Vyhláška č. 61/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 280/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania

Čiastka 18/1994
Platnosť od 25.03.1994 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1994 do31.03.2002
Zrušený 274/1994 Z. z.

OBSAH

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. februára 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 280/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 205d Zákonníka práce ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 280/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa slovo „mesačne“ nahrádza slovom „štvrťročne“.

2. § 13 znie:

㤠13

(1) Poistený si poistné vypočíta sám, pričom použije sadzby uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Minimálne poistné za poistné obdobie (§ 3) je 70 Sk. Ak poistený vykonáva rôzne druhy činnosti, použije sa sadzba poistného vzťahujúca sa na činnosť s najvyššou sadzbou poistného.

(2) Základom na výpočet poisteného je výška všetkých hrubých miezd a odmien zúčtovaných poisteným za poistné obdobie (§ 3).“.

3. § 14 ods.1 znie:

(1) Poistné je splatné do pätnásteho dňa po uplynutí poistného obdobia (§ 3) na účet poisťovne.“.

4. Za § 17 sa vkladá nový § 17a, ktorý znie:

㤠17a

Od uplatnenia práva uvedeného v § 15 môže poisťovňa v odôvodnených prípadoch upustiť čiastočne alebo úplne. Z rovnakých dôvodov môže poisťovňa upustiť od vymáhania súm zvýšenia poistného podľa § 14.“.

5. V prílohe vyhlášky č. 280/1993 Z. z. sa na konci textu vypúšťa veta „Minimálne poistné za kalendárny mesiac je 100 Sk.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.


Július Tóth v. r.