Zákon č. 71/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 73/1998 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 20/1994
Platnosť od 10.04.1994 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.1998 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

71

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. februára 1994,

ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z. sa mení takto:

1. V § 14 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 1993“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1994“.

2. V § 14 ods. 4 sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“.

3. V § 14 ods. 5 sa nahrádzajú slová „pred 1. januárom 1994“ slovami „pred 1. januárom 1995“, slová „do 31. decembra 1993“ slovami „do 31. decembra 1994“ a slová „k 31. decembru 1993“ slovami „k 31. decembru 1994“.

4. V § 15 sa slová „po 31. decembri 1993“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1994“.

5. V § 19 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „do 31. decembra 1992“.

6. V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“.

7. V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“.

8. V § 46 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „pred 1. januárom 1993“.

9. V § 56 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“.

10. V § 130 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“ a slová „po 31. decembri 1993“ slovami „po 31. decembri 1994“.

11. V § 130 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 1993“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1994“.

12. V nadpise nad § 174 sa slová „po 31. decembri 1993“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1994“.

13. V § 174 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1995“ a slová „po 31. decembri 1993“ slovami „po 31. decembri 1994“.

14. V § 174 ods. 2 sa slová „k 31. decembru 1993“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1994“.

15. V § 175 sa slová „do 31. decembra 2017“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2018“.

Čl. II

Na účely vzniku nároku na invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok a vdovský dôchodok, na účely nového vymerania invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku sa úrazy utrpené v období od 1. januára 1993 do účinnosti tohto zákona považujú za podmienok uvedených v § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov za pracovné úrazy.

Čl. III

(1) V období od 1. januára 1993 do 16. marca 1993 sa hodnotia zamestnania podľa druhu vykonávaných prác a služba vojakov z povolania podľa druhu vykonávaných funkcií v I. a II. pracovnej kategórii a v I. a II. kategórii funkcií podľa predpisov platných pred 1. júnom 1992 a spôsobom ustanoveným zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

(2) V konaniach vo veciach dôchodkového zabezpečenia, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona a v ktorých hodnotenie zamestnania podľa odseku 1 môže mať vplyv na rozhodnutie, sa postupuje podľa tohto zákona.

(3) V prípadoch, ak boli konania vo veciach dôchodkového zabezpečenia právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona a v ktorých hodnotenie zamestnania podľa odseku 1 mohlo mať vplyv na rozhodnutie, sa začína na žiadosť občana nové konanie, v ktorom sa postupuje podľa tohto zákona.

Čl. IV

(1) V konaniach vo veciach dôchodkového zabezpečenia, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona a v ktorých hodnotenie zamestnania a posudzovanie pracovného úrazu môže mať vplyv na rozhodnutie, sa od 1. januára 1994 na hodnotenie zamestnania vzťahuje čl. I tohto zákona a na posudzovanie pracovného úrazu čl. II tohto zákona.

(2) V prípadoch, ak boli konania vo veciach dôchodkového zabezpečenia právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona a v ktorých hodnotenie zamestnania a posudzovanie pracovného úrazu mohlo mať vplyv na rozhodnutie, sa začína na žiadosť občana nové konanie, v ktorom sa od 1. januára 1994 na hodnotenie zamestnania vzťahuje čl. I tohto zákona a na posudzovanie pracovného úrazu čl. II tohto zákona.


TRETIA ČASŤ

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.