Oznámenie č. 63/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o lehotách revízií elektrických zariadení a o skúškach revíznych technikov týchto zariadení v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom

Čiastka 18/1994
Platnosť od 25.03.1994 do31.05.2014
Účinnosť do 31.05.2014
Zrušený 58/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.

63

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 5 ods. 3 a § 6 ods. 6 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

výnos z 2. marca 1994 č. 110/1138/1994 o lehotách revízií elektrických zariadení a o skúškach revíznych technikov týchto zariadení v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom.

Výnos ustanovuje lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení a spôsob skúšok a preskúšavania pracovníkov na vykonávanie revízií týchto zariadení v priestoroch, objektoch a na zariadeniach organizácií vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom.

Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, odbore štátnej banskej správy, Prievozská 30, 827 44 Bratislava, a na obvodných banských úradoch v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a v Prievidzi.