Oznámenie č. 373/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994 do31.12.1995
Zrušený 296/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. januárom 1995.

373

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

opatrenie z 9. decembra 1994 č. 7, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovujú obsah, forma, termíny a spôsob predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. januárom 1995.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 17/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.