e) obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond vykonávať funkciu depozitára (§ 30),“.

3. V § 8 ods. 4 sa za slovo „obmedzeným“ vkladá čiarka a slová „doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v odseku 3 písm. d)“.

4. V § 8 ods. 7 znie:

(7) O žiadosti o povolenie podľa tohto zákona rozhodne ministerstvo do šesťdesiatich dní od jej doručenia; inak sa na rozhodovanie podľa tohto zákona vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

4a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.

5. § 8 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

(11) K žiadosti o povolenie na zlúčenie alebo splynutie s inou investičnou spoločnosťou alebo s investičným fondom je žiadateľ povinný priložiť okrem dokladov podľa odseku 4 aj

a) doklad o splnení podmienok podľa § 24,

b) rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,4b).

(12) Výšku poplatku za udelenie povolenia podľa tohto zákona ustanovuje osobitný predpis. 4c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b) a 4c) znejú:

4b) § 8 zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.

4c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z.“.

6. V § 10 ods. 1 sa slová „môžu vytvárať“ nahrádzajú slovom „vytvára“.

7. V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

8. V § 16 ods. 1 znie:

(1) Štatút fondu obsahuje najmä

a) obchodné meno fondu, jeho sídlo a identifikačné číslo, právnu formu a rok vzniku fondu,

b) výšku základného imania,

c) druh, formu a podobu cenného papiera, celkovú hodnotu emisie a menovitú hodnotu cenného papiera,

d) zameranie a ciele investičnej politiky investičnej spoločnosti v podielovom fonde, prípadne v podielových fondoch, alebo zameranie a ciele investičnej politiky investičného fondu, najmä aký majetok sa bude zo získaných peňažných prostriedkov obstarávať a postup pri zvyšovaní základného imania,

e) ak ide o investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov4d), postup pri zvyšovaní základného imania o hodnotu akcií nakúpených podľa osobitných predpisov4d) v príslušnej vlne kupónovej privatizácie a pri vydávaní akcií fondu akcionárom vrátane časového plánu tohto postupu,

f) zásady hospodárenia investičného fondu alebo hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,

g) spôsob použitia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo z majetku investičného fondu, jeho predaja a postup pri zmene jeho ocenenia,

h) obchodné meno a sídlo investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje; ak spravuje investičný fond, aj rozsah služieb, ktoré bude investičnému fondu poskytovať, a výšku odplaty za jeho správu,

i) obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond vykonávať funkciu depozitára (§ 30),

j) údaje o členoch predstavenstva a dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu (meno, priezvisko a funkciu),

k) spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v podielovom fonde alebo s majetkom investičného fondu a o zmenách v štatúte a spôsob zverejňovania informácií o tom, kde možno tieto správy získať,

l) vyhlásenie štatutárneho orgánu, že skutočnosti uvedené v štatúte sú úplné a pravdivé.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d) znie:

4d) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov.„.

9. V § 16 ods. 3 znie:

(3) Štatút fondu a jeho zmeny schvaľuje ministerstvo, inak štatút alebo jeho zmeny nie sú právne účinné.".

10. Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov investičnej spoločnosti alebo akcií investičného fondu, musí obsahovať údaj o tom, že existuje prospekt4e) s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4e) znie:

4e) § 74 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.".

11. V § 24 ods. 2 znie:

(2) Majetok investičného fondu nesmie byť tvorený z viac ako

a) 5% vkladom jedného podnikateľa podľa zmluvy o tichom spoločenstve,

b) 10% hodnotou jednej nehnuteľnosti alebo jednej hnuteľnej veci.

12. V § 24 ods. 10 sa v prvej vete slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republike“.

13. § 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Náležitosti správy o hospodárení investičnej spoločnosti alebo investičného fondu sú uvedené v prílohe tohto zákona.“.

14. § 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29

Obmedzenie účasti niektorých osôb v štatutárnych orgánoch a dozorných radách investičných spoločností a investičných fondov

(1) Štatutárny orgán depozitára a jeho dozornú radu nesmú tvoriť zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.

