Opatrenie č. 64/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 18/1994
Platnosť od 25.03.1994 do30.06.2002

Pôvodný predpis

25.03.1994