Oznámenie č. 77/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. marcom 1993 na základe článku 17.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. marca 1993 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 25. marcom 1993 na základe článku 17.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),

podporujúc rozvoj regionálnej hospodárskej, výrobnej a vedecko-technickej spolupráce v záujme oboch štátov,

berúc do úvahy záujmy zmluvných strán v činnosti medzinárodných ekonomických organizácií, ktorých sú účastníkmi,

berúc do úvahy účelnosť rozšírenia spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, najmä v oblasti hospodárskej spolupráce, pri realizácii ekologických a iných významných projektov napomáhajúcich ekonomický rozvoj oboch štátov, v oblasti pohybu kapitálu, spoločnej investičnej činnosti v priemysle a vo sfére služieb,

s cieľom vytvoriť predpoklady na efektívnu ekonomickú spoluprácu oboch štátov v podmienkach prechodu ich vonkajších vzťahov na zásady pôsobiace vo vzťahoch medzi štátmi s vyspelou trhovou ekonomikou

sa rozhodli uzavrieť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Článok 1

Zmluvné strany budú prijímať v rámci zákonodarstva platného v svojich štátoch nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimuláciu rozvoja rozličných foriem hospodárskej spolupráce medzi oboma štátmi.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod vo všetkých oblastiach vzájomných hospodárskych vzťahov vrátane obchodných.

Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na práva a výhody, ktoré sú alebo v budúcnosti budú poskytované

– v rámci colnej únie alebo zóny voľného obchodu, alebo regionálnej hospodárskej organizácie, ktorej členom je alebo sa v budúcnosti môže stať jedna zo zmluvných strán,

– susedným krajinám s cieľom rozvíjať malý pohraničný styk,

– rozvojovým krajinám,

– Ruskou federáciou štátom – účastníkom Spoločenstva nezávislých štátov, alebo štátom, ktoré boli v minulosti súčasťou bývalého ZSSR.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o priebehu ekonomických reforiem, o otázkach zahraničnej hospodárskej politiky svojich štátov v oblastiach spoločného záujmu s prihliadnutím na zabezpečenie priorít vzájomnej spolupráce a v prípade potreby budú spoločne konzultovať o uvedených otázkach.

Článok 4

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj obchodných vzťahov zameraných na zvýšenie vzájomnej výmeny tovaru a objemu poskytovaných služieb na základe zásad všeobecne platných v medzinárodnom obchode. Pritom v prechodnom období ekonomických reforiem a zmien v ekonomikách oboch štátov sa nevylučuje možnosť prerokovať a dohodnúť na úrovni príslušných orgánov vzájomné dodávky najdôležitejších druhov tovaru, ktoré majú význam na zabezpečenie prioritných potrieb zmluvných strán.

Predstavitelia zmluvných strán budú spoločne analyzovať účinnosť uplatňovaných foriem obchodno-ekonomických vzťahov a predkladať príslušné návrhy na ich zmenu, berúc do úvahy priebeh ekonomických reforiem uskutočňovaných v oboch štátoch.

Článok 5

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej činnosti podnikateľských štruktúr v súlade so zákonodarstvom platným v zmluvných štátoch vrátane podpory a ochrany investícií, zamedzenia dvojitého zdanenia a nebudú uplatňovať diskriminačné opatrenia vo vzájomnej hospodárskej spolupráci.

Článok 6

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj úzkej vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti dopravy a spojov a ďalších komunikačných systémov, ako aj vo sfére informatiky.

Článok 7

Zmluvné strany , vychádzajúc z toho, že vedecko-technická spolupráca v oblasti základného a aplikovaného výskumu vyspelej techniky a technológie zohráva významnú úlohu v hospodárskom rozvoji, budú vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov v tejto oblasti.

Článok 8

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj výrobných vzťahov medzi podnikmi, realizáciu spoločných investičných projektov, ktoré sa nachádzajú vo sfére spoločných záujmov vrátane spolupráce s tretími štátmi.

Zmluvné strany budú venovať prioritnú pozornosť výrobnej, investičnej a obchodnej spolupráci a iným druhom hospodárskej spolupráce v takých oblastiach, ako je energetika, strojárstvo, chemický a hutnícky priemysel, konverzia podnikov zbrojárskeho priemyslu, výroba spotrebného tovaru, využívanie prírodných zdrojov, doprava, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, poskytovanie služieb, a v iných sférach spoločného záujmu.

