Vyhláška č. 4/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločenky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Čiastka 2/1994
Platnosť od 25.01.1994 do15.08.1994
Účinnosť od 25.01.1994 do15.08.1994
Zrušený 210/1994 Z. z.

4

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 17. januára 1994

o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Pri posudzovaní návrhu na vytvorenie nového spoločensky účelného pracovného miesta1) (ďalej len „nové pracovné miesto") okresný úrad práce v spolupráci s Fondom zamestnanosti Slovenskej republiky prihliada najmä na

a) efektívnosť a dobu využitia nového pracovného miesta,

b) dobu potrebnú na vytvorenie nového pracovného miesta,

c) rozsah a štruktúru zamestnanosti v okrese.

§ 2

(1) Okresný úrad práce uzavrie s vybraným zamestnávateľom písomnú dohodu o vytvorení nového pracovného miesta1) (ďalej len „dohoda").

(2) Dohoda uzavretá podľa odseku 1 obsahuje

a) počet a profesno-kvalifikačnú štruktúru nových pracovných miest,

b) záväzok zamestnávateľa, že nové pracovné miesta obsadí uchádzačmi o zamestnanie,2) ktorých obvodný úrad práce vedie v evidencii,3)

c) výšku návratného príspevku na úhradu nákladov na vytvorenie nového pracovného miesta,

d) záväzok zamestnávateľa, že vytvorí nové pracovné miesto najmenej na dobu dvoch rokov,

e) spôsob vrátenia návratného príspevku a záväzok zamestnávateľa, že vráti okresnému úradu práce tento príspevok najneskôr do dvoch rokov odo dňa jeho poskytnutia; pri nedodržaní dohodnutých podmienok najneskôr do troch mesiacov odo dňa zistenia ich nedodržania,

f) ďalšie podmienky, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

§ 3

(1) Na vytvorenie každého nového pracovného miesta možno poskytnúť zamestnávateľovi návratný príspevok na úhradu nákladov až do výšky 60 000 Sk diferencovane v závislosti od situácie na trhu práce podľa regionálnych a štrukturálnych podmienok.

(2) Návratný príspevok sa poskytne zamestnávateľovi až po predložení pracovnej zmluvy, ktorú uzavrel zamestnávateľ s uchádzačom o zamestnanie, ktorého prijíma na nové pracovné miesto.

(3) Návratný príspevok poskytuje okresný úrad práce, v ktorého územnom obvode bolo nové pracovné miesto vytvorené.

§ 4

(1) Návratný príspevok na úhradu nákladov na vytvorenie nového pracovného miesta možno poskytnúť na základe dohody aj uchádzačovi o zamestnanie,2) ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov.4)

(2) Dohoda podľa odseku 1 obsahuje

a) výšku návratného príspevku na úhradu nákladov na vytvorenie nového pracovného miesta na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,

b) spôsob vrátenia návratného príspevku a záväzok uchádzača o zamestnanie, že vráti okresnému úradu práce tento príspevok najneskôr do dvoch rokov odo dňa jeho poskytnutia; pri nedodržaní dohodnutých podmienok najneskôr do troch mesiacov odo dňa zistenia ich nedodržania,

c) ďalšie podmienky, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

(3) Pri poskytnutí návratného príspevku na úhradu nákladov na vytvorenie nového pracovného miesta na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti sa postupuje podľa § 4 ods. 1.

§ 5

(1) Okresný úrad práce môže uzavrieť so zamestnávateľom dohodu o vytvorení pracovného miesta na vykonávanie verejnoprospešnej práce.5)

(2) Dohoda uzavretá podľa odseku 1 obsahuje

a) počet pracovných miest, ktoré sa vytvoria,

b) druhy prác,

c) dobu, na ktorú sa pracovné miesta vytvárajú,

d) výšku príspevku na úhradu nákladov na vytvorenie pracovných miest na vykonávanie verejnoprospešnej práce,

e) ďalšie podmienky, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

(3) Na vytvorenie pracovného miesta na vykonávanie verejnoprospešnej práce možno poskytnúť príspevok na úhradu nákladov až do výšky mzdy alebo platu vyplatených uchádzačovi o zamestnanie za vykonanú verejnoprospešnú prácu.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 342/1992 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.

2) § 7 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z.

3) § 13 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb.

4) Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.

5) § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.