Opatrenie č. 64/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 18/1994
Platnosť od 25.03.1994 do30.06.2002

64

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. marca 1994

o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel1) sa mení takto:

a) V § 7 ods. 2 písm a) sa suma „0,80 Sk“ nahrádza sumou „0,85 Sk“.

b) V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „3,05 Sk“ nahrádza sumou „3,20 Sk“.


Čl. II

Sadzby základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Július Brocka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 324/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.