Článok 9

Zmluvné strany budú napomáhať na základe posúdenia a spoločných konzultácií vytváranie podmienok na uplatňovanie netradičných foriem a metód podpory investičnej činnosti podnikateľských štruktúr v oboch štátoch, ako aj v tretích štátoch vrátane využívania kapitálu v privatizačnom procese v oboch štátoch v súlade s právnym poriadkom platným v každom zo štátov.

Článok 10

Zmluvné strany, potvrdzujúc životnú dôležitosť ochrany životného prostredia a usilujúc sa o dosiahnutie ekologickej bezpečnosti, budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti, v racionálnom využívaní prírodných zdrojov, v rozširovaní sféry ekologicky čistých výrob s ohľadom na globálne a regionálne programy.

Článok 11

Zmluvné strany budú spoločne riešiť problémy využívania pracovných zdrojov jednej strany na území druhej strany vrátane otázok sociálneho zabezpečenia občanov a právnej pomoci v pracovných sporoch.

Článok 12

Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že rozvoj cestovného ruchu bude napomáhať prehĺbenie dvojstranných hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi.

V rámci právnych poriadkov zmluvných štátov budú zmluvné strany podporovať rozvoj cestovného ruchu, rešpektujúc odporúčanie medzinárodných organizácií v tejto oblasti, ktorých sú účastníkmi.

Pri rozvoji hospodárskej, výrobnej a vedecko-technickej spolupráce, pri budovaní a využívaní odvetvia infraštruktúry cestovného ruchu budú zmluvné strany vychádzať zo zásad ochrany životného prostredia a zabezpečenia vysokej úrovne služieb cestovného ruchu.

Článok 13

Každá zmluvná strana bude na území svojho štátu vytvárať vhodné podmienky na zakladanie filiálok, oddelení, zastúpení organizácií, podnikov, firiem, bánk, obchodných domov, družstiev, spoločností druhého štátu - účastníka tejto dohody, a taktiež na vykonávanie ich činnosti.

Zmluvné strany budú podporovať

– kontakty a rozvoj spolupráce medzi hospodárskymi, technickými a výskumnými organizáciami oboch štátov,

– účasť hospodárskych subjektov oboch štátov na výstavách a veľtrhoch uskutočňovaných na ich území, ako i výmenu delegácií expertov v oblasti hospodárstva, vedy a techniky, a takisto iné formy kontaktov napomáhajúcich spoluprácu medzi oboma štátmi.

Článok 14

Zmluvné strany potvrdzujú spoločný záujem o združovanie investícií oboch štátov na realizáciu významných projektov, o vytváranie podmienok na aktivizáciu prílevu zahraničných investícií, o účasť hospodárskych subjektov zmluvných strán v rozvoji voľných ekonomických zón a v procese privatizácie uskutočňovanej v oboch štátoch.

Článok 15

V oblasti finančnej, bankovej činnosti a poisťovníctva budú zmluvné strany uplatňovať vo vzájomných vzťahoch zásady všeobecne uznávané v medzinárodnej praxi.

Zmluvné strany potvrdzujú ochotu spolupracovať v rámci medzinárodných finančných a bankových organizácií, ktorých sú členmi.

Článok 16

Zmluvné strany s cieľom napomáhať rozvoj obchodno-ekonomických vzťahov medzi oboma štátmi sa dohodli zriadiť svoje obchodné zastupiteľstvá v Slovenskej republike a Ruskej federácii so sídlom v hlavných mestách oboch štátov. Právne postavenie obchodných zastupiteľstiev bude stanovené osobitnou dohodou medzi zmluvnými stranami.

Do termínu podpísania uvedenej dohody v časti týkajúcej sa právneho postavenia obchodných zastupiteľstiev budú platiť príslušné ustanovenia Dohody o obchode a lodnej doprave medzi ČSR a ZSSR z 11. decembra 1947 a Dohody o Obchodnom zastupiteľstve ČSSR v ZSSR z 30. mája 1973.

Článok 17

S cieľom napomáhať realizáciu tejto dohody a rozvoj hospodárskych, výrobných a vedecko-technických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou zmluvné strany vytvoria Medzivládnu slovensko-ruskú zmiešanú komisiu, zloženú z predstaviteľov príslušných orgánov zmluvných štátov, organizácií a podnikateľských štruktúr. Zmiešaná komisia bude plniť úlohy v súlade so svojím štatútom.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a bude platiť dovtedy, kým jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne v lehote minimálne šiestich mesiacov pred začiatkom nasledujúceho kalendárneho roku svoj úmysel ukončiť platnosť dohody.

Dané v Moskve 25. marca 1993 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Viktor Stepanovič Černomyrdin v. r.