Vyhláška č. 9/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu

Čiastka 3/1994
Platnosť od 31.01.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 31.01.1994 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

9

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 21. januára 1994,

ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu sa mení takto:

1. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby“.

2. V § 5 ods. 5 znie:

(5) Žiadosť podľa odseku 4 sa predkladá v pobočkách Všeobecnej úverovej banky, a. s. Prílohou žiadosti sú bankovky uvedené v odseku 1.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.