Vyhláška č. 372/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1995 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

OBSAH

372

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 23. decembra 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 147/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 304/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 24/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 44/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slová „sídlo v Slovenskej republike“ vkladajú slová „(ďalej len „tuzemské motorové vozidlo“)“.

2. V § 16 ods. 1 sa slová „viac ako 50 vozidiel“nahrádzajú slovami „viac ako desať vozidiel“.

3. § 17 znie:

㤠17

Poistné za motorové vozidlá uložené v nedotknuteľných zásobách Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Armády Slovenskej republiky, železničného vojska Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a v zásobách „Programu 222“ sa neplatí.“.

4. V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„V takom prípade sa zvýšenie ročnej sadzby podľa odseku 1 vypočíta z rozdielu ročnej sadzby poistného a skutočne zaplateného poistného.“.

5. V § 22 ods. 2 písm. d) a e) znejú:

„d) sanitný automobil, ak nie je podľa písmena b) ustanovená nižšia sadzba 1 992
e) automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvalé vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písmena b) ustanovená nižšia sadzba 1 992".

6. § 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Za tuzemské motorové vozidlo, ktoré má trvalé stanovište na území štátov, s ktorými Kancelária zelenej karty Slovenskej republiky neuzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla v cudzine počas celého kalendárneho roku, sa platí poistné vo výške 30 % ročnej sadzby podľa odseku 2.“.

7. V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Pre vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Armády Slovenskej republiky sa za doklad o zaplatení poistného považuje štátna poznávacia značka týchto vozidiel.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.


Sergej Kozlík v. r.