Zákon č. 67/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia

Čiastka 19/1994
Platnosť od 31.03.1994 do31.12.1997
Účinnosť od 31.03.1994 do31.12.1997
Zrušený 381/1997 Z. z.

67

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. januára 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „českom alebo“.

2. § 7 a 8 znejú:

㤠7

(1) Diplomatický pas vydáva Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

a) prezidentovi Slovenskej republiky,

b) poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky,

c) členovi vlády Slovenskej republiky,

d) sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky,

e) predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, guvernérovi a viceguvernérovi Národnej banky Slovenska,

f) diplomatickému pracovníkovi pracujúcemu v slovenskej diplomatickej misii alebo v konzulárnom úrade a jeho manželke, prípadne manželovi a ich deťom mladším ako 18 rokov,

g) členovi prezidentskej, parlamentnej a vládnej delegácie na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky na čas trvania oficiálnej návštevy.

(2) Iným osobám, ako sú uvedené v odseku 1, môže Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky diplomatický pas vydať, ak je to v záujme Slovenskej republiky a zodpovedá to medzinárodným zvyklostiam a ak o jeho vydanie zdôvodnene požiada vedúci príslušného ústredného štátneho orgánu.

(3) Diplomatický pas sa vydáva na obdobie výkonu funkcie alebo na čas nevyhnutný na splnenie určených úloh.

§ 8

(1) Služobný pas vydáva Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

a) vedúcemu iného ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky a jeho zástupcovi, námestníkovi generálneho prokurátora Slovenskej republiky,

b) štátnemu tajomníkovi ministerstva Slovenskej republiky,

c) vedúcemu Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúcemu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a vedúcemu Úradu vlády Slovenskej republiky,

d) pracovníkovi ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky na cesty pri plnení pracovných úloh v zahraničí, ak nie je držiteľom diplomatického pasu,

e) pracovníkovi slovenskej diplomatickej misie a konzulárneho úradu, ak nie je držiteľom diplomatického pasu, a jeho manželke, prípadne manželovi a ich deťom mladším ako 18 rokov.

(2) Iným osobám, ako sú uvedené v odseku 1, možno služobný pas vydať, ak cestujú do zahraničia v záležitostiach Slovenskej republiky a ak o jeho vydanie zdôvodnene požiada vedúci príslušného ústredného štátneho orgánu.

(3) Služobný pas sa vydáva na obdobie výkonu funkcie alebo na čas nevyhnutný na splnenie určených úloh.“.

3. V § 10 ods. 2 sa slová „Federálnym ministerstvom dopravy“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“.

4. § 12 znie:

㤠12

(1) Ak má s rodičom cestovať do zahraničia maloletý mladší ako 15 rokov a nemá vlastný cestovný doklad, zapíše sa na žiadosť rodiča do jeho cestovného dokladu.

(2) Ak bol maloletý mladší ako 15 rokov na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverený do výchovy jedného rodiča, zapíše sa do cestovného dokladu druhého rodiča po predložení overeného písomného súhlasu so zapísaním maloletého do cestovného dokladu a s vycestovaním maloletého do zahraničia toho rodiča, ktorému bol tento maloletý zverený do výchovy.

(3) Ak bol maloletý mladší ako 15 rokov po zapísaní do cestovného dokladu rodiča na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverený do výchovy jednému z rodičov alebo príslušný orgán zmenil rozhodnutie o zverení maloletého do výchovy, je rodič, ktorému bol maloletý mladší ako 15 rokov zverený do výchovy, povinný oznámiť túto skutočnosť neodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, orgánu príslušnému na vydanie cestovného dokladu.“.

5. V § 13 písm. d) za slovo „podobe“ sa vkladá slovo „tváre“.

6. V § 15 ods. 3 sa na konci za slovo „formátu“ pripájajú slová „zobrazujúce skutočnú podobu tváre občana“.

7. § 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak zanikol dôvod na odopretie vydania alebo odňatia cestovného dokladu, orgán, ktorý rozhodol o odopretí jeho vydania alebo o odňatí, občanovi na žiadosť cestovný doklad vydá.“.

8. V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Zboru národnej bezpečnosti alebo“.

9. V § 22 sa v prvej vete vypúšťajú slová „Zboru národnej bezpečnosti alebo“.

10. V § 24 ods. 2 sa slová „príslušníci Pohraničnej stráže a orgány hraničnej kontroly“ nahrádzajú slovami „príslušníci Policajného zboru pri výkone služby na štátnej hranici“.

11. V zákone sa slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, „česko-slovenský“ a „orgány Federálneho ministerstva vnútra“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“, „slovenský“ a „príslušný útvar Policajného zboru“. Skratka „Kčs“ sa nahrádza skratkou „Sk“.


Čl. II

(1) Platnosť cestovných pasov a zvláštnych pasov vydaných podľa zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch a cestovných pasov, diplomatických pasov a služobných pasov vydaných podľa zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia, vydaných do 31. marca 1994, končí sa dňom uplynutia lehoty určenej pri ich vydaní alebo pri predĺžení doby ich platnosti, najneskôr však 31. decembrom 1997.

(2) Cestovné pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, zvláštne pasy, preukazy na prekračovanie štátnych hraníc a cestovné preukazy totožnosti vydané podľa doterajších predpisov označia do 31. decembra 1994 orgány príslušné na ich vydanie a v zahraničí slovenské diplomatické misie alebo konzulárne úrady názvom „Slovenská republika“ a štátnym znakom Slovenskej republiky a zároveň na nich vyznačia skrátenie doby platnosti. Označenie sa nevykoná na neplatnom cestovnom doklade1). Neoznačený cestovný doklad je po uplynutí tejto lehoty neplatný.

(3) Držiteľ cestovného dokladu, zákonný zástupca držiteľa cestovného dokladu mladšieho ako 15 rokov alebo pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a štátny orgán alebo právnická osoba zriadená štátom2) pri podaní žiadosti o označenie cestovného dokladu sú povinní predložiť doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky3) alebo doklad nahradzujúci osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky4) osoby, ktorá žiadosť podáva alebo za ktorú je žiadosť podávaná; osoba bez štátnej príslušnosti je povinná preukázať, že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(4) Cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas, preukaz na prekračovanie štátnych hraníc a cestovný preukaz totožnosti označené štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky možno vydávať len označené spôsobom uvedeným v odsekoch 2 a 3 a len do 31. marca 1994; termín skončenia platnosti cestovných pasov, diplomatických pasov a služobných pasov takto vydaných sa zároveň ustanovuje na 31. december 1997.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia.

2) § 14 ods. 5 zákona č. 216/1991 Zb.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

4) § 5 ods. 1 a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch.