Rozhodnutie č. 51/1994 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových voliev do samosprávy obcí

Čiastka 14/1994
Platnosť od 14.03.1994

51

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 28. februára 1994

o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) Vyhlasujem

podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č.1 tohto rozhodnutia.

b) Určujem

podľa § 26 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písm. a) na sobotu 28. mája 1994.

c) Schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1
rozhodnutie predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 51/1994 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 28. mája 1994

OKRES OBEC VOLÍ SA &nbsp
BRATISLAVA Mestská časť starosta &nbsp
&nbsp Bratislava -Lamač &nbsp &nbsp
NITRA Volkovce starosta &nbsp
MARTIN Budiš starosta &nbsp
ZVOLEN Medovarce starosta &nbsp
ŽILINA Svederník &nbsp zastupiteľstvo
BARDEJOV Jedlinka starosta &nbsp
POPRAD Abrahámovce starosta &nbsp
PREŠOV Dulová Ves starosta &nbsp
&nbsp Seniakovce &nbsp zastupiteľstvo
ROŽŇAVA Dobšiná primátor &nbsp
SVIDNÍK Štefurov starosta &nbsp
TREBIŠOV Čeľovce starosta &nbsp
&nbsp Slivník starosta &nbsp
&nbsp Viničky starosta &nbsp
VRANOV NAD Malá Domaša starosta &nbsp
TOPĽOU &nbsp &nbsp &nbsp

Příloha 02

Príloha č. 2
rozhodnutie predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 51/1994 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 28. mája 1994

Lehota §-ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri voľbách do obecného zastupiteľstva urče- obec 24. 3. 1994
&nbsp &nbsp nie volebných obvodov a počtu poslancov, &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ktorí sa majú zvoliť &nbsp &nbsp
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré obec 24. 3. 1994
&nbsp &nbsp sa majú zvoliť v nových voľbách &nbsp &nbsp
55 dní 16-3 Podanie kandidátnych listín a návrhov nezá- politické strany 3. 4. 1994
&nbsp 21-1.2 vislých kandidátov a nezávislí &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp kandidáti &nbsp
55 dní 14-1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej politické strany 3. 4. 1994
&nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp &nbsp
52 dní 14-3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej 6. 4. 1994
&nbsp &nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp
47 dní 13-2 Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie predseda okresnej 11. 4. 1994
&nbsp &nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp
45 dní 17-3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 13. 4. 1994
&nbsp 22-2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce komisia &nbsp
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 18. 4. 1994
&nbsp &nbsp a volebných miestností &nbsp &nbsp
30 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej politické strany 28. 4. 1994
&nbsp &nbsp komisie &nbsp &nbsp
30 dní 18 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna volebná 28. 4. 1994
&nbsp &nbsp hlasovacích lístkov do tlače komisia &nbsp
30 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 28. 4. 1994
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 28. 4. 1994
23 dní 15-3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej 5. 5. 1994
&nbsp &nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste obec 13. 5. 1994
&nbsp &nbsp konania volieb &nbsp &nbsp
3 dni 20-5 Dodanie hlasovacích lístkov voličom obec 25. 5. 1994
48 hodín 30-4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 26. 5. 1994
&nbsp 26-1 Volebný deň okrsková volebná 28. 5. 1994
&nbsp &nbsp &nbsp komisia &nbsp