Oznámenie č. 58/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov zverejňovaných z účtovnej uzávierky bánk

Čiastka 16/1994
Platnosť od 21.03.1994 do20.12.1994
Zrušený 347/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

58

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 2. marca 1994 č. 65/97/1994, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov zverejňovaných z účtovnej závierky bánk.

Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah údajov zverejňovaných z účtovnej závierky bánk.

Podľa tohto opatrenia postupujú banky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom a údaje z nej musia zverejňovať podľa § 20 a 21 zákona č. 563/1991 Zb.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.