Oznámenie č. 89/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o odovzdávaní a prijímaní občanov oboch štátov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny

Čiastka 25/1994
Platnosť od 16.04.1994 do03.10.2005
Zrušený 425/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene diplomatických nót, t. j. 1. februára 1994, na základe článku 9 ods. 1.

89

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. septembra 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o odovzdávaní a prijímaní občanov oboch štátov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny.

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene diplomatických nót, t. j. 1. februára 1994, na základe článku 9 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o odovzdávaní a prijímaní občanov oboch štátov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny

Vláda slovenskej republiky

a

vláda Rumunska

(ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si upevniť dvojstranné vzťahy, založené na vzájomnej dôvere a úcte,

s cieľom uľahčiť slobodný pohyb ich občanov v súlade s platným zákonodarstvom oboch štátov, medzinárodnými zvyklosťami v tejto oblasti a prijatými medzinárodnými záväzkami,

želajúc si uľahčenie odovzdávania a prijímania občanov oboch štátov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny, v duchu spolupráce a na základe vzájomnosti,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Pojem „odovzdanie“ označuje činnosť príslušného orgánu jednej zo zmluvných strán (ďalej len „odovzdávajúca strana“), pri ktorej osobu s občianstvom štátu druhej zmluvnej strany odovzdá príslušnému orgánu tejto druhej zmluvnej strany (ďalej len „prijímajúca strana“), pretože vstúpila alebo sa zdržuje protiprávne na území štátu odovzdávajúcej strany.

(2) Pojem „prijatie“ označuje rozhodnutie príslušného orgánu prijímajúcej strany prijať osobu podľa odseku 1.

Článok 2

(1) Príslušný orgán prijímajúcej strany prijme bez osobitných formalít občana svojho štátu, ktorý protiprávne vstúpil alebo sa zdržuje na území štátu odovzdávajúcej strany, a tá ho chce odovzdať.

(2) Príslušné orgány odovzdávajúcej strany prijmú bez osobitných formalít späť osobu, o ktorej sa dodatočne zistí, že v čase jej odovzdania nebola štátnym občanom prijímajúcej strany.

Článok 3

(1) Štátne občianstvo sa dokazuje platným cestovným dokladom alebo iným dokladom totožnosti vydaným príslušnými orgánmi prijímajúcej strany.

(2) Štátne občianstvo sa môže považovať za preukázané

a) na základe pasu alebo iného cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti vydaného príslušnými orgánmi prijímajúcej strany, a to aj vtedy, ak jeho platnosť vypršala,

b) vlastným písomným vyhlásením osoby,

c) písomným vyhlásením tretej osoby,

d) iným dôkazom, ktorý v konkrétnom prípade uzná príslušný orgán prijímajúcej strany.

Článok 4

Žiadosť o prijatie sa adresuje zastupiteľskému úradu prijímajúcej strany najmenej 7 dní pred navrhovaným dňom odovzdania.

Článok 5

Na žiadosť príslušných orgánov odovzdávajúcej strany zastupiteľský úrad prijímajúcej strany vystaví cestovný doklad osobe, ktorá má byť odovzdaná bezodkladne, najneskôr do troch týždňov od požiadania.

Článok 6

(1) Odovzdávajúca strana hradí náklady spojené s odovzdávaním osoby podľa článku 7 tejto dohody až po miesto prijatia.

(2) Odovzdávajúca strana hradí tiež náklady spojené s plnením záväzkov podľa článku 2 ods. 2 tejto dohody.

Článok 7

Zmluvné strany, zastúpené na slovenskej strane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a na rumunskej strane Ministerstvom vnútra Rumunska, určia

a) príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody,

b) doklady potrebné pri odovzdávaní a prijímaní osôb,

c) hraničné priechody, cez ktoré sa bude odovzdávanie a prijímanie uskutočňovať.

Článok 8

Ženevská dohoda z 28. júla 1951 o štatúte utečencov v znení Newyorského protokolu z 31. januára 1967, ako aj ďalšie záväzky vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohôd zostávajú nedotknuté.

Článok 9

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany oznámia splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti.

(2) Každá zo zmluvných strán môže zo závažných dôvodov vykonávanie tejto dohody pozastaviť. O takomto opatrení vopred upovedomí príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

(3) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

(4) Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí 6 mesiacov od oznámenia o jej vypovedaní.

Dané v Bratislave 20. septembra 1993 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a rumunskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Tuchyňa v. r.

Za vládu

Rumunska:

George Joan Danescu v. r.