Zákon č. 65/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

Čiastka 19/1994
Platnosť od 31.03.1994
Účinnosť od 01.04.1994

OBSAH

65

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. marca 1994,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov sa mení takto:

1. V čl. XI sa bod 2 vypúšťa.

Súčasne sa vypúšťa číselné označenie bodu 1 a slová „Zrušujú sa“ sa nahrádzajú slovami „Zrušuje sa“.

2. V čl. XII sa vypúšťajú slová „okrem čl. XI bod 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.