(2) Predstavenstvo investičnej spoločnosti alebo investičného fondu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi ich činnosť a koná v ich mene. Členom predstavenstva nemôže byť iná osoba ako zamestnanec tejto investičnej spoločnosti alebo investičného fondu; táto podmienka neplatí pri predstavenstve investičného fondu spravovaného investičnou spoločnosťou.

(3) Členom dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmie byť ich zamestnanec. Členmi dozornej rady investičného fondu spravovaného investičnou spoločnosťou môžu byť len jeho akcionári.

(4) Zamestnanec investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmie byť zároveň zamestnancom inej investičnej spoločnosti alebo iného investičného fondu. Fyzická osoba zamestnaná v jednej investičnej spoločnosti alebo investičnom fonde nesmie byť členom predstavenstva alebo dozornej rady inej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu. Členovia predstavenstva investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmú byť členmi orgánov búrz cenných papierov, organizátora mimoburzového trhu cenných papierov, Strediska cenných papierov. Zamestnanec, člen predstavenstva investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, nesmie byť zamestnancom Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky.

(5) Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, burzy cenných papierov, organizátora mimoburzového trhu cenných papierov, Strediska cenných papierov, Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a osoba, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona (§ 8 ods. 10), nesmie byť zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo jeho členom alebo členom dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.

(6) Zamestnanec a člen štatutárneho orgánu bánk a poisťovní nesmie byť zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.

(7) Zamestnanec a člen predstavenstva a maklér osoby s povolením na obchodovanie s cennými papiermi nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.

(8) Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu dozornej rady alebo zamestnancom investičnej spoločnosti alebo investičného fondu a osoby jej blízke5) nesmú kupovať nehnuteľné a hnuteľné veci, ktoré tvoria majetok investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, a takéto veci investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu predávať. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na nákup a predaj podielových listov.

(9) Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady jednej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, nesmie byť zároveň štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady inej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.“.

15. V § 30 ods. 1 znie:

(1) Funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť a investičný fond môže vykonávať iba obchodník s cennými papiermi na základe zmluvy, ktorému táto činnosť vyplýva z povolenia podľa osobitných predpisov.“.

16. V § 30 ods. 4 znie:

(4) Ak sa depozitárovi odníme povolenie pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi alebo ak sa jeho činnosť obmedzí 5a), považuje sa zmluva podľa odseku 1 za vypovedanú desať dní od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi alebo právoplatnosti rozhodnutia o obmedzení činnosti obchodníka s cennými papiermi. Investičná spoločnosť alebo investičný fond musí do jedného mesiaca po vypovedaní tejto zmluvy uzavrieť zmluvu podľa odseku 1 s iným depozitárom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:

5a) § 48 a § 86 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.“.

17. § 31 znie:

㤠31

Depozitár vedie samostatný účet cenných papierov pre investičnú spoločnosť a pre každý z podielových fondov vytvorených touto investičnou spoločnosťou a samostatný účet pre každý investičný fond.“.

18. V § 36 ods. 3 sa za slovo „fondu“ vkladajú slová „doklady a“.

19. V § 37 ods. 2 písm. b) sa suma „1 000 000 Kčs“ nahrádza sumou „2 000 000 Sk“.

20. V § 37 ods. 3 sa suma „10 000 000 Kčs“ nahrádza sumou „25 000 000 Sk“.

21. V § 37 ods. 5 znie:

(5) Pokuty podľa odsekov 2 a 3 sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

22. § 37 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Sankcie podľa odseku 2 môže ministerstvo uložiť aj vtedy, ak pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov 4d) porušuje povinnosti ustanovené v týchto osobitných predpisoch.“.

23. Za § 37 sa vkladá nová „Jedenásta časť“, ktorá vrátane nadpisu znie:

„JEDENÁSTA ČASŤ

ČINNOSŤ ZAHRANIČNÝCH INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍA INVESTIČNÝCH FONDOV

§ 37a

Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond, ktoré predávajú svoje podielové listy alebo svoje akcie v Slovenskej republike, sú povinné urobiť opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zabezpečili všetky vlastnícke práva tuzemských investorov a poskytovali informácie o zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnom investičnom fonde ich tuzemským akcionárom podľa § 25 ods. 1 a 4. Činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničného investičného fondu v Slovenskej republike podlieha štátnemu dozoru podľa § 36.

§ 37b

(1) Ak chce zahraničná investičná spoločnosť predávať svoje podielové listy alebo zahraničný investičný fond svoje akcie v Slovenskej republike, sú povinné vopred písomne požiadať ministerstvo o povolenie. Zároveň sú povinné predložiť ministerstvu

a) osvedčenie o splnení požiadavky na kolektívne investovanie podľa zákona štátu, kde majú sídlo, vydané príslušným orgánom štátu, kde majú sídlo,

b) zmluvné podmienky alebo stanovy,

c) prospekt4e),

d) poslednú ročnú správu o hospodárení,

e) údaje o predpokladaných spôsoboch predaja svojich cenných papierov.

(2) Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond môžu začať predávať svoje cenné papiere, ak ministerstvo do dvoch mesiacov po predložení podkladov podľa odseku 1 nerozhodne, že predpokladané spôsoby predaja cenných papierov zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničného investičného fondu nezodpovedajú požiadavkám podľa § 37a. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať; zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond môžu začať predávať svoje cenné papiere len po schválení spôsobu ich predaja ministerstvom.

(3) Ministerstvo môže za nesplnenie povinností podľa odseku 1 uložiť zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnému investičnému fondu sankcie podľa § 37.

§ 37c

Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond môžu pri svojej činnosti v Slovenskej republike používať označenie “investičná spoločnosť„ a “investičný fond„ tak, ako ich používajú v štáte, kde majú sídlo. V prípade možnej zámeny obchodného mena sú povinné doplniť označenie dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.“.

24. Doterajšia „Jedenásta časť“ sa označuje ako „Dvanásta časť“.

25. V § 38 ods. 5 sa slová „investičné privatizačné fondy povinné uviesť najneskôr do 31. decembra 1993“ nahrádzajú slovami „investičné fondy povinné uviesť najneskôr do 31. decembra 1994“.

26. § 38 sa dopĺňa odsekmi 10, 11, 12, 13, 14 a 15, ktoré znejú:

(10) Doterajšie investičné spoločnosti a investičné fondy sú povinné najneskôr do dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uviesť svoje postavenie a svoju činnosť do súladu s § 29, inak im ministerstvo odníme vydané povolenia a podá súdu návrh na ich zrušenie.

(11) Ustanovenie § 29 ods. 5 sa nepoužije vo vzťahu Fondu národného majetku Slovenskej republiky k Reštitučnému investičnému fondu, a.s.

(12) Štatutárny orgán investičného fondu je povinný pri zvolaní valného zhromaždenia informovať akcionárov fondu vrátane akcionárov podľa odseku 13 o možnosti splnomocniť konkrétneho člena štatutárneho orgánu alebo zástupcu depozitára, alebo inú osobu zastupovaním na valnom zhromaždení investičného fondu a uviesť vzor splnomocnenia. Splnomocnenie musí obsahovať

a) meno a priezvisko splnomocnenca,

b) rozsah a dobu trvania splnomocnenia,

c) meno, priezvisko a rodné číslo splnomocniteľa,

d) miesto a dátum vystavenia splnomocnenia a podpis splnomocniteľa.

(13) Splnomocnenia je fond povinný archivovať po dobu minimálne troch rokov od konania valného zhromaždenia.

