Oznámenie č. 7/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia na zostavenie a predloženie ročnej účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí za rok 1993

Čiastka 2/1994
Platnosť od 25.01.1994
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

7

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve a podľa § 7 ods. 4 a § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

opatrenie z 29. novembra 1993 č. 65/336/1993 na zostavenie a predloženie ročnej účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí za rok 1993.

Týmto opatrením sa vydáva pokyn na uzavieranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí za rok 1993 a ustanovujú sa termíny na predloženie údajov účtovnej závierky za rok 1993.

Podľa tohto opatrenia postupujú ústredné orgány a právnické osoby, ktoré majú na účely rozpočtových predpisov postavenie ústredných orgánov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky, rozpočtové a príspevkové organizácie a obce.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na daňových úradoch v sídle okresu.