Uznesenie č. 68/1994 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Čiastka 19/1994
Platnosť od 31.03.1994
Účinnosť od 31.03.1994

68

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 22. februára 1994

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Klučku a sudcov JUDr. Jána Drgonca a JUDr. Viery Mrázovej v konaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na podanie výkladu čl. 87 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozhodol a podáva tento

výklad:

1. Žiadosť vlády Slovenskej republiky o vrátenie zákona s pripomienkami podľa čl. 87 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky nie je podmienená dodržaním formy, pretože Ústava Slovenskej republiky neupravuje formu prejavu vôle vlády Slovenskej republiky, ktorým žiada prezidenta Slovenskej republiky, aby zákon s pripomienkami vrátil Národnej rade Slovenskej republiky. Za žiadosť vlády Slovenskej republiky o vrátenie zákona s pripomienkami treba pokladať každý prejav vôle vlády Slovenskej republiky smerujúci k prezidentovi Slovenskej republiky, z ktorého obsahu je zrejmé, že ho urobila vláda Slovenskej republiky ako kolektívny orgán s cieľom vrátiť zákon a uviedla v ňom pripomienku.

2. Vrátenie zákona s pripomienkami prezidentom Slovenskej republiky podľa čl. 87 ods. 3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky nie je podmienené dodržaním formy, pretože Ústava Slovenskej republiky neupravuje formu prejavu vôle prezidenta Slovenskej republiky v spojitosti s vrátením zákona s pripomienkami Národnej rade Slovenskej republiky. Za vrátenie zákona s pripomienkami treba pokladať každý prejav vôle prezidenta Slovenskej republiky smerujúci k Národnej rade Slovenskej republiky, z ktorého obsahu je zrejmé, že ho prezident Slovenskej republiky vracia podľa čl. 87 ods. 3 alebo 4 Ústavy Slovenskej republiky, je v ňom uvedená pripomienka a prezident Slovenskej republiky ho urobil v lehote podľa čl. 102 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky.

3. Ak bol Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami vrátený zákon spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2, Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne prerokuje a v prípade jeho schválenia predsedovi vlády Slovenskej republiky vzniká povinnosť tento zákon podpísať.

Predseda senátu:

Ján Klučka v. r.