(14) Majiteľom investičných kupónov, ktorí odovzdali svoje investičné body investičnému fondu podľa osobitného predpisu4d), prináležia práva akcionárov podľa osobitného predpisu1), ktoré môžu prvýkrát uplatniť na valnom zhromaždení, na ktorom sa rozhoduje o zvýšení základného imania investičného fondu z jeho imania získaného v kupónovej privatizácii, a to bezprostredne po prijatí rozhodnutia o zvýšení základného imania investičného fondu, najneskôr do troch mesiacov od ukončenia príslušnej vlny kupónovej privatizácie. Zvýšenie základného imania fondu uskutoční zakladateľ len v prospech majiteľov investičných kupónov, ktorí odovzdali investičné kupóny tomuto fondu s tým, že v ich prospech prerozdelí aj doterajšie zakladateľské akcie fondu. Zvýšenie základného imania fondu spolu so zakladateľskými akciami fondu sa vykoná do výšky zodpovedajúcej nominálnej hodnote základného imania získaného z kupónovej privatizácie. Rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania stráca zakladateľ práva akcionára a vzniká mu nárok na vrátenie vložených peňažných prostriedkov a primeranej náhrady majetkovej ujmy, pričom spôsob vrátenia sa určí dohodou medzi investičným fondom a zakladateľom. Náhrada majetkovej ujmy nesmie prekročiť diskontnú úrokovú sadzbu Národnej banky Slovenska platnú ku dňu uzavretia dohody a na vrátenie peňažných prostriedkov nemožno použiť cenné papiere získané v kupónovej privatizácii.

(15) Investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov 4d)

a) môže objednávať akcie privatizovaných akciových spoločností len v príslušnej vlne kupónovej privatizácie, na ktorú bol zriadený,

b) rozdelí majetok získaný v príslušnej vlne kupónovej privatizácie na základné imanie, ktoré tvorí najmenej 30% z obchodného imania, a kapitálový fond; kapitálový fond možno použiť len na krytie rozdielu v ocenení cenných papierov v majetku investičných fondov po vykonaní výpočtu hodnoty cenných papierov podľa § 17 ods. 4 a § 21, zostatok prostriedkov kapitálového fondu možno previesť do rezervného fondu,

c) vydá majiteľom investičných kupónov, ktorí mu odovzdali investičné body, svoje akcie v hodnote zodpovedajúcej základnému imaniu podľa písmena b). Každý z týchto majiteľov má nárok na akcie investičného fondu podľa osobitného predpisu4d),

d) požiada do 14 dní odo dňa zápisu zvýšenia základného imania v obchodnom registri Stredisko cenných papierov o zaknihovanie svojich akcií v prospech svojich akcionárov podľa písmena c).“.

27. Vo všetkých ustanoveniach tohto zákona sa slová „príslušný štátny orgán“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 600/1992 Zb. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.


Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91-1994 Z. z.

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A INVESTIČNÉHO FONDU

1. Stav majetku

a) cenné papiere,

b) iný majetok,

c) záväzky,

d) čistá hodnota majetku.

2. Počet akcií fondu (podielových listov) v obehu.

3. Čistá hodnota každého podielového listu (akcie).

4. Stav cenných papierov v majetku (zloženie portfolia), pričom je potrebné rozčleniť ich na

a) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov,

b) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu,

c) ostatné cenné papiere.

Ďalej je treba portfolio rozčleniť podľa vhodných kritérií vzhľadom na investičnú politiku fondu (napríklad podľa hospodárskych alebo územných hľadísk), podľa percentuálneho podielu na čistom majetku; pre každý druh cenného papiera treba uviesť jeho podiel na celkovom majetku fondu.

Údaje o zmenách v stave portfolia počas lehoty na podávanie správ.

5. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú

a) výnosy z investícií,

b) iné výnosy,

c) výdavky na správu,

d) výdavky na depozitára,

e) iné výdavky a poplatky,

f) čistý výnos,

g) výplaty podielov na zisk a znovu investované výnosy,

h) zvýšenie alebo zníženie základného imania,

i) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,

j) zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie základného imania alebo hodnoty investícií z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidáciou spoločnosti,

k) iné zmeny, ktoré sa dotýkajú majetku alebo záväzkov fondu.

6. Porovnanie troch posledných rokov, pričom je nutné uviesť nasledovné údaje podľa stavu ku koncu roka

a) celková čistá hodnota majetku,

b) čistá hodnota každého podielu (akcie) fondu.

7. Údaje o hodnote záväzkov z činnosti investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.